نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارمطالعات برنامه‌درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر،نقد کتاب "آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟" نوشته مایکل اپل در سال (2013)ترجمه نازنین میرزابیگی در سال 1395است.از جمله پژوهش هایی است که به بررسی سنت انتقادی درزمینه مطالعات برنامه‌درسی و آموزشی می‌پردازد. روش پژوهش کتاب سنجی و نوع مطالعه کاربردی می باشد.جامعه آماری چاپ اول و دوم کتاب "آیا آموزش می تواند جامعه را تغییر دهد "می باشد.نمونه مورد مطالعه، یک جلد کتاب "آیا آموزش می تواند جامعه را تغییر دهد " چاپ دوم سال 1395 می باشد.نتایج یافته های نقد کتاب نشان می دهد: یکی از نقاط قوت کتاب، تلاش برای پیوند جنبش‌های سیاسی در سراسر جهان برای ایجاد تغییرات است.همچنین گرچه نویسنده و مترجم و ویراستارهمگی از قلم شیوا و جذابی برخودارند.برخی ایرادات محتوایی ، ترجمه ای و شکلی منجر به انتقاداتی به رویکرد علمی نویسنده و مترجم شده است. مهم ترین نقد به نویسنده:عدم استفاده از ابزارهای علمی مانند تمرین، نمودار، جدول و تصاویر  در ارائهو توضیح مطالب است.       

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review and Critique of Book Can Education Change Society?

نویسندگان [English]

  • Alireza Assareh 1
  • Ali Rahbar 2

1 Associate Professor of Curriculum Development, Department of Education of Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

2 PhD Student of Curriculum, Department of Education of Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

 The purpose of this study is to criticize the book  “Can Education Change Society?” written by Michael Apple in 2013. It was translated by Nazanin Mirzabaki (1395). This study reviews a critical tradition in the field of curriculum and educational studies. The research method and type of study are applied. In the first and second editions of the book,  one of the strengths of the book was the attempt to link political movements around the world to create changes, although the writer, translator,  and editor did a great job. Some of the textual and translation mistakes have led to criticism of the author and translator’s scientific approach. Perhaps the most important criticism of the author is the lack of use of scientific instruments, such as practice, charts, and pictures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • hegemony
  • social changes
  • critical thinking
  • Social justice

خرمشاهی ، بهاءالدین (1390) ترجمه کاوی ، تهران ، نشر ناهید

سلیمان زاده ،نجفی ،نیره السادات ،اشرفی ریزی ،حسن ،یارمحمدیان ،محمدحسین ،شهرزادی ،لیلا ،حسن زاده ،اکبر (1392)بررسی نقد کتاب بر آگاهی ،نگرش و نقد کتاب اساتید دانشگاه علوم پزشکی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان ،ایران

شارع پور، محمود (1396) مقاله "آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد"؟، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، شماره 15،16، پاییز و زمستان

فتحی واجارگاه، کورش (1395) برنامه‌درسی به‌سوی هویت‌های جدید، تهران، نشر آییژ

نجفی ، ابوالحسن (1366) غلط ننویسیم ، فرهنگ دشواری های زبان فارسی ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی

 

Apple, M.W. (2013), Can education change society? New York: Routledge

Apple, M.W. (2012), Education and power, New york: Routkedge

Apple,M.W.(2002),Does education have independent power? British journal of sociology,23:607-616

Appl,M,W.(1996), Cultural politics and education, Newyork: thears college press