دوره و شماره: دوره 19، شماره 6 - شماره پیاپی 70، شهریور 1398، صفحه 1-378 
14. ارزیابی ویژن یک (Vision 1): کتاب آموزش زبان انگلیسی پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

صفحه 273-297

10.30465/crtls.2019.4387

آیت الله فاضلی منیع؛ شادی دنیایی؛ مسلم یوسفی؛ ناصر رنجبر؛ فاطمه حافظ