نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق بین‌الملل و استادیار دانشگاه کردستان، ایران

چکیده

مقالة حاضر به‌‌ منظور پژوهشی تحلیلی که به ‌شیوة توصیفی ـ تحلیلی انجام شده درپی پاسخ به این پرسش است که ابتکار امنیت اشاعه تا چه میزان مطابق با حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی است. به عنوان یکی از مهم ترین ترتیبات محدود کننده حقوق کشورهای در حال توسعه در عرصه های مربوط به فناوری های پیشرفته منتقدین این ابتکار اعلام می دارند که قصد اعضاء ابتکار مبنی بر توقیف کشتی ها در دریای آزاد و آبهای سرزمینی ناقض اصل آزادی دریاها و حق عبور بی ضرر از آبهای سرزمینی است. افزون بر آن، فعالیتهای این ابتکار ناقض حق دفاع مشروع و قطعنامه های شورای امنیت همچون قطعنامه های  1718 و 1540 می باشند. از سوی دیگر ماهیت و چگونگی عضویت در ابتکار مزبور و آمار موجود در مورد موفقیت عملیات های آن مخدوش و مبهم است. یافته این مقاله آن است که فارغ از توجیه ها و حمایت های شکل گرفته از این ابتکار، نمی توان چنین نهادی را منطبق با حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی و نیز قطعنامه های شورای امنیت دانست. ابتکار امنیت اشاعه به عنوان یک نهاد غیر قانونی شایان اعتراض مستمر، عدم شناسایی و تلاش برای جلوگیری از بدل شدن آن به قاعده عرفی حقوق بین الملل است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Conformity of Proliferation Security Initiative Rules with International Law

نویسنده [English]

  • Mehdi Hatami

PhD of Public International Law, Assistant Professor, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

The present article, the analytical research conducted in an analytical-descriptive manner, seeks to answer the question of Conformity of The Proliferation Security Initiative (PSI) with the Treaty law and customary international law. As one of the most important restrictive arrangements for the rights of developing countries in the field of advanced technologies, critics of the PSI believe that the intention of the members of the PSI to seize ships in the high sea and territorial waters violates the principle of freedom of the high seas and the right of innocent passage in territorial waters. In addition, the practices conducted in the framework of this initiative violate the right to self-defense and Security Council resolutions such as 1718 and 1540. On the other hand, the nature and manner of joining the initial operations and statistics about the success of its operations are vague and distorted. The finding of this article is that regardless of the justifications and support formed by this initiative, such an arrangement cannot be considered in conformity with treaty law and customary international law as well as the Security Council resolutions. The Proliferation Security Initiative is an illegal arrangement worthy of persistent objection, non-recognition and tries to prevent it from becoming the customary rule of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security Council
  • Self-defense
  • Proliferation Security Initiative
  • Convention 1982

چرچیل، رابین و لو، آلن، (1387)، حقوق بین الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم

شاکر، محمد ابراهیم، رژیم عدم گسترش هسته ای: مبادی و تحولات، ترجمه ابراهیم گل، علیرضا و حاتمی، مهدی، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1388

شهسواری، احسان، نقش رویه بعدی در تفسیر معاهدات بین المللی، رساله دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1397

ممتاز، جمشید، تقریرات درس حقوق دریاها، دوره دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، 86-1385

موسوی، سید فضل الله و حاتمی، مهدی، "دفاع مشروع پیش دستانه در حقوق بین الملل"؛ فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 3.72

 

Beck M. E, (Spring 2004), “The Promise and Limits of PSI”, The Monitor, vol. 10, No. 16

Belcher, Emma (2011), The Proliferation Security Initiative: Lessons for Using Nonbinding Agreements, Working Paper, Council on Foreign relations

Bolton J., (2003), “Confident Proliferation Security Initiative Is Legitimate” Bureau of International Security and Nonproliferation, Proliferation Security Initiative Participants, Washington, DC, 2015

Byers M., (July 2004), “Policing the High seas: Proliferation Security Initiative “, American Journal of International Law, Vol. 98, No. 3

Choong, Adrian, (2012), “The Proliferation Security Initiative: Can It Deliver?”, Journal of the Singapore armed forces, Vol. 38 No. 1

Daniel H. J., (2004), “The PSI and International Law: The Monitor, Vol. 10, No. 1

Dunne, Aaron, (2013), “Proliferation Security Initiative: Legal Considerations and Operational Realities”, SIPRI Policy Paper, No. 36

Fidler D P, (2003), “Weapons of Mass Destruction and International Law”, ASIL Insights

Fischer, Per. S, (2005), “Security Council Resolution 1540 and Export Controls”, in Dorothea Auer, Export Control and its Role in Strengthening International Security, Vienna School of International Studies

Grip, Lina, (2012), “The Role of the European Union in Delivering Resolution 1540 Implementation Assistance”, Non- Proliferation Paper, No. 22

Hawkins W., (2005), “Chinese Realpolitik and the Proliferation Security Initiative”, Association for Asian Research

Johnson, Philip, (2010), “Expanding the Proliferation Security Initiative: A Legal and Policy Analysis”, A Report Submitted to Defense Threat Reduction Agency, Report Number: ASCO 2010, 041

Kumar A. V., (2008), “The Proliferation Security Initiative: Five Years Later Losing It’s Sheen?”, Institute for Defense Studies and Analyses

Mcclinchey D., (2004), “anti-Proliferation Effort Will Receive No Separate Funding, Personnel”, government Executive Magazine

Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, Foreign Ministry Spokes-Person’s Press Conference, (4 December 2004)

Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “Proliferation Security Initiative”, (21 May 2007)

Myron. H, and others, (2003), United Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, Brill Publication

Permanent Court of International Justice, The Case of the S.S. Lotus, (7 September 1927), Series A, No. 9

Rickes T E., and Slevin P, (2002), “Spain and U.S Seize N. Korean Missiles; Scuds Were Board for Yemen”, Washington Post, December 11

S/2006/805, Draft Resolution, 14 October 2006

Secretary of defense Leon E. Panetta, 2012, Submitted Statement to Foreign Relations Committee

Squassoni, sharon, (2006), “Proliferation Security Initiative”, CRS Report for Congress, Congressional Research Service

Tempest, R., (1993), “China Demand U.S Apology; Search of Ships Fails to Find Warfare Chemicals”, Chicago Sun Times, Sep. 6

The first Anniversary of Proliferation Security Initiative Meeting, Krakow, 2004

The Washington Quarterly, Spring 2005, Vol. 28.2

UN Security Council Resolution 1540, Adopted at 28 April 2004

UN Security Council Resolution 1718, Adopted at 14 October 2006

Valencia M. J., (2005), “The Proliferation Security Initiative: Making Waves in Asia” Adelphi paper, 45/376

Valencia M. J, (2006), “Comments on the Proliferation Security Initiative: Coming in from the Cold”. Austral Policy Forum, 06-13d

Valencia M J., (June 2007), “Proliferation Security Initiative: A Glass Half Full”, Arms Control Today