نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان، ایران.

چکیده

کتاب «مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و کاربرد» که توسط استاد محترم جناب آقای دکتر علی شیرازی تألیف شده، تلاشی برای کمبود منابع درسی مدیریت آموزشی بوده است. هدف مقاله، بررسی تحلیلی و بیان نقاط قوت و ضعف محتوی کتاب است. این اثر محاسنی دارد اما از کاستی‌هایی نیز رنج می‌برد که رفع آن می‌تواند بر غنای مباحث کتاب بیفزاید. نویسندۀ کتاب در کاربرد اصطلاحات تخصصی و معادل‌سازی واژه‌های خارجی به‌غیراز مواردی چند، دقت لازم را داشته و ازلحاظ مطابقت با سرفصل‌های مصوب قابل قبول است. محتوا باارزش‌های اسلامی و ایرانی سازگار است. کتاب مذکور به تاریخچۀ رشته و نظریه‌پردازی در مدیریت آموزشی نپرداخته؛ و آثار مهم منتشرشده مدیریت آموزشی را بررسی نکرده از این‌رو، تصویر جامعی از مدیریت آموزشی را در ایران و جهان فراهم نمی‌کند. همچنین، پیشرفت‌های معرفت­شناختی در مدیریت آموزشی و تولید دانش در سده‌های گذشته‌ ارائه نشده است. متأسفانه، بر خلاف عنوان خوب کتاب، به‌احتمال‌زیاد، دانشجویان با خواندن آن، نمی‌توانند به فهم جامعی از ویژگی­های منحصربه‌فرد مدیریت آموزشی و درک نظام‌مندی از دانش کاربردی و نظری این رشته دست یابند. امید است که در ویرایش بعدی پیشبرد مباحث نوین حوزۀ مدیریت آموزشی موردتوجه قرار گیرد به‌گونه‌ای که به تدوین برنامۀ درسی آماده‌سازی رهبران مدارس کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of Educational Management: Theory, Research and Practice Book

نویسنده [English]

  • Naser Shirbagi

Associate Professor of Educational Administration, Department of Education, University of Kurdistan. Iran

چکیده [English]

The book “Educational Management: Theory, Research, and Practice”, authored by  Ali Shirazi, has been an attempt to address the lack of educational management resources. The purpose of this review is to analyze and illustrate the strengths and weaknesses of the book. It is a good work, but it also suffers from shortcomings that can add to the richness of the book’s discussions. The author of the book has appropriately used the terms and the equivalence of foreign words, with few exceptions, which are acceptable in accordance with the approved headings. The content is consistent with Islamic and Iranian values. The book does not deal with the history of the field and theories in educational management; it does not examine the major published works of educational management and thus does not provide a comprehensive picture of educational management in Iran and the world. Also, epistemological advances in educational management and knowledge production have not been made in previous centuries. Unfortunately, unlike the good title of the book, it is unlikely that students will be able to read a comprehensive understanding of the unique features of educational management and a systematic understanding of applied and theoretical knowledge in the field. It is hoped that the next edition will promote the development of new topics in the field of educational management in order to assist in the preparation of the curriculum for school leaders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Management
  • Content analysis
  • School Management Educational leadership

اپلاتکا، ایزهار(2010). تحلیل تاریخی مدیریت آموزشی به عنوان یک حوزۀ علمی، ترجمه ناصر شیربگی (1397) . تهران: ـ انتشارات آثار معاصر

شیرازی، علی (1392). مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و کاربرد: ویراست دوم، تهران، مؤسسه کتاب مهربان نشر

شیرازی، علی (1397). وب سایت شخصی.  http://a-shirazi.profcms.um.ac.ir/

علاقه بند، علی (1394). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، ویراست ششم، تهران: نشر روان

 

Altheide, D.L. (1996). Qualitative media analysis, Thousand Oaks, Cal.: Sage Publications

Bush, T. (2004). Theories of Educational leadership and Management: 4th edition, London, Sage.

Crawford, K. (2003). The Role and Purpose of Textbooks, International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, 3 (2) 1-3

Glass, T. (2004). The history of educational administration viewed through its textbooks. Lanham: Scarecrow Education.

Ketcham, A. F. (1982). World War II events as represented in secondary school textbooks of former allied and axis nations. Unpublished PhD Thesis University of Arizona: http://arizona.openrepository.com/arizona/handle/10150/185404

Klein, J.T. (1993). Blurring, cracking, and crossing permeation and the fracturing of discipline. In E. Messer-Davidow, D.R Shumway & DJ. Sylvan (eds.), Knowledge: Historical and critical studies in disciplinarily (pp. 185-205). Charlottesville: University Press of Virginia.

Owens, R. G.  & Valesky ,T. C.  (2015). Organizational Behavior in Education: Leadership and School Reform, 11th Edition, New York: Pearson

Yukl, G. (2013). Leadership in organizations (8th ed). Harlow: Pearson Education Limited