نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکترای فلسفه معاصر دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

این مقاله به بررسی و نقد کتاب نقد چیست؟ و پرورش خود اثر میشل فوکو هم از منظر محتوای کتاب و هم از منظر ترجمه فارسی آن می­­پردازد. فوکو در آثار واپسین خود مخصوصاً در این کتاب به موضوع روشنگری کانتی و مساله اخلاق مراقبت از خویشتن نگرشی خاص به موضوع سوژه و حکومت­مندی و پرورش خود پرداخته است. فوکو در نقد چیست می­کوشد رویکرد معرفت­شناسانه کانتی به این سوال که «چه می­توانم بدانم؟» را به پرسش انتقادی تغییر جهت می­دهد و بر این باور است که نقد حرکتی بازتعریف می­شود که سوژه با این حرکت این حق را به خود می­دهد که از حقیقت در مورد اثرهای قدرتش و از قدرت در مورد گفتمان­های حقیقتش پرسشگری کند. در بخش دوم کتاب او معتقد است که خود، اثری هنری است. اثری هنری که هرکس باید بسازد و هرکسی آن را به نوعی در برابر خود دارد. در بخش دیگر یعنی درباره ارزیابی ترجمه فارسی این کتاب می­توان گفت که هرچند به زبان سلیس و روان ترجمه شده ولی فقدان مقدمه مترجمان و عدم وجود نمایه و منابع آخر کتاب و برخی ترجمه­های نادرست از اصطلاحات لاتین از کاستی­های این اثر محسوب می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

From the Critical Attitude to Self-Care: Review of What Is Critique and the Care of the Self

نویسندگان [English]

  • Muhammad Asghari 1
  • Neda Mohajel 2

1 Associate Professor of Philosophy, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, University of Tabriz, Iran

2 PhD Candidate of Philosophy, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, University of Tabriz, Iran

چکیده [English]

This article reviews Michel Foucault’s late work, entitled What Is Critique and the Care of the Self, which deals with both the content of the book and its Persian translation. Foucault’s most recent work, especially in this book, deals with the subject of Kantian Enlightenment and the question of the ethics of taking care of a particular attitude to the subject and its governance and upbringing to express its critical view of modernity and social and moral structures. What is Foucault’s critique of the Kantian epistemological approach to the question of “what can I know?” Redirects to the critical question and believes that critique is a redefined movement that gives the subject the right to know the truth about his power effects and the power of his truth discourses. Ask a question. Concerning the second part of the book, one can also summarize Foucault’s words about his upbringing in his aesthetic attitude, something that Foucault himself emphasizes. He believes that it is an artwork in itself. An art work that everybody has to make, and everybody has it in their own way. Regarding the evaluation of the Persian translation of this book, it can be said that although it has been translated into fluent and fluent language, the lack of an introduction by the Persian translators and the lack of a profile and last references of the book and some incorrect translations of Latin terminology are some of the shortcomings of this work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enlightenment
  • Critical attitude
  • governmentality
  • Care of the Self
  • Foucault

اسمارت، بری (1385) میشل فوکو، ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: نشر اختران

دانیالی، عارف (1398)«امپراتوری نگاه خیره: از قدرت منتشرِ فوکویی به کیچ در کوندرا (مطالعه موردی: رمان بار هستی)» در مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز، دوره 13، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 217-237

فوکو، میشل (1397) نقد چیست و پرورش خود، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی

 

Foucault, Michel. (1983) “The Subject and Power.” In Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, edited by Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, pp. 208-26. Chicago: The University of Chicago Pres.

Cook ,Deborah (2018)Adorno, Foucault and the Critique of the West, Verso Books,

d’Entrèves M.P. (2000) Critique and Enlightenment: Michel Foucault on ‘Was ist Aufklärung?’. In: Geras N., Wokler R. (eds) The Enlightenment and Modernity. Palgrave Macmillan, London

Downing, Lisa (2008)The Cambridge Introduction to Michel Foucault, Cambridge University Press

Foucault, M. 1 9 8 8. "Truth, Power, Self: An Interview with Michel Foucault". In Technologies ofthe Self: A Seminar with Michel Foucault, L. Martin, H. Gutman
& P. Hutton (eds), 9-1 5. Amherst, MA: University of Massachusetts Press.

Kosmala, K. and McKernan, J. (2011), "From care of the self to care for the other: neglected aspects of Foucault's late work", Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 24 No. 3, pp. 377-402. https://doi.org/10.1108/0951357111112405

Prozorov, Sergei  (2007) Foucault, freedom and sovereignty, Ashgate Publishing Company

Zhang, Wei (2010)What Is Enlightenment: Can China Answer Kant's Question, SUNY Press

Alan Deacon, Roger (2003) Fabricating Foucault : rationalising the management of individuals, Marquette University Press