دوره و شماره: دوره 13، شماره 29، اسفند 1392، صفحه 1-155 
5. بررسی و نقد کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌‌داری

صفحه 91-117

غلامرضا صدیق اورعی؛ محمدصادق طلوع برکاتی