دوره و شماره: دوره 14، شماره 30، خرداد 1393، صفحه 1-103 
2. نقد کتاب گزیدة تاریخ بیهقی

صفحه 17-33

حکیمه دبیران؛ اعظم برامکی