نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش پارسی نقد کتاب آتش پارسی؛ درنگی در روزگار، زندگی، و اندیشۀ سعدی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 285-306]
 • آسیب‌شناسی آسیب شناسی درس آشنایی با علوم قرآنی در رشته زبان و ادبیات فارسی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 81-101]
 • آشتیانی معرفی، نقد، و بررسی مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 307-323]
 • آشنایی‌‌زدایی بررسی هنجارگریزی‌های به نگاهم خوش‌ آمدی پرویز شاپور [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 209-227]
 • آفرینش بررسی و نقد کتاب مبانی آفرینش ملودی در آهنگ‌سازی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 61-84]
 • آگاهی دوپاره نقد و بررسی کتاب نوسازی، تحریم، و تأویل؛ ره‌یافتی نوین برای مواجهه با گفتار مقدس [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 109-129]
 • آلمانی بررسی و تحلیل آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشتۀ زبان آلمانی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 181-196]
 • آمبروزیانا رهیافتی انتقادی در نسخه‌شناسی کتاب مصباح الشریعۀ و مفتاح الحقیقۀ [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 243-264]
 • آموزش بررسی و نقد کتاب أعلام الأدب العربی الحدیث واتجاهاتهم الفنیۀ [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 15-34]
 • آموزش بررسی و نقد کتاب آموزش و توسعه: مباحث نوین در اقتصاد آموزش [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 47-71]
 • آموزش رسانه ارزیابی انتقادی کتاب درسی تفکر و سواد رسانه‌ای: واسازی معنای متناقض مخاطب [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 137-157]
 • آموزش زبان اسپانیایی برای غیراسپانیایی‌زبانان آموزش زبان اسپانیایی در ایران و کاربرد کتاب ادبیات اسپانیایی مطالعۀ موردی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران ـ شمال [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 165-183]
 • آموزش زبان انگلیسی ارزش‌یابی و نقد کمی و کیفی کتاب زبان انگلیسی پایۀ سوم دورۀ اول متوسطه (نهم)، بررسی در سطح ملی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 249-272]
 • آموزش زبان انگلیسی ارزیابی ویژن یک (Vision 1): کتاب آموزش زبان انگلیسی پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 273-297]
 • آموزش زبان فارسی واکاوی و ارزیابی برنامۀ درسی کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان برپایۀ رویکرد تکلیف‌محور [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 357-382]
 • آموزش زبان و ادبیات اسپانیایی آموزش زبان اسپانیایی در ایران و کاربرد کتاب ادبیات اسپانیایی مطالعۀ موردی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران ـ شمال [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 165-183]
 • آموزش عالی رشتۀ حقوق بشر در ایران ازمنظر نسبت آن با اندیشه‌های اسلامی (بررسی مقطع زمانی 1382 - 1395 ش) [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 105-125]
 • آموزش معلمان زبان خارجی بررسی و نقد کتاب آموزش معلمان زبان خارجی برای یک جامعۀ جهانی:‌ مدل چندواحدی کسب دانش، تحلیل، شناخت، اجرا و مشاهده [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 109-127]
 • آموزش و توسعه بررسی و نقد کتاب آموزش و توسعه: مباحث نوین در اقتصاد آموزش [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 47-71]
 • آموزه نقد و بررسی کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به آموزه Kant's Practical Philosophy from Critique to Doctrine [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 169-189]
 • آنتاگونیسم کارل اشمیت مطالعه‌ای در امر سیاسی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 273-288]
 • آیین زرتشتی نقد و بررسی درآمدی بر آیین زرتشتی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • آهنگ‌سازی بررسی و نقد کتاب مبانی آفرینش ملودی در آهنگ‌سازی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 61-84]
 • آواش.ناسی مروری بر کتاب آواشناسی: بررسی علمی گفتار [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 219-239]
 • آواشناسی بررسی و نقد کتاب فرهنگ توصیفی آواشناسی و واج‌شناسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 341-358]

