دوره و شماره: دوره 17، شماره 8 - شماره پیاپی 51، بهمن 1396، صفحه 1-333 
3. نقدی بر کتاب هژمونی: شکل تازه‌ای از قدرت جهانی

صفحه 47-66

رسول افضلی؛ محمد زهدی‌گهر؛ اکبر ولی زاده


5. نقد کتاب تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ

صفحه 89-109

حسین پوراحمدی میبدی؛ امیر عباسی خوشکار