دوره و شماره: دوره 19، شماره 5 - شماره پیاپی 69، مرداد 1398، صفحه 1-224 
11. نقدی بر نظریۀ سینمای دینی بررسی آرای مکتوب نظریه‌پردازان مسلمان و مسیحی (1370- 1390)

صفحه 189-210

10.30465/crtls.2019.4307

محمدحسن فردوسی‌زاده؛ مهدی پوررضائیان؛ مرتضی افشاری؛ شهاب اسفندیاری