نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

رویکرد جرم زدایی و کیفر زدایی در برخی مقولات فردی یا اجتماعی قابل تصحیح است لکن برخی قرائن علمی و عملی حاکی از ضرورت توسعه حقوقی برای انسجام در هماهنگی های مرتبط با حجاب است ؛ ابعاد پوشش منحصر به گستره فردی نیست و آثار اجتماعی متعدد دارد لکن تمحض برآثار اجتماعی و اغماض از ابعاد دیگر آن خلاف مبانی حقوق اسلامی و قابل نقد است قلمرو حقوق منحصر به گستره اجتماعی نبوده و ابعاد فردی و الهی نیز خارج از گستره حقوق نیست و ورود حقوق به این محدوده قابل دفاع عقلانی و بر ترسیم صحیح مرز اخلاق و حقوق استوار است؛بر این پایه در این مقاله از یکسو به نحو استدلال حلی با ارائه ادله عقلانی برای ورود حقوق به همه ارتباطات ضروری انسان، ضمن ترسیم صحیح مرز اخلاق و حقوق به نقد ادله مخالفین ورود حقوق به گستره فردی و الهی عفاف و حجاب پرداخته می شود و از سوی دیگر به نحو استدلال نقضی تلاش شده تا با اشاره و تحلیل قوانین مختلف داخلی و خارجی بواسطه ابعاد اجتماعی حجاب ، رد عملی نظریه" انکار ورود حقوق به اینگونه مقولات " به مثابه ادل الدلیل علی امکان شی وقوعه ارائه شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Border of Ethics and Law: A Critique of the Theory of “Denying the Entry of Law into the Scope of the Veil“ (Comparative Study of Islam, Iran, and Europe)

نویسنده [English]

  • Reza Zahravi

Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The decriminalization approach can be corrected in some individual or social dimensions. The dimensions of the veil are not limited to the individual scope and have many social effects, but the neglect of social effects and neglect of other dimensions are against the principles of Islamic law and can be criticized. The realm of law is not limited to the social sphere, and the individual and divine dimensions are not outside the sphere of law, and the entry of law into this realm is rationally defensible and is based on the correct drawing of the boundary between ethics and law; Accordingly, in this article, on the one hand,   by presenting logical arguments for the entry of law into all necessary human relations, under the correct draw of moral and legal boundaries, criticizes arguments against entering the law in other cases to individual scope. On the other hand, as a violation argument, an attempt has been made to prove the entry of law into the subject of the veil by referring to and analyzing various domestic and foreign laws due to the social dimensions of the veil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theoretical Foundations of Islam
  • Philosophy of Law
  • Ethics
  • criminal law
  • Veil

آقایی نیا ، حسین و زهروی ،رضا ، 1388،«مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه ،حقوق کیفری ایران و آمریکا» ، تهران، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران ش 2.

آنسل مارک 1375 دفاع اجتماعی باترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی تهران : نشر دانشگاه تهران .

الهام غلامحسین و زهروی رضا   1394 «بررسی تطبیقی حمایت از حیات قبل انعقاد نطفه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران»  مجله علمی پژوهشی  مطالعات راهبردی زنان  شماره 68 

– --------------------  1396 پاییز و زمستان ، ش2 «بررسی تطبیقی چالش های ناشی از سکوت قانون در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه» مجله علمی پژوهشی  مطالعات حقوق تطبیقی »

اردبیلی، محمد علی، 1393، حقوق جزای عمومی، تهران:میزان، جلد اول.

اسماعیلی، محسن، 1391، گفتارهایی در حقوق رسانه، جلد دوم.تهران: موسسه نشر شهر،

امیریان فارسانی، امین، ۱۳۹۳، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، تهران، نشر ندا .

جعفریان، رسول، 1428 ق، رسائل حجابیه، قم، نشر دلیل ما، جلد اول.

جعفری محمدتقی 1360 حیات معقول تهران : نشر سیما نور تهران . 

-----------1381 طرح ژنوم انسانی تهران : موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری   

------------ 1364 بررسی و نقد افکار راسل تهران :  نشر سپهر.   

ج‍ن‍ان‍ی، ع‍ادل، ۱۳۸۲، ‌ب‍ررس‍ی‌ ج‍رای‍م‌ ص‍وت‍ی‌ و ت‍ص‍ویری‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ ‌، اروم‍یه: ادیب‍ان.

حاجی‌ده‌آبادی، احمد، 1391، قواعد فقه جزایی، قم: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

حسینی، سیدمجتبی، 1385، احکام نگاه و پوشش: آرایش، روابط، گفت و گو (مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام)، تهران: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ ها .

حسینی، سیدمحمد، 1383، «رابطه مفهوم شرعی «گناه» و مفهوم حقوقی «جرم» و نسبت «تحریم» و «تجریم»؛ علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری)، تهران:نشر سمت.