ا

 • ابعاد فرهنگ ملی نقد نظریۀ ابعاد فرهنگ ملی با محوریت کتاب فرهنگ‌ها و سازمان‌ها؛ نرم‌افزار ذهن [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 113-135]
 • ابن‌سراج روش‌شناسی کتاب الأصول فی النحو ابن‌سراج (با تکیه بر نقد و بررسی ویژگی‌های کتاب) [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 177-206]
 • ابن‌سینا نقد و بررسی کتاب شرح نفس شفا جلد اول، نوشتة داود صمدی آملی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 191-213]
 • ابوزید نقد و بررسی کتاب نوسازی، تحریم، و تأویل؛ ره‌یافتی نوین برای مواجهه با گفتار مقدس [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 109-129]
 • اتلاف نقد و بررسی کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 81-103]
 • اتوپیا در میانۀ ایدئولوژی و اتوپیا؛ دربارۀ ایدئولوژی، اخلاق، سیاست پل ریکور [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 237-257]
 • اثباتی و هنجاری بررسی و نقد کتاب درس‌نامۀ اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 113-135]
 • اثر‌گذاری و اثرپذیری بررسی و نقد کتاب تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 67-87]
 • اجرا بررسی و نقد کتاب آموزش معلمان زبان خارجی برای یک جامعۀ جهانی:‌ مدل چندواحدی کسب دانش، تحلیل، شناخت، اجرا و مشاهده [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 109-127]
 • اخاذی نقدی بر قانون مجازات در ماهیت دفاع مشروع و رابطۀ آن با تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 19-39]
 • اختلال زبانی مروری بر مطالعات فراگیری و رشد زبان فارسی درمقام زبان اول [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 1-29]
 • اخلاق نقد و بررسی کتاب اخلاق: درآمدی بر فلسفة اخلاق تألیف نوئل استیوارت [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 17-41]
 • اخلاق نقد و بررسی کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به آموزه Kant's Practical Philosophy from Critique to Doctrine [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 169-189]
 • اخلاقیات نقد و بررسی کتاب کیهان‌شناسی افلاطون و ابعاد اخلاقی آن [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 325-347]
 • اخلاق پروتستان جایگاه اقتصاد و جامعه در اندیشۀ ماکس وبر [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 21-45]
 • ادبیات بنیان‌های ادبی یک هنر جدید (نقد و بررسی کتاب راه‌نمایی بر ادبیات و فیلم) [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 103-116]
 • ادبیات ارزش‌یابی کتاب راه‌نمای نقد ادبی و نظریۀ فرهنگی راتلج به ویراستاری سایمن مالپاس و پال ویک [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 149-163]
 • ادبیات نگاهی نو به ارتباط سیاست و ادبیات: نقدی بر کتاب سیاست نوشتار [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 141-156]
 • ادبیات آمریکای لاتین آموزش زبان اسپانیایی در ایران و کاربرد کتاب ادبیات اسپانیایی مطالعۀ موردی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران ـ شمال [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 165-183]
 • ادبیات اندلس تحلیل انتقادی کتاب عصر الدّول والإمارات: الأندلس [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 207-224]
 • ادبیات انگلیسی بررسی و نقد کتاب تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 67-87]
 • ادبیات تطبیقی بررسی و نقد کتاب تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 67-87]
 • ادبیات تطبیقی الأدب المقارن فی الدراسات المقارنۀ التطبیقیة در بوتۀ نقد [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 1-13]
 • ادبیات عربی الأدب المقارن فی الدراسات المقارنۀ التطبیقیة در بوتۀ نقد [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 1-13]
 • ادبیات فارسی بررسی و نقد کتاب تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 67-87]
 • ادبیات کلاسیک ایران بررسی و تحلیل تطبیقی کتاب بن‌مایه‌های شرقی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 229-248]
 • ادبیات کودک نقد کتاب نظر بر نظر، مجموعۀ بررسی کتاب [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 103-127]
 • ایدئولوژی در میانۀ ایدئولوژی و اتوپیا؛ دربارۀ ایدئولوژی، اخلاق، سیاست پل ریکور [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 237-257]
 • ایدئولوژی تحلیل انتقادی استعاره: نمود نظام‌مند ایدئولوژی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 157-180]
 • ایران نگاهی به کتاب‌شناسی انتقادی جامعه‏شناسی تشیع [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 275-293]
 • ایران باستان نقد و بررسی درآمدی بر آیین زرتشتی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • ارتباطات تحلیل و نقد نظریۀ سیستم‌های نیکلاس لومان [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 231-253]
 • ارتباطات میان‌فرهنگی نقد نظریۀ ابعاد فرهنگ ملی با محوریت کتاب فرهنگ‌ها و سازمان‌ها؛ نرم‌افزار ذهن [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 113-135]
 • ارجاع نقد و تحلیل کتاب درآمدی به فلسفة زبان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 197-218]
 • ارزیابی شکلی مروری بر کتاب آواشناسی: بررسی علمی گفتار [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 219-239]
 • ارزش‌یابی ارزش‌یابی کتاب راه‌نمای نقد ادبی و نظریۀ فرهنگی راتلج به ویراستاری سایمن مالپاس و پال ویک [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 149-163]
 • ارزش‌یابی کتاب درسی واکاوی و ارزیابی برنامۀ درسی کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان برپایۀ رویکرد تکلیف‌محور [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 357-382]
 • ارزش‌یابی متون آموزش عالی ارزیابی شاخص‌های ساختاری، صوری، و زبانی در کتاب درسی مبانی عرفان نظری [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 1-19]
 • ارزش‌های اسلامی ارزیابی انتقادی صورت‌بندی نظری امنیت اجتماعی در ایران [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 193-215]
 • ارو ـ مدیترانه رویکردی انتقادی به کتاب امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 61-85]
 • ازجال بررسی، تحلیل، و نقد الشعر الأندلسی فی عصر الموحّدین [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 351-369]
 • اسپینوزا نقد و بررسی کتاب بن‌مایه‌های یهودی در فلسفة اسپینوزا [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 109-129]
 • استخراج DNA باستانی نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر ژنتیک ‌باستان‌شناسی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 45-62]
 • استروکا/ سفال‌‌نوشته نقد و بررسی کتاب استروکا، پاپیروس و پوست‌نوشتة II [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 333-355]
 • استصحاب موضوعی نظریۀ اصل مثبت: مطالعۀ قلمرو اثباتی اصول عملیه [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 275-298]
 • استعاره تحلیل انتقادی استعاره: نمود نظام‌مند ایدئولوژی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 157-180]
 • استفادۀ صلح‌آمیز نقد کتاب حقوق بین‌الملل فضا شرح گسترۀ حقوق تا افلاک [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 299-316]
 • استنتاج براساس بهترین تبیین بررسیِ موفقیت و عقلانیت علم براساس دیدگاه مایکل بنر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 265-286]
 • اسکاچ پل ساختارگرایی و انقلاب اسلامی: نقدی بر کتاب بررسی و نقد تئوری‌های انقلاب اسلامی ایران؛ تئوری تدا اسکاچ پل [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 217-236]
 • اشکالات ساختاری و محتوایی نگاه انتقادی به کتاب انواع شعر عربی و سیر تطور آن [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 269-287]
 • اشکانی نقدی بر کتاب باستان‌شناسی خلیج فارس در دورۀ اشکانی و ساسانی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 63-76]
 • اصل اضداد پرتوی بر فیلسوف تاریک [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • اصل تعادل نقد ترجمۀ البدائع والطّرائف با رویکردی بر شاخصه‎های تعادل در ترجمۀ لفظ‌به‌لفظ [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 95-111]
 • اصول پیشرفت نقدهایی بر کتاب نظریۀ اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 177-196]
 • اصول عملیه نظریۀ اصل مثبت: مطالعۀ قلمرو اثباتی اصول عملیه [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 275-298]
 • اصول و روش تحقیق در زبان‌شناسی کاربردی نقد کتاب اصول و روش تحقیق در زبان‌شناسی کاربردی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 1-24]
 • اصول و مبانی بررسی و نقد کتاب مطالعات موزه (اصول و مبانی) [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 15-28]
 • اعیان مضمونه اضطراب در مبانی، اختلاف در استنباط (درنگی بر نظرات دکتر کاتوزیان در جلد دوم کتاب درس هایی از عقود معین) [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 217-231]
