دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 45، خرداد 1396، صفحه 1-185 
5. بررسی و نقد کتاب ما و میراث فلسفی‌مان

صفحه 75-93

مسلم طاهری کل‌ کشوندی؛ یحیی بوذری‌نژاد