دوره و شماره: دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، مرداد 1395 (ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی) 
9. نقد کتاب کاربرد پیکره در تحلیل گفتمان

صفحه 153-173

آتوسا رستم‌بیک تفرشی؛ محمد عارف امیری


10. تحلیلی بر واژگان پایۀ فارسی

صفحه 175-197

احمد رمضانی؛ ساسان اسدپور


11. بررسی و نقد نمایشنامۀ «مرغ دریایی»

صفحه 199-220

جان‌اله کریمی‌مطهر؛ مهرنوش شعبانی