 • اعتبارسنجی آزمون مروری بر مطالعات فراگیری و رشد زبان فارسی درمقام زبان اول [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 1-29]
 • اغواگری نقد و بررسی کتاب جامعۀ مصرفی و شهر پسامدرن [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 197-214]
 • افسون‌زدایی جایگاه اقتصاد و جامعه در اندیشۀ ماکس وبر [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 21-45]
 • افلاطون نقد و بررسی کتاب کیهان‌شناسی افلاطون و ابعاد اخلاقی آن [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 325-347]
 • اقتباس بنیان‌های ادبی یک هنر جدید (نقد و بررسی کتاب راه‌نمایی بر ادبیات و فیلم) [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 103-116]
 • اقتباس مستقیم بنیان‌های ادبی یک هنر جدید (نقد و بررسی کتاب راه‌نمایی بر ادبیات و فیلم) [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 103-116]
 • اقتصاد ایران نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد تحریم مبانی نظری و تاریخچۀ تحریم در جهان و ایران [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 61-75]
 • اقتصاد آموزش بررسی و نقد کتاب آموزش و توسعه: مباحث نوین در اقتصاد آموزش [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 47-71]
 • اقتصاد توسعه نقد کتاب اقتصاد فقیر [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 237-253]
 • اقتصاد رفاه بررسی و نقد کتاب درس‌نامۀ اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 113-135]
 • اقتصاد رفتاری نقد و بررسی کتاب دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 77-92]
 • اقتصاد رفتاری نقد کتاب اقتصاد فقیر [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 237-253]
 • اقتصاد سیاسی بررسی رویکرد انتقادی سیسموندی بر اقتصاد سیاسی کلاسیک: نقد و بررسی کتاب اکونومی پولیتیک: آداب مملکت‌داری [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 259-272]
 • اقتصاد سیاسی کلاسیک بررسی رویکرد انتقادی سیسموندی بر اقتصاد سیاسی کلاسیک: نقد و بررسی کتاب اکونومی پولیتیک: آداب مملکت‌داری [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 259-272]
 • اقتصاد مقاومتی نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد تحریم مبانی نظری و تاریخچۀ تحریم در جهان و ایران [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 61-75]
 • اقتصاد مقاومتی مطالعات اقتصاد مقاومتی: غلبۀ متن‌پژوهی بر نظریه و واقعیت! [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 155-176]
 • اقتصاد و جامعه جایگاه اقتصاد و جامعه در اندیشۀ ماکس وبر [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 21-45]
 • اقلیت‌های ملی عدالت هویتی و اقلیت‌های فرهنگی نقد و بررسی کتاب شهروندی چندفرهنگی اثر ویل کیملیکا [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 131-152]
 • اکونومی پولیتیک بررسی رویکرد انتقادی سیسموندی بر اقتصاد سیاسی کلاسیک: نقد و بررسی کتاب اکونومی پولیتیک: آداب مملکت‌داری [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 259-272]
 • الأدب المصری فی ظل الحکم العثمانی نقد کتاب الأدب المصری فی ظلّ الحُکم العُثمانی [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 73-94]
 • الأدب المقارن فی الدراسات المقارنة التطبیقیة الأدب المقارن فی الدراسات المقارنۀ التطبیقیة در بوتۀ نقد [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 1-13]
 • الأصول فی النحو روش‌شناسی کتاب الأصول فی النحو ابن‌سراج (با تکیه بر نقد و بررسی ویژگی‌های کتاب) [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 177-206]
 • البستانی نقد و بررسی کتاب البلاغة و التحلیل [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 247-267]
 • البلاغة و التحلیل نقد و بررسی کتاب البلاغة و التحلیل [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 247-267]
 • البنی الأسلوبیة نقدی بر کتاب البنی الأسلوبیة دراسة فی الشعر العربی الحدیث [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 113-136]
 • الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بررسی و نقد کتاب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و چالش ناپایداری توسعۀ پایدار [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 45-60]
 • الگوی نظری سیستمی چندسطحی ما ایرانیان در ترازوی نقد [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 1-20]
 • المنهج النفسی فی النقد الحدیث نقد و بررسی کتاب المنهج النفسی فی النقد الحدیث؛ النقاد المصریون نموذجاً [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 289-303]
 • امام صادق رهیافتی انتقادی در نسخه‌شناسی کتاب مصباح الشریعۀ و مفتاح الحقیقۀ [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 243-264]
 • امر دینی مذهب از جامعه تا سیاست؛ نقدی بر کتاب جابه‌جایی دو انقلاب: چرخش امر دینی در جامعۀ ایرانی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 87-107]
 • امر سیاسی کارل اشمیت مطالعه‌ای در امر سیاسی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 273-288]
 • امر معمولی معنابخشی به امر ظاهراً بی‌معنا بازخوانی و نقد کتاب معنابخشی به زندگی روزمره [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 215-230]
 • امنیت اجتماعی ارزیابی انتقادی صورت‌بندی نظری امنیت اجتماعی در ایران [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 193-215]
 • امنیت انتقادی رویکردی انتقادی به کتاب امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 61-85]
 • امنیت جهان عرب رویکردی انتقادی به کتاب امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 61-85]
 • انتشارات بوی کاغذ نقد و تحلیل کتاب زبان‌شناسی و خواندن [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 99-118]
 • انتشارات سمت مروری بر کتاب آواشناسی: بررسی علمی گفتار [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 219-239]
 • انتشار اسناد ناموسی نقدی بر قانون مجازات در ماهیت دفاع مشروع و رابطۀ آن با تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 19-39]
 • انتقادی تأثیر رویۀ قضایی دادگاه‌های اختصاصی بر صورت‌بندی مفاهیم حقوق کیفری بین‌الملل:مطالعۀ انتقادی کتاب حقوق بین‌المللی کیفری در رویۀ قضایی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 1-18]
 • اندیشه‌های اسلامی رشتۀ حقوق بشر در ایران ازمنظر نسبت آن با اندیشه‌های اسلامی (بررسی مقطع زمانی 1382 - 1395 ش) [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 105-125]
 • اندیشه‌های نو و شگفت نقد ترجمۀ البدائع والطّرائف با رویکردی بر شاخصه‎های تعادل در ترجمۀ لفظ‌به‌لفظ [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 95-111]
 • انسان اقتصادی عقلانی نقد و بررسی کتاب دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 77-92]
 • انسان خردمند بررسی و نقد ترجمۀ کتاب انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 139-153]
 • انسانی‌شدن حقوق بین‌الملل انسانی‌شدن حقوق بین‌الملل و حمایت از اتباع: نقدی بر موضع تقنینی و رویۀ جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 233-253]
 • انسان هوشمند بررسی و نقد ترجمۀ کتاب انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 139-153]
 • انسجام نقد و تحلیل نگاهی تحلیلی به علم بیان [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 129-151]
 • انقلاب ساختارگرایی و انقلاب اسلامی: نقدی بر کتاب بررسی و نقد تئوری‌های انقلاب اسلامی ایران؛ تئوری تدا اسکاچ پل [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 217-236]
 • انقلاب اسلامی مذهب از جامعه تا سیاست؛ نقدی بر کتاب جابه‌جایی دو انقلاب: چرخش امر دینی در جامعۀ ایرانی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 87-107]
 • انقلاب اسلامی ساختارگرایی و انقلاب اسلامی: نقدی بر کتاب بررسی و نقد تئوری‌های انقلاب اسلامی ایران؛ تئوری تدا اسکاچ پل [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 217-236]
 • انقلاب شناختی بررسی و نقد ترجمۀ کتاب انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 139-153]
 • انقلاب کشاورزی بررسی و نقد ترجمۀ کتاب انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 139-153]
 • انقلاب مشروطه مذهب از جامعه تا سیاست؛ نقدی بر کتاب جابه‌جایی دو انقلاب: چرخش امر دینی در جامعۀ ایرانی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 87-107]
 • اهداف آموزشی ارزیابی شاخص‌های ساختاری، صوری، و زبانی در کتاب درسی مبانی عرفان نظری [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 1-19]
 • اهداف آموزشی آسیب شناسی درس آشنایی با علوم قرآنی در رشته زبان و ادبیات فارسی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 81-101]
 • اوستا نقد و بررسی زردشت و گاهان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 317-332]

