دوره و شماره: دوره 16، شماره 40، مرداد 1395، صفحه 1-168 
9. نقد و بررسی کتاب ارسطو

صفحه 141-168

حمیدرضا محبوبی آرانی