نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران،

چکیده

در میان موضوعات رایج علوم اجتماعی در ایران، موضوع زمان علی­رغم اهمیت آن مورد غفلت قرار گرفته و فقر ادبیات نظری جامعه­شناختی پیرامون زمان با توجه به کتب و مقالات چاپ­شده کاملاً مشهود است. در این شرایط، برگردان این کتاب به فارسی، صرف نظر از نقصهای ترجمه­ای آن، کاری قابل تقدیر و ارزنده است. تاکید مقالات این کتاب بر روی ارتباط متقابل بین مفاهیم زمان، مصرف، زندگی روزمره، عوامل روانشناختی و اجتماعی و فرهنگی و جایگاه سرمایه­داری است که با گرایش به نظریه کردار و دخیل کردن همزمان سطوح خرد و کلان، اغلب مقالات آن نگارش یافته. این کتاب با زیر سئوال بردن درک جهانشمول از زمان و با سود جستن از مردم­نگاری تطبیقی و تحلیل تاریخی، برخورد شکاکانه­ای با مفاهیم و باورهای رایج دارد. مانند این عقیده که دوره سنتی، دوره­ای متعادل و مدرنیته، دوره­ای آشفته است. تجربه زمان به واسطه نیروهای بیرونی شکل نمی­یابند، بلکه زمان­مندی­ها دائماً بازتولید شده و از طریق توالی و زمان­بندی کردار روزمره وضع و دگرگون می­شوند. بسیاری و احتمالا بیشتر فرایندها و کردارهای درگیر در ساخت زمان، درگیر استفاده از چیزها و مصرف هستند. فرهنگ مصرف تجاری نقش فعالی در خلق رژیم­های ارزش زمان­مند بازی می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critique and Review of “Time, Consumption and Everyday Life” Book

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abbaszadedh 1
  • Farhad Shamsi Matanagh 2

1 Professor of Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 PhD Candidate of Sociology of Economy and Development, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Among the common themes of the social sciences in Iran, the subject of time has been neglected in spite of its importance, and the poverty of the theoretical literature of sociology around time is quite evident with regard to the books and articles published. In this situation, translating this book into Persian, regardless of its translation defects, is a commendable and valuable work. The focus of this book is on the interrelationships between the concepts of time, consumption, daily life, psychological, social, and cultural factors, and the place of capitalism. Most of its articles have been written with a focus on behavioral theory and simultaneous involvement of micro and macro levels. By questioning the universal understanding of time and benefiting from comparative ethnography and historical analysis, the book is skeptical of common concepts such as traditional equilibrium and turbulent modernity. The experience of time is not shaped by external forces, but by time, being constantly reproduced and transformed by the sequence and timing of daily action. Many and probably most of the processes and actions involved in making time involve the use of things and consumption. The culture of commercial consumption plays an active role in creating value-time regimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time
  • Consumption
  • everyday life
  • Modernity

استونز، راب (1381)، متفکران بزرگ جامعه­شناسی ترجمه مهرداد میردامادی، تهران، نشر مرکز.

الیاس، نوربرت (1377)، تکنیک و تمدن، ترجمه مراد فرهادپور؛ فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارعنون، شماره 13، پاییز 1377، صص: 209 تا 246.

الیاس، نوربرت (1395)، در باب فرایند تمدن، ترجمه عباس خدیوی، تهران، انتشارات جامعه­شناسان، چاپ دوم.

شاو، الیزابت و همکاران (1397)، زمان، مصرف و زندگی روزمره، ترجمه علیرضا مرادی، تهران، شرکت انتشار علمی و فرهنگی.

شریف­زاده، رحمان (1397)، مذاکره با اشیاء، تهران، نشر نی.

گونواردنا، کانیشکا و همکاران (1393)، فضا، تفاوت، زندگی روزمره، ترجمه افشین خاکباز و محمد فاضلی، تهران، تیسا، چاپ دوم.

نش، کیت (1393)، جامعه­شناسی سیاسی معاصر، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران، انتشارات کویر.

 

Balmer, John M.T. and Burghausen Mario (2019), marketing the past and corporate heritage. Marketing Theory, volum 19 (2), 217- 227.

Shove, Elizabeth and et al (2007), Time, consumption and Everyday Life, New York, Oford, BERG.