ب

 • باربارا بولت نقد و بررسی ترجمة فارسی کتاب هایدگر در چهارچوبی جدید: شرح مفاهیم اصلی هایدگر برای هنرمندان [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 85-108]
 • بازارهای کارآ نقد و بررسی کتاب دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 77-92]
 • بازبینة رابدی نقد و بررسی کتاب‌ آموزش کاربردی واژه (جلدهای 1 و 2) از‌دیدگاه طرح درس تکلیف‌محور و بازبینۀ رابدی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 185-207]
 • بازچهارچوب‌بندی نقد و بررسی ترجمة فارسی کتاب هایدگر در چهارچوبی جدید: شرح مفاهیم اصلی هایدگر برای هنرمندان [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 85-108]
 • بازنویسی فیلم‌نامه تحلیل انتقادی کتاب بازنویسی فیلم‌نامه [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 117-136]
 • باستان‌شناسی نقدی بر کتاب باستان‌شناسی خلیج فارس در دورۀ اشکانی و ساسانی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 63-76]
 • باستان‌شناسی بررسی و نقد کتاب فرهنگ مصور باستان‌شناسی دوران پیش از تاریخ (جلد 1) [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 77-103]
 • باستان‌شناسی نقد و تحیل کتاب Rayy: From Its Origins to the Mongol Invasion an Archaeological and Historiographical Study [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 123-138]
 • باستان‌شناسی نقدی بر کتاب بین‌النهرین و ایران در دوران هخامنشی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 155-167]
 • باستان‌‌شناسی آسیای مرکزی نقد محتوا و ترجمۀ کتاب باستان‌شناسی آسیای مرکزی، از پارینه‌سنگی تا عصر آهن [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 105-121]
 • بافت کلام نقد و تحلیل لایِة واژگانی خطبه‌ها و نامه‌های نهج‌البلاغه برپایة سبک‌شناسی لایه‌ای مطالعۀ موردی 15 خطبه و 15 نامة سیاسی، اجتماعی، اخلاقی [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 51-72]
 • بانک نقدی بر قوانین حاکم بر وصول مطالبات معوق بانکی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 41-58]
 • بانک‌داری اسلامی نقدی بر کتاب درآمدی بر شاخص‌های بانک‌داری اسلامی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 1-22]
 • بانک‌داری بدون ربا نقد نظریۀ بانک‌داری بدون ربا از ایده تا اجرای آن در ایران (با تأکید بر قانون بانک‌داری بدون ربا) [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 211-236]
 • بانک‌داری مبنی‌بر اصل ذخیرة جزئی نقد و بررسی کتاب آسیب‌شناسی نظریۀ بهره و نظام بانک‌داری متعارف [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 197-210]
 • بحران نقدی بر قوانین حاکم بر وصول مطالبات معوق بانکی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 41-58]
 • بحران مالی 2007- 2008 فیزیک مالی به‌عنوان زمینه‌ای بین‌رشته‌ای؛ خدمات دانش فیزیک به مالی و نقد آن‌ها [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 93-112]
 • بدفهمی نقد و تحلیل نگاهی تحلیلی به علم بیان [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 129-151]
 • بدگزینی نقد و تحلیل نگاهی تحلیلی به علم بیان [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 129-151]
 • بدوی‌گرایی نقدی بر کتاب هنر خودآموختگان، هنری فطری [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 159-172]
 • برابری نقد و بررسی کتاب برابری و جانب‌داری [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 289-305]
 • برابرنهاد دوست و دشمن کارل اشمیت مطالعه‌ای در امر سیاسی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 273-288]
 • بررسی تاریخی ـ تحلیلی نقد و تحلیل کتاب نظریۀ ژانر [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 25-40]
 • بررسی کتاب نقد کتاب نظر بر نظر، مجموعۀ بررسی کتاب [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 103-127]
 • برنامة درسی نقد و بررسی برنامۀ درسی جدید رشتۀ دبیری زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 273-297]
 • برنامۀ آموزشی ارزش‌یابی و نقد کمی و کیفی کتاب زبان انگلیسی پایۀ سوم دورۀ اول متوسطه (نهم)، بررسی در سطح ملی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 249-272]
 • برنامۀ درسی نقد و بررسی محتوای درسی زبان انگلیسی پایۀ دهم متوسطه در ایران [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 89-107]
 • بسام قطوس نقد و بررسی کتاب المنهج النفسی فی النقد الحدیث؛ النقاد المصریون نموذجاً [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 289-303]
 • بی‌طرفی نقد و بررسی کتاب برابری و جانب‌داری [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 289-305]
 • بلاغت نقد و بررسی کتاب البلاغة و التحلیل [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 247-267]
 • بین‌النهرین نقدی بر کتاب بین‌النهرین و ایران در دوران هخامنشی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 155-167]
 • بینامتنیت فیزیک مالی به‌عنوان زمینه‌ای بین‌رشته‌ای؛ خدمات دانش فیزیک به مالی و نقد آن‌ها [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 93-112]
 • بن‌‌مایه‌‌های شرقی بررسی و تحلیل تطبیقی کتاب بن‌مایه‌های شرقی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 229-248]
 • بهار عربی ارزیابی کتاب خاورمیانه از فروپاشی تا نظم‌یابی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 307-328]
 • به‌حاشیه‌رانی گفتمانی نقد آسیب‌شناسانۀ درس‌نامه‌های فارسی عمومی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 181-205]
 • به نگاهم خوش‌ آمدی بررسی هنجارگریزی‌های به نگاهم خوش‌ آمدی پرویز شاپور [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 209-227]
 • بیوگرافی آموزش زبان اسپانیایی در ایران و کاربرد کتاب ادبیات اسپانیایی مطالعۀ موردی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران ـ شمال [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 165-183]
 • بومی‌سازی تحلیل انتقادی کتاب فی نظریة الروایة: بحث فی تقنیات السرد تلاشی برای بومی‌سازی گفتمان‌کاوی داستان [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 331-349]

پ

 • پایان قرن آمریکا نقد و بررسی کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟ [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 23-40]
 • پاپیروس نقد و بررسی کتاب استروکا، پاپیروس و پوست‌نوشتة II [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 333-355]
 • پارادایم نقد کتاب ضدروش 1 [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 57-73]
 • پارادایم‌های علمی ‌‌نقد و بررسی کتاب قیاس‌ناپذیری پارادایم‌های علمی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 153-168]
 • پدیدارشناسی ادراک حسی معرفی، بررسی و نقد ترجمة انگلیسی پدیدارشناسی ادراک حسی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 43-64]
 • پراگماتیسم رویکردهای تقابلی روش در علوم انسانی و ارائۀ الگویی بدیل: معرفی و نقد مجموعه‌مقالات نگاهی کثرت‌گرایانه به رویکردها و روش‌شناسی‌ها در علوم اجتماعی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 349-368]
 • پرسه‌زنی نقد و بررسی کتاب جامعۀ مصرفی و شهر پسامدرن [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 197-214]
 • پرویز شاپور بررسی هنجارگریزی‌های به نگاهم خوش‌ آمدی پرویز شاپور [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 209-227]
 • پروندۀ مصدومان شیمیایی تحلیلی سیاست‌گذارانه بر پروندۀ حقوقی مصدومان شیمیایی؛ با رویکرد چرخۀ سیاست‌گذاری [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 317-342]
 • پزشکی قانونی نقد کتاب پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 255-274]
 • پسامدرنیسم تقلیل نظریه‌های پسامدرن در پژوهش‌های ادبی معاصر (نگاهی به کتاب داستان کوتاه در ایران: داستان‌های پسامدرن با تأکید بر فصل شخصیت‌پردازی پسامدرن: نظریۀ فوکو) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 1-23]
 • پست‌مدرنیته بررسی و نقد کتاب وضعیت پست‌مدرن: گزارشی دربارۀ دانش [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 73-92]
 • پیش‌ از تاریخ بررسی و نقد کتاب فرهنگ مصور باستان‌شناسی دوران پیش از تاریخ (جلد 1) [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 77-103]
 • پیشرفت نقدهایی بر کتاب نظریۀ اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 177-196]
 • پیشینۀ معرفتی کم‌یابی تفکر انتقادی در پیشینۀ فرهنگی ایران [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 255-274]
 • پول نقد کتاب توسعۀ مالی و رشد اقتصادی: تبیین پیوندها [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 255-273]

