نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت امور فرهنگی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت امور فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت امور فرهنگی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزشیابی عملکرد شورای بررسی متون در توسعه فرهنگ نقد متون و کتب بود. لذا از روش ترکیبی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه صاحبنظران و دست‌اندرکاران و نقدهای شورای بررسی متون و همچنین سایر نهادها و نشریات در دهه 1390 بود، که در بخش نقدها، حداکثر ممکن مقالات و کتابهای نقد شده و در بخش صاحبنظران و دست‌اندرکاران، 24 رئیس، عضو و داور گروه‌های 17گانه شورا و همچنین 10 مصاحبه درج شده در کتاب بازخوانش شورا به روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از چک‌لیست بررسی اسنادی، پرسشنامه بازپاسخ و سیاهه یادداشت‌برداری استفاده شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها نیز از طریق جداول توزیع فراوانی، آزمون‌های کای‌اسکوئر و دوجمله‌ای و تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت. براساس یافته‌ها شورای بررسی متون در 5 معیار از 6 معیار ارزشیابی عملکرد خود، نمره قابل قبولی دریافت و عملکرد مثبتی داشته است. البته در هر یک از معیارهای مذکور، کاستی‌هایی نیز وجود داشت و برای بهبود و ارتقاء وضعیت شورا در آنها پیشنهاداتی ارانه شد. برای تقویت عملکرد شورا، بازتعریف دامنه اعضاء آن و بهره‌گیری از پیشرفت‌های فنآوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای انتشار و اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌های شورا پیشنهاد می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Performance of the Council for Reviewing Books and Text in the Developing the Culture of Critique of Texts and Books of the Humanities Based on Upstream Documents of the Council

نویسندگان [English]

  • Hossein Moghiseh 1
  • Esmail Kavoosi 2
  • Abdalrahim Rahimi 3

1 Department of Cultural Affairs Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 PhD, Department of Cultural Affairs Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 PhD, Department of Cultural Affairs Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The purpose of the present study was to evaluate the performance of the Council for Reviewing Books and Text in the Developing the Culture of critique of texts and books of the humanities, based on upstream documents of the council. Therefore, the combination method was used. The statistical population included all experts and reviewed books in council as well as other institutions and publications in the 1390s. The samples of the study were: I) Almost all articles and critiques, II) 24 experts and practitioners, and III) 10 interviews published in the book of the Re-Reading Council that were selected by purposeful sampling method. A checklist and a questionnaire were used to collect the data. The data were analyzed by chi-square and binomial tests, and qualitative content analysis. The research findings indicated that the council had received an acceptable grade in five criteria of six criteria and had a positive performance. Of course, there were some shortcomings in each of these criteria. Thus, some suggestions were made to improve and enhance the status of the council. It is recommended to redefine the scope of its members and take advantage of the advancements in information and communication technologies to disseminate and inform about the activities of the council.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Council for Reviewing Books and Text
  • Culture of Critique
  • Humanities
  • Evaluation
  • performance

ابوالقاسمی محمدجواد .(1391). «اخلاق نقد فرهنگی و فرهنگ نقد اخلاقی». اخلاق زیستی: بهار،  دوره  2،  شماره  3، صص 157-191

ارشاد، فرهنگ. (1386). «جایگاه نقد در آموزش علوم اجتماعی: بستری برای توسعة علمی  فرهنگی». نامه علوم انسانی، زمستان 86  و بهار 87. صص 7-33

استافل بیم، دانیل. (2007). درآمدی بر الگوهای ارزشیابی، ترجمه؛ یادگارزاده، بهرامی، پرند، انتشارات یادواره کتاب

استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت.(1385). اصول روش تحقیق کیفی، ترجمه بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

بازرگان، عباس(1393)، ارزش‌یابی آموزشی،تهران: سمت

حسینی ،سید حسین(1396).«آسیب‌شناسی نقد علوم انسانی(نمونه مورد مطالعه: داوران شورای بررسی متون وکتب علوم انسانی)»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هفدهم خرداد و تیر 1396 شماره 2 (پیاپی 45).

حسینی، سید حسین. (1393). برنامه‌ها، اهداف و رویکردهای شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی. تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

حسینی، سیدمحمدحسین  و کشاورز، سوسن. (1396). «نهادینه‌سازی فرهنگ نقد در جامعة علمی با کدام پارادایم یا بنیان علمی: مدرنیسم، پست‌مدرنیسم، یا آشوب-پیچیدگی؟». پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفدهم، شمارة هفتم، دی 1396 ص ص 29- 53

دلاور، علی.(1385). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد

دلاور، علی.(1389). «روش شناسی کیفی». راهبرد بهار 1389 شماره 54، صص 307-329

رحمان‌زاده، مهدی.(1393). «تحقیق کیفی». پژوهه. http://pajoohe.ir-Qualitative-Research__a-35095.aspx

فاضلی، نعمت الله .(1384). کالبد شکافی و آسیب شناسی نقادی در اجتماعات علمی ایران. کتاب ماه، شماره 94 و 95،‌صص 18-25

فاضلی، نعمت الله .(1386). «فرهنگ نقد و نقادی». آیین، شماره 10، صص 47-53

کیامنش، علیرضا. (1388). «روشهای پژوهش ترکیبی»، تهران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، پژوهشنامه آموزشی، شماره 16، آذر 1388

هولستی، ال.ار (1373) تحلیل‌محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه نادر سالارزاده امیری، تهران، دانشگاه علامه‌طبا‌طبائی.

هومن، حیدرعلی(1385) راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران، سمت

 

Brown, A. D., & Starkey, K. (2003). “Organizational identity and learning: A psychodynamic perspective”. Academy of management review, 25(1), 102-120.

Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.

Popper, K. (2005). The logic of scientific discovery. Routledge.

Popper, K. R. (1970). Normal science and its dangers (pp. 57-58). Cambridge University Press.

Raffnsøe, S. (2010). The Obligation of Self-Management: The Social Bonds of Freedom. I Villum Foundation and Velux foundation, The annual Report.

 Tashakkori, A., and C. Teddlie (1998). Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (Eds.). (2010). Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research. sage.