نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

کتاب «مذهب و نظریه روابط بین‌الملل: نظریه و عمل» مجموعه مقالاتی است که عسگر قهرمانپور از مقالات و مجلات پراکنده‌ای به قلم دانیل فیلپات و چندی دیگر از پژوهشگران روابط بین‌الملل گردآوری و به فارسی ترجمه کرده است. مترجم با گردهم قرار دادن این مقالات تلاش کرده به نقش مهم مذهب در شکل‌گیری روابط بین‌الملل در دوره وستفالیایی بپردازد و با ارزیابی جایگاه آن در میان نظریه‌های مختلف اصلی و فرعی روابط بین‌الملل مانند واقع‌گرایی، لیبرالیسم و برساخت‌گرایی، کارکرد انواع مختلف مذاهب جهانی مانند مسیحیت، اسلام، هندو، بودایی و یهودیت را چه در دامن زدن به اختلاف‌ها و گسل‌های تمدنی و چه در همگرایی و تقویت صلح جهانی تبیین کند. با توجه به اهمیت آشنایی با انواع ادیان و همچنین نقش تاریخی آنها در شکل‌گیری جوامع و تحولات آنها به‌ویژه در دوره معاصر، این مقاله به بررسی و ارزیابی این کتاب پرداخته و ﺗﻼش ﻣﻲ‏ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﻳﻦ اﺛﺮ را در زﻣﻴﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺷﻜﻠﻲ، ﻧﮕﺎرﺷﻲ و ویرایشی و همچنین در ﺗﻮﺿﻴﺢ، ترجمه و معادل‏‏یابی و ﻣﻨاﺒﻊ و ارجاعات ﻛﺸﻒ و آﺷﻜﺎر ﻛﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﭼﺎپ ﺑﻌﺪی ﻛﺘﺎب توصیه‌ نماید. به نظر می‌رسد نویسندگان مقالات و همچنین مترجم، از مشاهده وضعیت حاکم جدایی دین از سیاست و به حاشیه راندن آن در روابط بین‌الملل معاصر غفلت کرده‌اند و حتی به اشتباه این جدایی را نتیجه تأثیر مذهب بر روابط بین‌الملل برشمرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Book Religion and Theory of International Relations: Theory and Practice

نویسنده [English]

  • Bahram Navazeni

Associate Professor of Political Science, Imam Khomeini International University, Ghazvin, Iran

چکیده [English]

The book “Religion and Theory of International Relations: Theory and Practice” is a collection of articles compiled and translated into Persian by Asgar Ghahramanpour Bonab from scattered articles and journals by Daniel Filpat and several other researchers of international relations. By compiling these articles, the translator has attempted to address the important role of religion in shaping international relations in the Westphalian period and by evaluating its position among various mainstream and minor theories of international relations such as realism, liberalism, and constructivism, he has explored the function of different world religions such as Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism, and Judaism, both in inciting civil strife and converging, and in uniting and strengthening the world peace. Given the importance of familiarity with different types of religions, as well as their historical role in the formation of societies and their developments, especially in the contemporary period, this article examines and evaluates this book and tries to recommend some formal as well as content revisions on translation, equivalence, and references. The authors of the articles, as well as the translator, seem to have neglected to observe the prevailing modern situation of the separation of religion from politics and the marginalized religion in contemporary international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • Islam
  • Theory of International Relations
  • Westphalia
  • State Sovereignty

فیلپات دانیل، کوبالکوا وندولکا و دیگران (۱۳۹۴)، مذهب و روابط بین‌الملل: نظریه و عمل، ترجمه عسگر قهرمانپور، تهران: چاپخش‏

نقیب‌زاده احمد، (1392)، تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل از پیمان وستفالی تا امروز، تهران، سمت

هانتینگتون، ساموئل، (1375)، «نظریه برخورد تمدنها»، ترجمه امیری، مجتبی، چاپ دوم، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه

 

Griffiths Martin, O’Calaghan Terry (2002), International Relations: The Key Concepts, London, Routlege

https://en.wikipedia.org/wiki/Secular_state

https://en.wikipedia.org/wiki/State_religion

https://opac.nlai.ir

https://londonmet.ac.uk/profiles/staff/jeff-haynes/

https://londonmet.ac.uk/profiles/staff/jeff-haynes/

https://history.com/topics/reformation/reformation

https://history.com/topics/renaissance/renaissance https://parstoday.com/dari/news/uncategorised-i18286

https://routledge.com/Routledge-Handbook-of-Religion-and-Politics-2nd-Edition/Haynes/p/book/9781138826991

https://vajehyab.com/dehkhoda/

Madeley, John T. S. and Zsolt Enyedi, (2003), Church and state in contemporary Europe: the chair of neutrality, Routledge

Schwarz Tanya B. and Lynch Cecelia, (2016), “Religion in International Relations”, World politics, Nov. accessed at https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-122