ت

 • تأثیرپذیری بررسی و تحلیل تطبیقی کتاب بن‌مایه‌های شرقی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 229-248]
 • تاریخ نقد و بررسی درآمدی بر آیین زرتشتی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • تاریخ ادبیات عربی تحلیل انتقادی کتاب عصر الدّول والإمارات: الأندلس [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 207-224]
 • تاریخ ادبیات عربی نگاه انتقادی به کتاب انواع شعر عربی و سیر تطور آن [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 269-287]
 • تاریخچۀ تحریم نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد تحریم مبانی نظری و تاریخچۀ تحریم در جهان و ایران [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 61-75]
 • تاریخ زبان اسپانیایی آموزش زبان اسپانیایی در ایران و کاربرد کتاب ادبیات اسپانیایی مطالعۀ موردی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران ـ شمال [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 165-183]
 • تاریخ کلان بررسی و نقد ترجمۀ کتاب انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 139-153]
 • تاریخ‌گرایی تاریخ‌گرایی در حوزۀ مطالعات هنر اسلامی نقدی بر کتاب معماری ایلخانی در نطنز [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 137-157]
 • تاریخ‌نگاری‌ ادبیات نگاهی نو به ارتباط سیاست و ادبیات: نقدی بر کتاب سیاست نوشتار [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 141-156]
 • تاریخ‌نگارانه نقد و تحیل کتاب Rayy: From Its Origins to the Mongol Invasion an Archaeological and Historiographical Study [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 123-138]
 • تأویل متن نقد و بررسی کتاب نوسازی، تحریم، و تأویل؛ ره‌یافتی نوین برای مواجهه با گفتار مقدس [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 109-129]
 • تبارشناسی هگل بعد از نیچه: نقد و بررسی کتاب فراسوی هگل و نیچه اثر الیوت ل. ژورست [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 1-21]
 • تبیین استقرایی ـ قیاسی ما ایرانیان در ترازوی نقد [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 1-20]
 • تبیین علّی رویکردهای تقابلی روش در علوم انسانی و ارائۀ الگویی بدیل: معرفی و نقد مجموعه‌مقالات نگاهی کثرت‌گرایانه به رویکردها و روش‌شناسی‌ها در علوم اجتماعی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 349-368]
 • تجاری‌سازی فیلم‌نامه تحلیل انتقادی کتاب بازنویسی فیلم‌نامه [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 117-136]
 • تحریم اقتصادی نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد تحریم مبانی نظری و تاریخچۀ تحریم در جهان و ایران [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 61-75]
 • تحقیقات کیفی نقد کتاب ضدروش 1 [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 57-73]
 • تحقیقات میدانی نگاهی انتقادی به کتاب زبان، منزلت و قدرت در ایران [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 45-58]
 • تحلیل نقد و تحلیل نگاهی تحلیلی به علم بیان [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 129-151]
 • تحلیل نقد تحلیلی کتاب نشانه‌شناسی تئاتر و درام [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 85-102]
 • تحلیل بررسی و نقد کتاب آموزش معلمان زبان خارجی برای یک جامعۀ جهانی:‌ مدل چندواحدی کسب دانش، تحلیل، شناخت، اجرا و مشاهده [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 109-127]
 • تحلیل انتقادی تحلیل انتقادی کتاب نقد ادبی اثر نعیم عموری [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 305-329]
 • تحلیل طبقاتی حکم‌روایی شهری و طبقۀ کارگر جهان سوم: برخی ملاحظات روش‌شناختی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 153-175]
 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل انتقادی استعاره: نمود نظام‌مند ایدئولوژی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 157-180]
 • تحلیل گفتمان انتقادی رسانه گرایش‌های بین‌رشته‌ای در تحلیل گفتمان انتقادی از نظریه تا عمل [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 81-97]
 • تحلیل گفتمان انتقادی شناختی گرایش‌های بین‌رشته‌ای در تحلیل گفتمان انتقادی از نظریه تا عمل [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 81-97]
 • تحلیل گفتمان چندوجهی گرایش‌های بین‌رشته‌ای در تحلیل گفتمان انتقادی از نظریه تا عمل [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 81-97]
 • تحلیل گفتمان مثبت گرایش‌های بین‌رشته‌ای در تحلیل گفتمان انتقادی از نظریه تا عمل [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 81-97]
 • تحلیل محتوا مطالعات اقتصاد مقاومتی: غلبۀ متن‌پژوهی بر نظریه و واقعیت! [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 155-176]
 • تحلیل محتوا مروری بر کتاب آواشناسی: بررسی علمی گفتار [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 219-239]
 • تحلیل محتوای کیفی نقد نظریۀ بانک‌داری بدون ربا از ایده تا اجرای آن در ایران (با تأکید بر قانون بانک‌داری بدون ربا) [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 211-236]
 • ترجیح زمانی نقد و بررسی کتاب آسیب‌شناسی نظریۀ بهره و نظام بانک‌داری متعارف [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 197-210]
 • ترجمة فارسی نقد و بررسی ترجمة فارسی کتاب هایدگر در چهارچوبی جدید: شرح مفاهیم اصلی هایدگر برای هنرمندان [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 85-108]
 • ترجمة فارسی نقد و بررسی کتاب استروکا، پاپیروس و پوست‌نوشتة II [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 333-355]
 • ترجمه بررسی و نقد کتاب فرهنگ مصور باستان‌شناسی دوران پیش از تاریخ (جلد 1) [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 77-103]
 • ترجمه نقد محتوا و ترجمۀ کتاب باستان‌شناسی آسیای مرکزی، از پارینه‌سنگی تا عصر آهن [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 105-121]
 • ترجمه بررسی و تحلیل آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشتۀ زبان آلمانی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 181-196]
 • ترجمه و چاپ بی‌مبالات نقد و بررسی برگزیدة مقالات والتر بنیامین [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 65-84]
 • ترجمۀ لفظ‌به‌لفظ نقد ترجمۀ البدائع والطّرائف با رویکردی بر شاخصه‎های تعادل در ترجمۀ لفظ‌به‌لفظ [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 95-111]
 • ترکیب‌پذیری معنایی تحلیل و نقد کتاب The Generative Lexicon [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 119-140]
 • تزئینات نقد و بررسی کتاب معماری مساجد اولیۀ ایران از آغاز تا دورۀ حکومت سلجوقیان [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 29-43]
 • تسبیب نقد و بررسی کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 81-103]
 • تشیع ـ تشیع نگاهی به کتاب‌شناسی انتقادی جامعه‏شناسی تشیع [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 275-293]
 • تصمیم‌گیری کارل اشمیت مطالعه‌ای در امر سیاسی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 273-288]
 • تصویر ادبی ارزیابی و نقد مقالات حوزة تصویرسازی ادبی [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 225-245]
 • تطوّر ادب عربی نگاه انتقادی به کتاب انواع شعر عربی و سیر تطور آن [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 269-287]
 • تعارض قوانین مطالعۀ انتقادی مقررات مربوط به تعارض قوانین در احوال شخصیه ازمنظر فقه و حقوق [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 193-215]
 • تعلقات گروهی نقدی جامعه‌شناختی بر هویت‌های مرگ‌بار [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 159-177]
 • تفسیری از دین امکان تفسیر واحد از دین نقد و بررسی کتاب تفسیری از دین: پاسخ‌های بشر به امر متعالی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 131-152]
 • تفسیر متون چگونگی تفسیر یک متن ادبی، راه‌نمایی پایه‌ای برای کسب مهارت‌های ادبی در آموزش اسپانیایی در دانشگاه‌های ایران [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 129-148]
 • تفکر انتقادی کم‌یابی تفکر انتقادی در پیشینۀ فرهنگی ایران [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 255-274]
 • تقصیر بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت و مراجع رسیدگی‌کننده به آن در حقوق ایران و انگلستان [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 59-79]
 • تقصیر نقد و بررسی کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 81-103]
 • تکثر فرهنگی بررسی و نقد کتاب بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 329-347]
 • تکرار نقد و تحلیل نگاهی تحلیلی به علم بیان [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 129-151]
 • تکرار بی‌جا نقد کتاب آتش پارسی؛ درنگی در روزگار، زندگی، و اندیشۀ سعدی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 285-306]
 • تکلیف نقد و بررسی کتاب‌ آموزش کاربردی واژه (جلدهای 1 و 2) از‌دیدگاه طرح درس تکلیف‌محور و بازبینۀ رابدی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 185-207]
 • تلگراف تحلیل انتقادی استعاره: نمود نظام‌مند ایدئولوژی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 157-180]
 • تمایز افق‌‌ها آسیب‌شناسی ریزش دانشجو در رشتة زبان و ادبیات عربی (تمایز در افق زیست‌‌جهان) [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 155-175]
 • تنانگی معرفی، بررسی و نقد ترجمة انگلیسی پدیدارشناسی ادراک حسی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 43-64]
 • تنزیل نقد و بررسی کتاب آسیب‌شناسی نظریۀ بهره و نظام بانک‌داری متعارف [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 197-210]
 • تنش سرگشتگیِ نشانه‌ها (نگاهی به نشانه‌معناشناسیِ ادبیات: نظریه و روش تحلیلِ گفتمانِ ادبی) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 153-179]
 • تنوع بررسی و نقد کتاب بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 329-347]
 • تهاجم نقدی بر قانون مجازات در ماهیت دفاع مشروع و رابطۀ آن با تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 19-39]
 • تهدید هویتی نقدی جامعه‌شناختی بر هویت‌های مرگ‌بار [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 159-177]
 • توسعة ‌مالی نقد کتاب توسعۀ مالی و رشد اقتصادی: تبیین پیوندها [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 255-273]
 • توسعۀ انسانی بررسی و نقد کتاب آموزش و توسعه: مباحث نوین در اقتصاد آموزش [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 47-71]
 • توسعۀ پایدار بررسی و نقد کتاب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و چالش ناپایداری توسعۀ پایدار [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 45-60]
 • توصیفی مروری بر مطالعات فراگیری و رشد زبان فارسی درمقام زبان اول [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 1-29]
 • تئاتر عکاسی به‌مثابۀ عملی تئاتری تحلیل و بررسی کتاب صحنه‌آرایی در عکاسی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 39-60]
 • تئاتر نقد تحلیلی کتاب نشانه‌شناسی تئاتر و درام [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 85-102]

