دوره و شماره: دوره 17، شماره 5 - شماره پیاپی 48، آبان 1396، صفحه 1-286