دوره و شماره: دوره 19، شماره 10 - شماره پیاپی 74، دی 1398، صفحه 1-293