ث

 • ثبت نکاح نقد نحوۀ جرم‌انگاری ثبت‌نکردن نکاح [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 343-362]

ج

 • جامعة زبانی نگاهی انتقادی به کتاب زبان، منزلت و قدرت در ایران [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 45-58]
 • جامعة شبکه‌ای مذهب از جامعه تا سیاست؛ نقدی بر کتاب جابه‌جایی دو انقلاب: چرخش امر دینی در جامعۀ ایرانی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 87-107]
 • جامعه‌شناسی معنابخشی به امر ظاهراً بی‌معنا بازخوانی و نقد کتاب معنابخشی به زندگی روزمره [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 215-230]
 • جامعه‏شناسی نگاهی به کتاب‌شناسی انتقادی جامعه‏شناسی تشیع [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 275-293]
 • جامعه‌شناسی تفهمی جایگاه اقتصاد و جامعه در اندیشۀ ماکس وبر [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 21-45]
 • جامعه‌شناسی زندگی روزمره معنابخشی به امر ظاهراً بی‌معنا بازخوانی و نقد کتاب معنابخشی به زندگی روزمره [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 215-230]
 • جامعه‌گرایی بررسی و نقد کتاب بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 329-347]
 • جامعۀ کوتاه‌مدت نگاهی نو به ارتباط سیاست و ادبیات: نقدی بر کتاب سیاست نوشتار [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 141-156]
 • جامعۀ مدرن دفاعیه از شهروندی لیبرال درمقابل شهروندی جماعت‌گرا: نقدی بر کتاب مفهوم شهروندی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 41-60]
 • جامعۀ مصرفی نقد و بررسی کتاب جامعۀ مصرفی و شهر پسامدرن [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 197-214]
 • جانب‌داری نقد و بررسی کتاب برابری و جانب‌داری [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 289-305]
 • جان لا نقد و بررسی کتاب در جست‌وجوی روش [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 75-99]
 • جان هیک امکان تفسیر واحد از دین نقد و بررسی کتاب تفسیری از دین: پاسخ‌های بشر به امر متعالی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 131-152]
 • جبران خلیل ‌جبران نقد ترجمۀ البدائع والطّرائف با رویکردی بر شاخصه‎های تعادل در ترجمۀ لفظ‌به‌لفظ [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 95-111]
 • جعفری معرفی، نقد، و بررسی مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 307-323]
 • جماعت‌گرا دفاعیه از شهروندی لیبرال درمقابل شهروندی جماعت‌گرا: نقدی بر کتاب مفهوم شهروندی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 41-60]
 • جنبش ادبی اپیزودیک نگاهی نو به ارتباط سیاست و ادبیات: نقدی بر کتاب سیاست نوشتار [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 141-156]
 • جنبش راست مسیحی بررسی و نقد کتاب جنبش راست مسیحی و سیاست خارجی آمریکا [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 177-192]
 • جهان معرفی، بررسی و نقد ترجمة انگلیسی پدیدارشناسی ادراک حسی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 43-64]
 • جهانی‌سازی نقدی جامعه‌شناختی بر هویت‌های مرگ‌بار [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 159-177]
 • جوادی بررسی و نقد کتاب تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 67-87]
 • جوادی آملی معرفی، نقد، و بررسی مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 307-323]
 • جوزف نای نقد و بررسی کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟ [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 23-40]