حسینی، سیدمحمد، 1383، سیاست جنایی در اسلام و ایران، تهران: نشر سمت.

حلبی، تقی‌الدین بن ‌‌نجم‌الدین (ابوالصلاح)، 1400 ق، الکافی فی‌الفقه،قم: مکتبه امام امیرالمؤمنین(ع).

حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین جعفر بن الحسن، 1403 ق، شرائع‌الاسلام، بیروت: نشر دارالاضواء، جلد4.  

خسروشاهی مطلق، مهدی، احسان پور، رضا، ۱۳۸۸، بررسی فقهی و حقوقی جریحه‌دار کردن عفت عمومی .تهران: انتشارات جنگل.

دلماس مارتی،میرلا. 1381، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، تهران:میزان.

زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌،‏ 1393، حدود جرایم منافی عفت، تهران، انتشارات جنگل.

زهروی ،رضا و صفری ،محسن ، 1394. بررسی تطبیقی حقوق اطفال و نوجوانان .نهران . نشر دادگستر

زهروی رضا کاظمی سید علی احمدزاده رسول 1397 «اجزای غیر روانی در رکن معنوی جرم پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال 18. شماره 5 .

زهروی رضا 1395 «مطالعه تطبیقی فردی‌کردن ادله در سیاست جنایی اسلام، ایران و فرانسه»  مجله علمی پژوهشی حقوق اسلامی شماره پنجاه پائیز.

زهروی رضا 1393«پیشگیری از جرائم و تخلفات در پرتو خود پایی (نظارت همگانی درونی ) » نظارت و بازرسی  شماره : 29 دوره هشتم پاییز.

 زهروی رضا و سرگردان زینب( تابستان ۱۳۹۸). ؛«بررسی تطبیقی حریم خصوصی زندانیان؛ ابعاد، آثار و شاخص ها»؛ فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی (دیدگاه‌های حقوقی سابق) دوره ۲۴، شماره ۸۶   

زهروی رضا و احمد زاده رسول 1395 . « تن نمایی زنان در فضای مجازی با نگاهی به آموزه های فقه امامیه و حقوق ایران»  چاپ شده در مجله شماره 70مجله علمی پژوهشی مطالعات راهبردی زنان ..

صفری محسن و زهروی رضا  «مطالعه  تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی اندیشه فیض کاشانی با تطبیق بر قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی»پژوهش های فقه و حقوق اسلامی شماره پاییز سال 1391 .

قرائتی محسن 1374  تفسیر نور جلد 5. تهران :  نشر موسسه در راه حق ..

فیروز محمودی جانکی (1383). «حمایت کیفری از اخلاق علوم جنایی(مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری)  

عظیمی‌گرکانی، هادی، کرمانی، سمیه، ۱۳۹۱، حرمت‌شکنی عفت عمومی و مجازات آن، تهران : صبا‏.

ع‍ن‍ص‍ری‌ف‍رد، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۸۹، ج‍ریح‍ه‌دار ک‍ردن‌ ع‍ف‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ایران‌،تهران:آثار اندیشه

کاتوزیان ، ناصر 1388، فلسفه حقوق چاپ پنجم تهران : شرکت سهامی انتشار

محقق داماد ، 1386 ، سید مصطفی قواعد فقه جزایی تهران : نشر علوم اسلامی. چاپ هشتم

مطهری مرتضی 1373 مجموعه آثار شهید استاد مطهری . تهران :  نشر صدرا .

مکارم شیرازى، ناصر، 1424 ق، کتاب النکاح جلد اول.   قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام،

میرمحمدصادقی، حسین، 1392، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران: میزان

هاشمی، سیدحسن، 1386 نقدی بر ماده 638 ق.م.ا در جرم انگاری بدحجابی، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال نهم، شماره 37.

 

Fletcher. George p .1987   Law and   Morality: A Kantian Perspective “. Colombia Law Review.No87.

Patrick Carnes, David Delmonico, Elizabeth Griffin, 2007, In the Shadows of the Net: Breaking Free of Compulsive Online Sexual Behavior, Center City, Hazelden Publishing.p 541

Garner, Bryan, (2000), Black's law Dictionary, 5 editions new pocket edition- revised from A T Z, Free press. p147

Model penal code, (1985), complete statutory Text, American law Institute.p258

Martin, Elizabeth, A  ,(1997) A dictionary of law, Fourth Edition , oxford university  press p  369

Rome Statute of the International Criminal Court, Text of the Rome Statute circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July 1998 and corrected by process-verbaux of 10 November 1998, 12 July 1999, 30 November 1999, 8 May 2000, 17 January 2001 and 16 January 2002. The Statute entered into force on 1 July 2002.p12.