دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 77، فروردین 1399، صفحه 1-357 
6. تاریخ‌نگاری دورۀ سامانیان

صفحه 101-113

10.30465/crtls.2019.5043

مریم دولت رفتارحقیقی؛ محمد سپهری