چ

 • چالش‌ها نقد سیاست‌ها و قوانین ارتقای سهم داخل (Local Content) در قراردادهای بین‌المللی کشور و ارائۀ راه‌کارهای منتخب؛ با تأکید بر بخش نفت و گاز [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 167-192]
 • چرخۀ سیاست‌گذاری لسول تحلیلی سیاست‌گذارانه بر پروندۀ حقوقی مصدومان شیمیایی؛ با رویکرد چرخۀ سیاست‌گذاری [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 317-342]
 • چندفرهنگ‌گرایی بررسی و نقد کتاب بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 329-347]
 • چهارچوب سنتی نقد و تحلیل نگاهی تحلیلی به علم بیان [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 129-151]

ح

 • حائری یزدی معرفی، نقد، و بررسی مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 307-323]
 • حجم‌گرایی نقد کتاب آتش پارسی؛ درنگی در روزگار، زندگی، و اندیشۀ سعدی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 285-306]
 • حسین رمضان‌‌پور نقد محتوا و ترجمۀ کتاب باستان‌شناسی آسیای مرکزی، از پارینه‌سنگی تا عصر آهن [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 105-121]
 • حسن ره‌پیک نقد و بررسی کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 81-103]
 • حسن‌زادۀ آملی نقد و بررسی کتاب شرح نفس شفا جلد اول، نوشتة داود صمدی آملی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 191-213]
 • حقوق اساسی نقدی بر کتاب بایسته‌های حقوق اساسی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 127-142]
 • حقوق بین‌الملل نقد کتاب حقوق بین‌الملل فضا شرح گسترۀ حقوق تا افلاک [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 299-316]
 • حقوق عمومی نقدی بر کتاب بایسته‌های حقوق اساسی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 127-142]
 • حقوق مدنی اضطراب در مبانی، اختلاف در استنباط (درنگی بر نظرات دکتر کاتوزیان در جلد دوم کتاب درس هایی از عقود معین) [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 217-231]
 • حقوق و آزادیهای عمومی نقدی بر کتاب بایسته‌های حقوق اساسی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 127-142]
 • حمایت خانواده نقد نحوۀ جرم‌انگاری ثبت‌نکردن نکاح [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 343-362]
 • حمایت دیپلماتیک انسانی‌شدن حقوق بین‌الملل و حمایت از اتباع: نقدی بر موضع تقنینی و رویۀ جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 233-253]
 • حمایت کنسولی انسانی‌شدن حقوق بین‌الملل و حمایت از اتباع: نقدی بر موضع تقنینی و رویۀ جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 233-253]

خ

 • خاورمیانة اسلامی رویکردی انتقادی به کتاب امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 61-85]
 • خاورمیانه رویکردی انتقادی به کتاب امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 61-85]
 • خاورمیانه ارزیابی کتاب خاورمیانه از فروپاشی تا نظم‌یابی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 307-328]
 • خرت هوفستده نقد نظریۀ ابعاد فرهنگ ملی با محوریت کتاب فرهنگ‌ها و سازمان‌ها؛ نرم‌افزار ذهن [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 113-135]
 • خردساختار بررسی و نقد کتاب فرهنگ توصیفی آواشناسی و واج‌شناسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 341-358]
 • خرد‌ساختار فرهنگ تحلیل میزان رعایت معیارهای خردساختار و کلان‌ساختار در فرهنگ‌های دوزبانۀ روسی به فارسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 45-65]
 • خردورزی کم‌یابی تفکر انتقادی در پیشینۀ فرهنگی ایران [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 255-274]
 • خلیج فارس نقدی بر کتاب باستان‌شناسی خلیج فارس در دورۀ اشکانی و ساسانی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 63-76]
 • خلقیات بحث‌انگیز ایرانیان ما ایرانیان در ترازوی نقد [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 1-20]
 • خمینی معرفی، نقد، و بررسی مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 307-323]
 • خواندن نقد و تحلیل کتاب زبان‌شناسی و خواندن [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 99-118]
 • خودآفرین تحلیل و نقد نظریۀ سیستم‌های نیکلاس لومان [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 231-253]
 • خودآموخته نقدی بر کتاب هنر خودآموختگان، هنری فطری [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 159-172]

د

 • دادگاه‌های اختصاصی تأثیر رویۀ قضایی دادگاه‌های اختصاصی بر صورت‌بندی مفاهیم حقوق کیفری بین‌الملل:مطالعۀ انتقادی کتاب حقوق بین‌المللی کیفری در رویۀ قضایی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 1-18]
 • داستان عکاسی به‌مثابۀ عملی تئاتری تحلیل و بررسی کتاب صحنه‌آرایی در عکاسی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 39-60]
 • داستان کوتاه در ایران: داستان‌های پسامدرن تقلیل نظریه‌های پسامدرن در پژوهش‌های ادبی معاصر (نگاهی به کتاب داستان کوتاه در ایران: داستان‌های پسامدرن با تأکید بر فصل شخصیت‌پردازی پسامدرن: نظریۀ فوکو) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 1-23]
 • دیالکتیک هگل بعد از نیچه: نقد و بررسی کتاب فراسوی هگل و نیچه اثر الیوت ل. ژورست [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 1-21]
 • دانش بررسی و نقد کتاب آموزش معلمان زبان خارجی برای یک جامعۀ جهانی:‌ مدل چندواحدی کسب دانش، تحلیل، شناخت، اجرا و مشاهده [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 109-127]
 • دانش تربیتی نقد و بررسی برنامۀ درسی جدید رشتۀ دبیری زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 273-297]
 • دانش حقوق و چالش‌ها نقد کتاب پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 255-274]
 • دانشگاه تحلیلی بر تکوین حوزه‌های مطالعاتی زبان شناسی و زبان‌های خارجی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 241-271]
 • دانشگاه‌های ایران چگونگی تفسیر یک متن ادبی، راه‌نمایی پایه‌ای برای کسب مهارت‌های ادبی در آموزش اسپانیایی در دانشگاه‌های ایران [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 129-148]
 • دانش مالی رفتاری نقد و بررسی کتاب دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 77-92]
 • دانش موضوعی نقد و بررسی برنامۀ درسی جدید رشتۀ دبیری زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 273-297]
 • دانش موضوعی ـ تربیتی نقد و بررسی برنامۀ درسی جدید رشتۀ دبیری زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 273-297]
 • داود سلوم الأدب المقارن فی الدراسات المقارنۀ التطبیقیة در بوتۀ نقد [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 1-13]
 • درام نقد تحلیلی کتاب نشانه‌شناسی تئاتر و درام [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 85-102]
 • در جست‌وجوی روش نقد و بررسی کتاب در جست‌وجوی روش [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 75-99]
 • درس‌نامه‌نویسی نقد آسیب‌شناسانۀ درس‌نامه‌های فارسی عمومی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 181-205]
 • درس‌نامه‌های آشنایی با علوم قرآنی آسیب شناسی درس آشنایی با علوم قرآنی در رشته زبان و ادبیات فارسی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 81-101]
 • درون‌‌پویی جغرافیای سیاسی نقد و بررسی مناره‌های والری میتروخین و انعکاس سایه‌روشن‌های باغچه‌سرای الکساندر پوشکین در آن [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 299-316]
 • دفاع مشروع نقدی بر قانون مجازات در ماهیت دفاع مشروع و رابطۀ آن با تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 19-39]
 • دلالت‌های سیاستی تحلیلی سیاست‌گذارانه بر پروندۀ حقوقی مصدومان شیمیایی؛ با رویکرد چرخۀ سیاست‌گذاری [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 317-342]
 • دین نقد و بررسی کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به آموزه Kant's Practical Philosophy from Critique to Doctrine [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 169-189]
 • دورکیم مروری انتقادی بر کتاب قواعد روش جامعه‌شناسی دورکیم [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 179-196]
 • دولت بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت و مراجع رسیدگی‌کننده به آن در حقوق ایران و انگلستان [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 59-79]
 • دولت پذیرنده انسانی‌شدن حقوق بین‌الملل و حمایت از اتباع: نقدی بر موضع تقنینی و رویۀ جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 233-253]
 • دولت متبوع انسانی‌شدن حقوق بین‌الملل و حمایت از اتباع: نقدی بر موضع تقنینی و رویۀ جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 233-253]

