نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه گیلان

چکیده

نوربرت الیاس، در کتاب فرآیند متمدن­شدن، تاریخ شکل­گیری آداب و رسوم مدرن را در پژوهشی نوآورانه بررسی کرده، نشان داده است که چگونه از دوره­ی رنسانس به بعد، انسان غربی به موجودی «متمدن» تبدیل شده است. در سال 1999، جمعی از الیاس­پژوهان خبره، ترجمه­ی انگلیسیِ فرآیند متمدن­شدن را ویرایش کردند و مقدمه­ی جدیدی را که الیاس در سال 1968 بر این کتاب نوشته بود، در پی­نوشت آوردند. در سال 1397، چاپ دوم ترجمه­ی فارسیِ این کتاب با عنوان در باب فرآیند تمدن به ترجمه­ی غلامرضا خدیوی در انتشارات جامعه­شناسان منتشر شده است. در این مقاله، ترجمه­ی فارسی با ترجمه­ی انگلیسیِ کتاب، بررسی مقابله­ای شده است. اینطور که به نظر می­رسد، به­رغم ادعای مترجم فارسی مبنی بر ترجمه از متن اصلیِ آلمانی، منبعِ ترجمه همان ترجمه­ی انگلیسیِ کتاب است. مترجم، تنها جلد دوم کتاب را ترجمه کرده، و مقدمه، جلد اول، پی­نوشت، پیوست، و عمده­ی یادداشت­های نویسنده هنوز به فارسی ترجمه نشده است. مرور اندیشه­ی جامعه­شناختی الیاس و جایگاه او در نظریه­ی جامعه­شناختی معاصر هم البته بخشی معتنابه از نوشته­ی ماست. بررسی ترجمه، نشان­دهنده­ی مشکلات صوری و محتوایی از جمله عدم یک­رَوَندی در ترجمه، واژه­گزینی نامأنوس و دیریاب، و عدم رعایت قواعد نگارشی و ویرایشی­ست.
کلیدواژه‌ها

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Introduction and Critical Analysis of Uber den Prozess der Zivilisation

نویسندگان [English]

  • Hamid Ebadollahi Chanzanagh 1
  • Hadi Qolipur 2

1 Associate Professor, Social Sciences Department, University of Guilan

2 Ph. D. Candidate, Social Sciences Department, University of Guilan

چکیده [English]

The celebrated German sociologist, Norbert Elias, in his magnum opus, Uber den Prozess der Zivilisation, through a long-term social-historical analysis, recasts the processual configurations of manners since Renaissance, searching how the Europeans came to be known 'civilized.' A group of renowned scholars of Elias, then his editors of the English translation, edited the Edmund Jephcott’s fine translation in 1999, The Civilizing Process, and put the long introduction written by Elias thirty years after the first publication, in 1968, at the end of the edited version, as a Postscript. The Persian translation of The Civilizing Process appeared in 2018 by Qolam Reza Khadivi. We seek to do a contrastive analysis based on the Persian translation of the English version, whilst Khadivi claims he has translated from the original German text. The available Persian translation is incomplete since the preface, first volume, postscript, appendix, and most of the author’s notes have not been translated yet. As our scrutiny shows, the Persian translation of The Civilizing Process has so many formal problems, it lacks consistency and does not pursue a good norm of wordage, in addition to numerous written and editorial mistakes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Civilizing Process
  • the History of Manners, State Formation, Court Society
  • Feudalization

ادگار، اندرو، سجویک، پیتر (1389)، متفکران برجسته­ی نظریه­ی فرهنگی، مسعود خیرخواه، چاپ اول، تهران: آگه

الیاس، نوربرت (1397)، در باب فرآیند تمدن، بررسی­هایی در تکوین جامعه­شناختی و روان­شناختی آن، غلامرضا خدیوی، چاپ دوم، تهران: انتشارت جامعه­شناسان

بلانشو، موریس، دومان، پُل، باتلر، جودیت (1393)، لذت خیانت، نصرالله مرادیانی، چاپ دوم، تهران: بیدگل

هنیش، ناتالی (1389)، جامعه­شناسیِ نوربرت الیاس، عبدالحسین نیک­گهر، چاپ اول، تهران: نشر نی

 

Bod, Rens (2013), A New History of the Humanities, The Search for Principles and Patterns from Antiquity to the Present, United Kingdom: OXFORD

Dechaux, J. H. (1995), Sur le concept de configuration: Quelques failles dans la sociologie de Norbert Elias, Cahiers Internationaux de Sociologie 99, 293–313

Delanty, G. and Isin, E. F. (2003), Handbook of Historical Sociology, London: Sage Publication

Depelteau, F. and Savoia, T. (2013), Norbert Elias and Social Theory, United States: Palgrave Macmillan

Depelteau, Francois (2018), The Palgrave Handbook of Relational Sociology, Canada: Laurentian University

Dolezal, Luna (2015), The Body and Shame, Phenomenology, Feminism, and the Socially Shaped Body, Lanham: Lexington Books

Dubet, F. (1994), Sociologie de l’experience, Paris: Seuil

Dunning, E. and Mennell, S. (2003) Norbert Elias, London: Sage Publications, 4 vols

Elias, N. and Dunning, E. (1986), Quest for Excitement: Sport and Leisure in the Civilizing Process, Oxford: Basil Blackwell

Elias, Norbert (1985), The Loneliness of Dying, Oxford: Basil Blackwell

Elias, Norbert (1991), The Society of Individuals, Oxford: Basil Blackwell

Elias, Norbert (1991), The Symbol Theory, London: Sage

Elias, Norbert (1992), Time: An Essay, Oxford: Basil Blackwell

Elias, Norbert (2000), The Civilising Process, Sociogenetic and Psychogenetic Investigations, tr. Edmund Jephcott, Oxford: Blackwell Publishing

Goody, J. (2003), The ‘Civilizing Process’ in Ghana, European Journal of Sociology 44, 61–73

Goudsblom, Johan (1977), Sociology in the Balance, Oxford: Blackwell

Gouldsblom, J. and Mennell, S. (1998), The Norbert Elias Reader, A Biographical

Kilminster, Richard (2007), Norbert Elias, Post-Philosophical Sociology, Abingdon: Routledge 

Korte, Hermann (2017), On Norbert Elias, Becoming a Human Scientist, tr. Stefanie Affeldt, Munster: Springer

Lepenies, Wolf (1978), Norbert Elias: An Outsider Full of Unprejudiced Insight, New German Critique 15, 57–64

Mennell, S. (1992), Norbert Elias: An Introduction, Dublin: University College Dublin Press

Mouzelis, N. (1993), On Figurational Sociology, Theory, Culture, and Society 10, 239–253

Ritzer, G. and Stepnisky, J. (2011), The Wiley-Blackwell Companion to Major Social Theorists, Blackwell Publishing