نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استاد گروه جامعه‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران،

چکیده

سطور بالا ذکر شده است. هدف کلی نویسنده مقالۀ حاضر، فهم بیشتر و دقیق­تر قلمرو موضوعی جامعه­شناسی شناخت (یا با عنوان مناسب­تر جامعه­شناسی معرفت یا دانش) و تأکید بر اهمیت این شاخه جامعه­‌شناسی است. و هدف ویژۀ بررسی و ارزیابی اثر تالیفی استاد منوچهر آشتیانی (1)، این است که بدانیم کتاب حاضر تا چه اندازه ما را درجهت رسیدن به هدف کلی کمک می­کند. نویسنده کتاب، کوشش دارد تا طرح مانهایم از این شاخه جامعه­شناسی را با نگاه انتقادی شرح دهد. آشتیانی پس از شرح زندگی علمی مانهایم در مجارستان، آلمان و انگلستان و تاثیر فضای علمی این سه کشور بر رویکرد او در جامعه­شناسی معرفت، سپهر جامعه­شناسی شناخت(یا معرفت) مانهایم را تشریح نموده و سپس مفاهیم و مقولات اصلی جامعه­شناسی شناخت او را به­طور خلاصه و اما برجسته نشان داده و سرانجام به نقد عناصر اصلی دیدگاه مانهایم در این شاخه جامعه­شناسی پرداخته است.
کلیدواژه‌ها:

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of The Sociology of Knowledge of Karl Mannheim

نویسنده [English]

  • Farhang Ershad

Professor of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This paper is a critical review of the book, The Sociology of Knowledge of Karl Mannheim, written by M. Ashtiani. The main aim of this attempt is to acquire a more acute understanding of the subject matter of sociology of knowledge and to emphasize the importance of this branch of general sociology in Iran. The specific goal of the paper is trying to have a critical review of Ashtiani’s work to get help to achieve the main aim of this study. The present book includes five chapters: the first two chapters are specified to the scientific biography of Karl Mannheim and his life condition in Hungary, Germany and Britain. In the third chapter, the sphere of sociology of knowledge in view of Mannheim is described; and the two last chapters are about the main concepts and categories of Mannheim’s sociology of knowledge, and finally, the critiques of Ashtiani to the main element of sociology of knowledge of Karl Mannheim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognition
  • Knowledge
  • Social Roots of Thought
  • The Unattached Intelligentsia

آشتیانی، م (1396). جامعه­شناسی شناخت کارل مانهایم. چ2، تهران: قطره.

ارشاد، ف (1397) «بررسی و ارزیابی کتاب ایدئولوژی و اتوپیا: مقدمه­ای بر جامعه­شناسی شناخت»، مجله پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، سال هجدهم، شماره 12، اسفند 1397.

برگر، پ. و لوکمان، ت (1375). ساخت اجتماعی واقعیت: رساله­ای در جامعه­شناسی شناخت، ترجمه فریبرز مجیدی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

تنهایی، ح. ا (1391 - الف). بازشناسی تحلیلی نظریه­های مدرن جامعه­شناسی در مدرنیتۀ در گذار، تهران: نشر علم.

تنهایی، ح. ا (1391 – ب). جامعه­شناسی معفت یا معرف­شناسی نظری، تهران: نشر بهمن برنا.

کوزر، ل (1368) زندگی و اندیشه بزرگان جامعه­شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی.

مانهایم، ک. (1380) ایدئولوژی و اتوپیا: مقدمه­ای بر جامعه­شناسی شناخت، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران: انتشارات سمت.

 

Kettler, D. and Meja, V. (2003) “Karl Mannheim and the Sociology of Knowledge”, in: G. Ritzer and B. smart (2003) Handbook of Social Theory, sage pubs. Pp. 100- 111.

Mannheim, K. (1976) Ideology and Utopia: An introduction to the sociology of knowledge, Rutledge & Kegan Paul.