دوره و شماره: دوره 14، شماره 32، آذر 1393، صفحه 1-154 
5. نگرشی بر تفسیر و ترجمۀ بائوزانی از قرآن کریم

صفحه 73-85

محمدحسین رمضان کیایی؛ ایمان منسوب بصیری