نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی، رشتۀ مدیریت آموزش عالی

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

4 استادیار دانشگاه اصفهان، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی پدیدارشناسانه موانع کارآفرینی علوم انسانی در دانشگاه انجام گرفت. روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسانه بود. جامعه پژوهش را متخصصان موضوعی در حوزه علوم انسانی تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری هدفمند متجانس بود که با 12 نفر به حد اشباع نظری داده‌ها رسید. از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته اطلاعات گردآوری شد. اعتبار اطلاعات گردآوری‌شده از معیار ارزیابی لینکن و گوبا (1985) و روش دنزین (1978) و پاتون (1999) تائید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استقرایی و با استفاده از روش هفت مرحله‌ای کولایزی (1978) انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد این موانع در 4 دسته جای گرفت. در بعد اشتغال‌زایی دو دیدگاه کاملاً متمایز، مخالف و موافق کسب‌وکار علوم انسانی قابل احصا بود. در مضمون اقبال اجتماعی فروکاست منزلت اجتماعی، تقلیل‌گرایی کاربردی، فضاسازی فرهنگی، تزلزل در گفتمان علوم انسانی، آگاهی و دانش اجتماعی ناصواب در دانشگاه، و در مضمون زیرساخت‌های توسعه‌ای این علوم، رشد عینی، وارونگی جنسیتی، قابلیت کارکردی، رقمی شدن، تعارضات معطوف به قدرت و در مضمون رشد علوم انسانی، فقدان مسئله، قابلیت پژوهش‌های علوم انسانی، کارآفرینی علوم انسانی، قابلیت‌های بین‌المللی شدن این علوم و زایش علوم میان‌رشته‌ای جای گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Human Sciences in the Third Generation of University Phenomenological Analysis of the Barriers of the Entrepreneur Human Sciences

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Khoshnevisan 1
  • Abbas Abbaspour 2
  • Nematollah Fazeli 3
  • Mohammadreza Neyestani 4

1 PhD Student of Higher Education Management, Allameh Tabataba’i University, Iran

2 Associate Professor, Allameh Tabataba’i University, Department of Management and Educational Planning

3 Associate Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies

4 Assistant Professor, University of Isfahan, Faculty of Psychology and Educational Sciences

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of a phenomenological investigation of the barriers to entrepreneurship in the Human Sciences at university. The research method was qualitative with a phenomenological approach. The study population included experts in the field of human sciences and humanities. The purposeful research sampling method was done, which was saturated theoretically with 12 people. The data collection tool was a semi-structured interview. The research reliability of the data was confirmed by the criteria of Lincoln and Guba (1985) and also the method of Denzin (1978) and Patton (1999). The data analysis was an inductive method using a seven-step put forth by Colaizzi (1978). The results showed that in the dimension of employment, two distinct, opposite, and consistent views of the business of the humanities were appreciable. In the category of social acceptance, reduced social status, applied reductions, cultural, spatial planning, discretion in the discourse of the humanities, unknowing social knowledge, and knowledge in the university. In the category of the developmental infrastructure of these sciences, we can refer to objective growth, gender reversal, functional capability, digitization, conflicts of power. In the category of humanities development, lack of the issue, the ability of humanities research, the entrepreneurship of the humanities, the possibilities for the internationalization of these sciences, and the emergence of interdisciplinary science can be enumerated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • Academic Entrepreneurship
  • Third Generation University
  • human sciences
  • Phenomenology

اصغری ف.1393. علوم انسانی از دیدگاه صاحب‌نظران، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

آراسته ح، جاهد ح. (1390). ساختار سازمانی متناسب با دانشگاه کارآفرین، اولین همایش بین‌المللی مدیریت، آینده‌نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی، دانشگاه کردستان

حاتمی، ج.(1395). چالش آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران: یک مطالعه کیفی، پژوهش در نظام‌های آموزشی، 1395 , دوره 10 , شماره 32

داورپناه م.(1386). چالش های علم سنجی در حوزه علوم انسانی در مقایسه با سایر حوزه های علم، مطالعات تربیتی و روان شناسی، دوره 8 , شماره 2،125-146

زیباکلام، ص. (1385)، «سراب علوم سیاسی در ایران: کنکاشی در اسباب و علل عقب ماندگی علوم سیاسی در ایران»، در چکیده مقالات سمینار وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران.

شریعتی، س. (1393) تاملی در موانع پنهان آموزش جامعه‌شناسی هنر در ایران، مرکز پژوهشهای ایرانی واسلامی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

شریفی س. (1395) الگوی سبک زندگی در کلانشهر ها، رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

صفری س، سمیع زاده م. (1391). نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته‌های علوم انسانی، فناوری آموزش (فناوری و آموزش)، دوره 7 , شماره 1، 65-79

فاضلی ن. (1395). چیستی، چرایی و چگونگی کاربردی‏سازی علوم انسانی و اجتماعی، در کتاب درآمدی بر کاربردی سازی علوم انسانی در ایران، (تدوین زهرا حیاتی) تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1-19

فاضلی ن. (1396). علوم انسانی و اجتماعی در ایران: چالش‌ها، تحولات و راهبردها. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

قربانی موید ز. (1388). بررسی ویژگیهای دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

 محمودپور ب, رحیمیان ح, عباس پور ع, دلاور ع.(1391) واکاوی چالش های فراروی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی و ارایه یک نظریه زمینه ای، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 2 , شماره 2،19-48

منصوری ر. (1382)، توسعه علمی ایران، تهران: اطلاعات. چاپ و ویرایش دوم.

