دوره و شماره: دوره 17، شماره 7 - شماره پیاپی 50، دی 1396، صفحه 1-252 
4. نقد و بررسی کتاب جدید زبان انگلیسی پایۀ دهمبررسی در سطح ملی

صفحه 77-91

رضا طاهرخانی؛ سیدامیر افضلی‌میر؛ افشین مالمیر؛ آرش مسلسل؛ زهرا منتظری