نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی،

چکیده

در اکتبر 1929 میلادی در شهر ورشو، کنوانسیون مربوط به یکنواخت نمودن مقررات حمل ‌و نقل هوایی، به امضای کشورهای شرکت‌کننده رسید. با توجه پیشرفت در عرصه‌های هوانوردی و بروز وجود پاره‌ای نقایص در متن پیمان، پس از گذشت 25 سال کنوانسیون ورشو، در تاریخ 28 سپتامبر 1955، در لاهه مورد اصلاح قرار گرفت و مقررات این پیمان را در خصوص پروازهای داخلی نیز قابل اجرا دانست. ایران نیز به کنوانسیون ورشو و پروتکل‌های اصلاحی آن ملحق گردیدند. در این مقاله، پس از ارائه تعاریف رایج در حقوق هوایی در خصوص مسئولیت متصدیان حمل و نقل و بیان تاریخچه ای از مجموعه اقدامات و اسناد، مبانی مسئولیتی کنوانسیون و حقوق ایران به صورت تطبیقی مورد بررسی و مداقه قرار گرفت. زمان آغاز و خاتمه مسئولیت از موضوعات بسیار مهم و چالش برانگیزی است که در این مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده است. میزان خسارت قابل پرداخت فصل دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique of the Theory of Civil Liability of Aviation Operators: Focusing on Iranian Law and Jurisprudence and International Regulations

نویسندگان [English]

  • Ahmed Mozafari 1
  • Majid Banaeioskoei 2

1 PhD Student in Private Law, Azad University, Central Tehran Branch, Iran

2 Assistant Professor, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In October 1929, in Warsaw, the Convention on the Uniformity of Aviation Regulations was signed by the participating countries and entered into force on 13 February 1933, following developments in the field of aviation and the occurrence of deficiencies in the text of the treaty. Twenty-five years later, the Warsaw Convention was amended on 28 September 1955 in The Hague, and the Protocol entered into force on 1 August 1963, with the most important change being the convention, which doubled the carrier’s liability. In 1975, the Iranian government acceded to the Warsaw Convention and its amended protocols and accepted the implementation of its regulations on foreign flights. In 1985, the Islamic Consultative Assembly considered the provisions of this treaty applicable to domestic flights. Many countries, such as Iran, acceded to the Warsaw Convention and its protocols. In the Iranian law, with the approval of the Law on Determining the Limits of Liability of Airlines in Iran on 5/11/2012, and despite the many criticisms leveled at this law, the amount of liability of domestic companies towards Iranian passengers on domestic flights is equivalent to ransom and what about foreign passengers. In domestic and international flights, it is equal to 16600 Sdr and in front of Iranian passengers in international flights, it is equal to 16600 Sdr. In this article, after presenting the common definitions in aviation law regarding the responsibility of transport operators and stating a history of a set of actions and documents, the principles of liability of the Convention and Iranian law were comparatively studied. The timing of the beginning and end of responsibility is one of the most important and challenging issues, which is discussed in detail in this article. The amount of damages payable is another chapter discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warsaw Convention
  • Principles of Liability
  • Time of Commencement of Liability
  • Time of Termination of Liability
  • Amount of Damages
  • Transport Operators
  • Law on Limitation of Liability of Airlines

جباری، منصور؛ حقوق بین‌الملل هوایی، چاپ اول، انتشارات فروزش، تهران، 1381.

جعفری‌تبار، حسن؛مسئولیت مدنی کالاها، چاپ اول، نشر دادگستری تهران، 1389.

حسینی‌نژاد،حسینقلی؛مسئولیت مدنی،چاپ اول،نشر بخشفرهنگی جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، 1370.

داراب‌پور، سهراب؛مسئولیت‌های خارج از قرارداد، پرداخت خسارت استرداد عین و امتیازات، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، 1387.

دهخدا، علی اکبر؛ لغت‌نامه، جلد 3، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1377.

سیاح، علی؛ فرهنگ جامع فارسی به فارسی، چاپ دوم، انتشارات اسلام، قم، 1373.

صفوی، سید حسن؛ حقوق بین الملل هوایی و فضایی، چاپ اول، نشر مؤسسه خدمات چاپ، تهران، 1362.

عزیزه، ابراهیم؛ موارد فعالیت متصدی حمل ونقل هوایی از مسئولیت در مقابل مسافر و کالا، تحقیقات حقوقی، شماره 43، 1385.

کاتوزیان، ناصر؛- قواعد عمومی قراردادها، جلد 4  انتشارات میزان، تهران ، 1384.

کاتوزیان ، ناصر؛ حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد ، ضمان قهری، انتشارات میزان، تهران .1374

کاتوزیان ، ناصر؛ حقوق مدنی ، ضمان قهری ، انتشارات میزان، ج دوم ، 1361.

کامیار؛ محمدرضا، گزیده آرای دادگاه های حقوقی ، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1377.

محمدزاده ، مسلم؛ مسئولیت مدنی متصدی حمل ونقل هوایی در برابر مسافر در کنوانسیون ها و رویه های قضایی بین المللی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق (ع) 1386.

مظفری ، احمد؛ مقررات هواپیمایی ، چاپ اول انتشارات نسیم سحر - تهران 1388.

مظفری ، احمد؛ مجموعه قوانین و مقررات حقوق هوایی ، چاپ اول انتشارات نگاه بیّنه ، تهران 1391.

مظفری ، احمد؛ مجموعه قوانین و مقررات هواپیمایی و فرودگاهی ، چاپ اول انتشارات نگاه بیّنه ، تهران 1391.

مظفری ، احمد؛ جزوة حقوق هوایی ، انتشارات دانشکده صنعت هوانوردی کشور ، سال 1384.

مکارم شیرازی ، ناصر؛ ترجمه فارسی روان قرآن کریم ، نشر دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی ، قم ، 1386.

 

J.D. McClean, J. M. Balfour, Richard K. Gardiner, Jeffrey Goh, Rod D. Margo (2014),Shaweross  andbeuumont: Air Law Looseleaf, p.16

Chuterv. klm royal dutch airlines and allied aviation services international corporayion(1955)

The court of appeal (kammer-gericht) of Berline 3rd November 1960 and federal court 29th November 1961.

HUSSERIY v.  SWISS AIR TRANSPORT(1975)

Husserl V . swiss air transport(1973)

SOCIETE  TRANSPORTS DARMOR 14 AE.V. SOCIETE LA LANGOUSTE ET AL (1974)

Panalpina International Ltd V. densil underwear Ltd (1981-Lioyd's reports)

rosma V. trans world air linesinc(1974)

Isabella Henrietta PhilepinaDiederiks-Verschoor, VladimírKopal, p.65

http://www.cao.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=59ce0fe6-2576-4716-ae00-8d98016d4858