دوره و شماره: دوره 19، شماره 11 - شماره پیاپی 75، بهمن 1398، صفحه 1-382 
7. تحلیل و نقد کتاب The Generative Lexicon

صفحه 119-140

10.30465/crtls.2020.4881

زهرا روحی بایگی؛ غلام حسین کریمی دوستان