نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

چکیده

آگاهی از جایگاه علمی مطالعات مدیریت به مطالعه علمی و تولید دانش نظری و عملی کمک می‌کند. گریزری در کتاب نقدی بر دانش مدیریت تلاش می‌کند نشان دهد که پژوهش مدیریتی فاقد معیار اعتبار برای علمی بودن است؛ بنابراین وی تلاش می‌کند تا پژوهش مدیریتی را از بعد سودمندی آن توجیه نماید. نویسنده مباحث را بطور چالشی و بحث‌برانگیز مطرح می‌کند ولی این کتاب متن بسیار دشواری برای دانشجویان و حتی اساتید مدیریت دارد. این نقد تلاش می‌کند تا کاستیهای دیدگاههای نویسنده درباره تعریف علمی بودن و سوگیریهای وی در این رابطه تبیین شوند. در این راستا محقق بحث کرده است که گریزری با تعاریف ناقص از مفاهیم اعتبار، علمی بودن، سودمندی و اثبات به پیچیدگی این مبحث دامن زده است. وی همچنین نگرش محدودی نسبت به روش‌شناسی به عنوان معیار اعتبار ساز دارد بلکه آن را وسیله اثبات می‌داند. با نشان دادن انواع متفاوت از اعتبار مشخص می‌شود که اعتبار تحقیق مدیریتی تفاوتی با سودمندی آن ندارد. همچنین روش‌شناسی از طریق ایجاد مفاهمه در بین محققان، عینیت اجتماعی ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review and Critic on the Book “Management Knowledge: A Critical View”

نویسندگان [English]

  • Hassan Rangriz 1
  • Mirza ali Saboorynia 2

1 Associate Professor, Faculty of management, Kharazmi university, Tehran, Iran

2 Ph.D student, faculty of economics and management, Kharazmi university, Tehran, Iran

چکیده [English]

Awareness of the scientific status of management studies helps to study it scientifically and to produce theoretical and practical knowledge. In the “Management Knowledge A Critical View" Griseri, seeks to show that management research lacks the validity criteria to consider it as a scientific field of study. Therefore, he tries to justify it in terms of its usefulness. The author discusses the issues in a challenging and controversial way, but this book has a difficult text for students and even professors of management. This critique seeks to explain the shortcomings of the author's views on the definition of a scientific study and biases with them. With this regard, the researcher has argued that with incomplete definitions of the concepts of validity, scientific study, usefulness, and proof Griseri has contributed to the complexity of this issue. He also has a limited approach to methodology as a validating criterion but sees it as a means of proof. Looking at different types of validity, it becomes clear that management research validity is not different from its usefulness. The methodology also creates social objectivity by forming a common understanding between researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management research
  • management knowledge
  • management research validity
  • management utility
  • philosophy of management