نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی، اندیشة سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

محور اصلی بحث در این مقاله، نقد و بررسی کتاب نقد و بحران: روشنگری و آسیب زایی جامعة مدرن نوشتة راینهارت کوزلک است. این کتاب نخستین بار در سال 1959م به زبان (اصلی) آلمانی منتشر شده است و آخرین ترجمة آن درسال 1988م به زبان انگلیسی توسط انتشارات The MIT Press منتشر شده است. تلاش برای نشان دادن و توضیح ریشه های توتالیتاریانیسم سدة بیستمی در «روشنگری» سدة هجدهمی وجه اصلی همت کوزلک در این کتاب است. مطلقه گرایی در اروپا و ساختار دوگانة تابع/متبوع و اخلاق شخصی/سیاست عمومی آن به عنوان بستر ظهور روشنگری عملا مانع رهایی بخشی مدنظر روشنگری شده و خود در تحلیل نهایی در دامی بزرگتر در غلتیده است. چالش های سیاسی انضمامی متعاقب فروپاشی مطلقه گرایی بویژه بعد از 1789م به بعد روشنگری را درگیر خلق الگوهایی از اندیشیدن و رفتار اخلاقی کرده که تناقض های لاینحل ناشی از آن، تسلیم شدن در برابر تصویری اوتوپیایی از جامعه و پیش بردن ریاکارانة آن را موجب شده و راه را بر ترور و دیکتاتوری گشوده است. به نظر می رسد ایدة اصلی کوزلک در نقد روشنگری و ادعای درهم تنیدگی آن با توتالیتاریانیسم سدة بیستم که متاثر از ایدة کارل اشمیت در کتاب لویاتان در نظریة دولت تامس هابز است عمدتا تصویری جانبدارانه و گزینشی است.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Enlightenment and Totalitarianism A Book Review of Critique and Crisis, Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society

نویسندگان [English]

  • Behnam Joodi 1
  • Majid Tavasoliroknabadi 2

1 PhD of Political Science, Political Thoughts, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran,

2 Associate Professor of Political Science, Political Thoughts, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main focus of this article is a review of Critique and Crisis, Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society by Reinhart Koselleck. Critique and Crisis was first published in German in 1959 and published in English in 1988 by The MIT Press. Koselleck’s book attempts to explain the Utopian ideas of the twentieth century by looking at their origins in the eighteenth. The main idea of Critique and Crisis is that the Enlightenment itself became Utopian and even hypocritical because-as far as continental Europe was concerned-it saw itself excluded from political power-sharing. The structure of Absolutism, which was rooted in the dichotomy between sovereign and subject, between public policy and private morality, prevented the Enlightenment and the emancipation movement produced by it from seeing itself as a political phenomenon. Instead the Enlightenment developed patterns of thought and behaviour which, at the latest from 1789 onwards, foundered on the rocks of the concrete political challenges that arose. The Enlightenment succumbed to a Utopian image which, while deceptively propelling it, helped to produce contradictions that could not be resolved in practice and prepared the way for the Terror and for dictatorship. The main idea of Koselleck’s book seems to be based on the idea of Carl Schmitt in The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes, which he explains and expand in this book. Koselleck’s critique and its historical entwinement with twentieth-century totalitarianism is a biased or willfully selective picture.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinhart Koselleck
  • Carl Schmitt
  • Crisis
  • critique
  • Enlightenment

اشمیت، کارل (1393) الهیات سیاسی: چهارفصل درباره‌ی مفهوم حاکمیت، ترجمه‌ی لیلا چمن خواه، تهران: نگاه معاصر

اشمیت، کارل (1395) مفهوم امر سیاسی، ترجمه یاشار جریانی و رسول نمازی، تهران: نشر ققنوس

اشمیت، کارل (1397)  لویاتان در نظریه دولت تامس هابز، معنا و شکست یک نماد سیاسی، ترجمه شروین مقیمی زنجانی، تهران: روزگار نو.

آدورنو، تئودور و.، ماکس هورکهایمر (1389) دیالکتیک روشنگری، قطعات فلسفی، ترجمه‌ی مراد فرهاد پور و امید مهرگان، تهران: گام نو

کاسیرر، ارنست (1395) فلسفة روشنگری، ترجمة یدالله موقن، تهران: نشر نیلوفر

فوکو، میشل، بی تا، «دربارة «روشنگری چیستِ» کانت»، ترجمة همایون فولادپور، بی جا علمی و فرهنگی

هولاب، رابرت (1389) نقد در حوزة عمومی، ترجمة حسین بشیریه، تهران: نشر نی

 

Blumenberg, Hans (1999) The Legitimacy of the Modern Age, translated by Robert M. Wallace, The MIT Press.

Bizas, Konstantions (2016) "Reinhart Koselleck's Work on Crisis", French Journal For Media Research-n 5/2016-ISSN 2264-4733

Edmonds-Copey (2016) "How Convincing is Reinhart Koselleck's Concept of Sattelzeit (1750-1850)?" The theory and practice of intellectual history (IH5003)

Edwards, Jason (2006) "Critique in Crisis today: Koselleck, Enlightenment and the Concept of Politics", Contemporary Political Theory, 2006, 5 (428-446)

Fillafer, Franz Leander (2007) "THE ENLIGHTENMENT ON TRIAL, Reinhart Koselleck's interpretation of Aufklärung", in The Many Faces of Clio Edited by Q. EDWARD WANG AND FRANZ L. FILLAFER, Berghahn Books, New York. Oxford.

Gilbert, Andrew Simon (2019) The Crisis Paradigm, Description and Prescription in Social and Political Theory, plagravemacmillan

Norberg, Jakob (2015) "concepts, political, the encyclopedia of political thought", edited by Michael gibbons

Koselleck, Reinhart (1988) Critique and crisis, Enlightenment and the pathogenesis of modern society, The MIT press

Koselleck, Reinhart (1997) "The Temporalization of Concepts", in Finnish Yearbook of Political Thought, vol. 1, SoPhi

Kant, Immanuel (1784) "Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?", Text gemeinfrei. Aufmachung urheberrechtlich geschützt.

Olsen, Niklas (2014) HISTORY IN THE PLORAL, an Introduction to the Work of Reinhart Koselleck, Berghahn Books

Pankakoski, Timo (2010) "Conflict, Context, Concreteness: Koselleck and Schmitt on Concepts", Political Theory 38(6) 749-779

Tribe, Keit, Translator's Introduction in: Reinhart Koselleck (2004) FUTURES PAST, on the semantics of Historical time, Translated and with an Introduction by Keith Tribe, Columbia University Press

Sternhell, Zeev (2010) The Anti-Enlightenment Tradition, Translated by David Maisel, Yale University