دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 53، فروردین 1397، صفحه 1-310 
11. نگاهی به کتاب Metaethics نوشتۀ سیمون کیرچین و سخنی درباب ترجمۀ آن

صفحه 221-234

محمد زندی؛ مسلم قربان‌بابایی؛ عبدالله متقی‌زاده