مهدوی مزده م، بانک م، زاهدی م، پورمسگری م. ( 1392). تعیین شاخص‌های تاثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه بندی دانشگاه‌ها از این منظر، سیاست علم و فناوری، دوره 6 , شماره 1،81-98

نادری بنی ن.1392. بررسی نقش فعالیتهای اصلی و پشتیبانی دانشگاهی در کارآفرینی دانشگاه‌های دولتی ایران و ارائه الگوی دانشگاه کارآفرین، رساله دکترای تخصصی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان

 

A˚ kerlind, G. S., & Kayrooz, C. (2003). Understanding academic freedom: The views of social scientists. Higher Education Research & Development22(3), 327-344.

Abreu, M., & Grinevich, V. (2017). Gender patterns in academic entrepreneurship. The Journal of Technology Transfer42(4), 763-794.

Bann, C. L. (2007). Entrepreneurial lives: A phenomenological study of the lived experience of the entrepreneur, including the influence of values, beliefs, attitudes, and leadership in the entrepreneurial journey (Doctoral dissertation, Capella University).

Blankesteijn, M., van der Sijde, P., & Sam, C. (2019). Entrepreneurial Universities and Knowledge Circulation: Challenges to University-Industry Interaction. In Smart Specialization Strategies and the Role of Entrepreneurial Universities (pp. 81-98). IGI Global.

Chiru, C., Tachiciu, L., & Ciuchete, S. G. (2012). Psychological factors, behavioural variables and acquired competencies in entrepreneurship education. Procedia-Social and Behavioral Sciences46, 4010-4015.

Conrad, P. (2013). Medicalization: changing contours, characteristics, and contexts. In Medical sociology on the move (pp. 195-214). Springer, Dordrecht.

Davidsson, P. (2004). Researching entrepreneurship. New York: Springer.

Gebhardt, C., Terra, B. R. C., & Etzkowitz, H. (2000). The Future of the University and the University of the Future: Evolution of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm.

Gibb, A., Haskins, G., & Robertson, I. (2013). Leading the entrepreneurial university: Meeting the entrepreneurial development needs of higher education institutions. In Universities in change (pp. 9-45). Springer, New York, NY.

Holloway, I. (1997). Basic concepts for qualitative research. Wiley-Blackwell.

Holm, P., Jarrick, A., & Scott, D. (2014). Humanities world report 2015. Springer.

Kirby, D. A. (2006). Creating entrepreneurial universities in the UK: Applying entrepreneurship theory to practice. The Journal of Technology Transfer31(5), 599-603.

Leon, R. D. (2017). University–a knowledge incubator for developing entrepreneurial skills. Entrepreneurs. Entrepreneurship: Challenges and Opportunities for the 21st. Century, Tritonic, Bucharest, 135-147.

Medina, T. R., & McCranie, A. (2011). Layering control: Medicalization, psychopathy, and the increasing multi-institutional management of social problems. In Handbook of the Sociology of Health, Illness, and Healing (pp. 139-158). Springer, New York, NY.

Mok, K. H. (2013). Questing for Entrepreneurial Universities in East Asia: Impacts on Academics and University Governance. In The Quest for Entrepreneurial Universities in East Asia (pp. 201-216). Palgrave Macmillan, New York.

Nussbaum, M. C. (2010). Not for profit: Why democracy needs the humanities (Vol. 2). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Overy, K. (2011). The value of music research to life in the UK. Bate, ed.(2011), 184-96.

Pearson, M. P. (2011). The value of archaeological research. The public value of the humanities, 30-44.

Piirainen, K. A., Andersen, A. D., & Andersen, P. D. (2016). Foresight and the third mission of universities: the case for innovation system foresight. Foresight18(1), 24-40.

Pilegaard, M., Moroz, P. W., & Neergaard, H. (2010). An auto-ethnographic perspective on academic entrepreneurship: Implications for research in the social sciences and humanities. Academy of Management Perspectives24(1), 46-61.

Premand, P., Brodmann, S., Almeida, R., Grun, R., & Barouni, M. (2016). Entrepreneurship education and entry into self-employment among university graduates. World Development77, 311-327.

Rubens, A., Spigarelli, F., Cavicchi, A., & Rinaldi, C. (2017). Universities’ third mission and the entrepreneurial university and the challenges they bring to higher education institutions. Journal of enterprising communities: people and places in the global economy11(03), 354-372.

Vallance, P. (2017). Higher education and the creative economy: Beyond the campus.

Wissema, J. G. (2009). Towards the third generation university: Managing the university in transition. Edward Elgar Publishing.