نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولایت، سیستان و بلوچستان، ایرانشهر، ایران

چکیده

شهرستان‌های ایرانشهر یا شهرستان‌های ایران رسالۀ کوچکی است به زبان فارسی میانه و موضوع آن جغرافیای تاریخی شهرهاست. این رساله را تا کنون، هدایت، عریان، تفضلی و دریایی به زبان فارسی منتشر کرده‌اند. دریایی در سال 2002 میلادی به همراه ترجمۀ فارسی و انگلیسی این متن را منتشر کرد و جلیلیان آن را در سال 1388 شمسی به فارسی برگرداند. در پژوهش حاضر به بررسی ترجمۀ جلیلیان از این رساله خواهیم پرداخت، البته جلیلیان در این اثر یادآور شده که ترجمۀ متن فارسی میانه از دریایی است. برای دقیق‌تر شدن بررسی و تطبیق آن با ترجمه‌های دیگر، ترجمۀ دریایی و تفضلی ذکر شده است. ابتدا واج‌نویسی بند مورد نظر ذکر شده و سپس ترجمۀ هر یک از آنها به ترتیب تاریخی نوشته شده است. سپس توضیحات و نظر نگارنده آمده است. برآیند این پژوهش نشان داد که هر یک از ترجمه‌های متون فارسی میانه به فارسی دارای نکات جدیدی هستند که به نوبۀ خود به درک هرچه بهتر ما از متون فارسی میانه و اندیشۀ ایرانیان باستان کمک خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of Translation of “Šahrestānīhā ī ērānšahr, A Middle Persian Text on Late Antique Geography, Epic and History” in Persian

نویسنده [English]

  • Shima Jaafari Dehaghi

Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, University of Velayat, Sistan and Baluchistan, Iranshahr, Iran

چکیده [English]

Šahrestānīhā ī ērānšahr is a Middle Persian treatise about the historical geography of Sasanian cities in Iran. So far, this treatise has been translated and published in Persian by Hedayat, Oriyan, Taffazoli and Daryaee. In 2002, Daryaee published this text with Persian and English translation and in 2009, Jalilian translated Daryaee’s book into Persian. In the present study we will examine Jalilian's translation of this treatise. It is noteworthy that Jalilian mentioned in his book that the translation of the Middle Persian text is from Daryaee himself. To make the review more accurate and to compare it with other translations, Daryaee and Taffazoli’s translations are cited and compared. First, the transliteration of each sentence is mentioned and then the translation is written in chronological order. Then, the review on the translations is mentioned. From the present study it can be concluded that each of the translations of Middle Persian texts into Persian has new points that in turn will help us to better understand Middle Persian texts and ancient Iranian thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Šahrestānīhā ī ērānšahr"
  • "Shahram Jalilian"
  • "Middle Persian"