دوره و شماره: دوره 16، شماره 42، آذر 1395، صفحه 1-229