ذ

 • ذات قدسی بررسی و نقد تعارضات روش‌شناسی علم ‌سنتی در کتاب نیاز به علم مقدس [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 101-121]
 • ذهنیت معرفی، بررسی و نقد ترجمة انگلیسی پدیدارشناسی ادراک حسی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 43-64]

ر

 • ری نقد و تحیل کتاب Rayy: From Its Origins to the Mongol Invasion an Archaeological and Historiographical Study [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 123-138]
 • رابطه‏ای ـ علّی مروری بر مطالعات فراگیری و رشد زبان فارسی درمقام زبان اول [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 1-29]
 • رالز نقد و بررسی کتاب برابری و جانب‌داری [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 289-305]
 • راه‌کارها نقد سیاست‌ها و قوانین ارتقای سهم داخل (Local Content) در قراردادهای بین‌المللی کشور و ارائۀ راه‌کارهای منتخب؛ با تأکید بر بخش نفت و گاز [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 167-192]
 • راون نقد و بررسی کتاب بن‌مایه‌های یهودی در فلسفة اسپینوزا [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 109-129]
 • ریچارد هلک نقد و بررسی کتاب گل‌نبشته‌های باروی تخت جمشید (جلد دوم، متن‌های A-G) [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 299-315]
 • ریخت‌زایی نقد و بررسی کتاب جامعۀ مصرفی و شهر پسامدرن [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 197-214]
 • ریزش دانشجو آسیب‌شناسی ریزش دانشجو در رشتة زبان و ادبیات عربی (تمایز در افق زیست‌‌جهان) [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 155-175]
 • رژیم پارلمانی نقدی بر کتاب بایسته‌های حقوق اساسی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 127-142]
 • رژیم ریاستی نقدی بر کتاب بایسته‌های حقوق اساسی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 127-142]
 • رشتة ‌‌عربی آسیب‌شناسی ریزش دانشجو در رشتة زبان و ادبیات عربی (تمایز در افق زیست‌‌جهان) [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 155-175]
 • رشتۀ حقوق بشر رشتۀ حقوق بشر در ایران ازمنظر نسبت آن با اندیشه‌های اسلامی (بررسی مقطع زمانی 1382 - 1395 ش) [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 105-125]
 • رشد نقد کتاب توسعۀ مالی و رشد اقتصادی: تبیین پیوندها [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 255-273]
 • رفاه‌گرایی و فرارفاه‌گرایی بررسی و نقد کتاب درس‌نامۀ اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 113-135]
 • رفتارگرایی نقد و بررسی کتاب دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 77-92]
 • ریکور در میانۀ ایدئولوژی و اتوپیا؛ دربارۀ ایدئولوژی، اخلاق، سیاست پل ریکور [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 237-257]
 • روابط بین‌الملل ارزیابی کتاب خاورمیانه از فروپاشی تا نظم‌یابی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 307-328]
 • روایت‌کاوی تحلیل انتقادی کتاب فی نظریة الروایة: بحث فی تقنیات السرد تلاشی برای بومی‌سازی گفتمان‌کاوی داستان [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 331-349]
 • رؤیا منجم نقد و بررسی برگزیدة مقالات والتر بنیامین [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 65-84]
 • روش پژوهش نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر ژنتیک ‌باستان‌شناسی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 45-62]
 • روش تحقیق نقد کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(با تأکید بر نقد ساختاری براساس نظریۀ «تقسیم» در منطق ارسطویی) [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 123-152]
 • روش‌شناختی رویکردهای تقابلی روش در علوم انسانی و ارائۀ الگویی بدیل: معرفی و نقد مجموعه‌مقالات نگاهی کثرت‌گرایانه به رویکردها و روش‌شناسی‌ها در علوم اجتماعی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 349-368]
 • روش‌شناسی نقد کتاب گامی به‌سوی علم دینی (2): روش بهره‌گیری از متون دینی در علوم اجتماعی [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 37-56]
 • روش‌شناسی نقد و بررسی کتاب در جست‌وجوی روش [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 75-99]
 • روش‌شناسی چگونگی تفسیر یک متن ادبی، راه‌نمایی پایه‌ای برای کسب مهارت‌های ادبی در آموزش اسپانیایی در دانشگاه‌های ایران [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 129-148]
 • روش‌های تحقیق نقد کتاب گامی به‌سوی علم دینی (2): روش بهره‌گیری از متون دینی در علوم اجتماعی [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 37-56]
 • روش‌های تلفیقی رویکردهای تقابلی روش در علوم انسانی و ارائۀ الگویی بدیل: معرفی و نقد مجموعه‌مقالات نگاهی کثرت‌گرایانه به رویکردها و روش‌شناسی‌ها در علوم اجتماعی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 349-368]
 • رویکرد ارتباطی نقد مجموعه‌کتاب‌های بیایید زبان ژاپنی بیاموزیم! [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 25-44]
 • رویکرد ارتباطی نقد و بررسی محتوای درسی زبان انگلیسی پایۀ دهم متوسطه در ایران [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 89-107]
 • رویکرد انتقادی نقدی بر کتاب درآمدی بر شاخص‌های بانک‌داری اسلامی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 1-22]
 • رویکرد پسااستعماری معرفی و بررسی انتقادی کتاب تحولات تصویری ایران [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 211-224]
 • رویکرد تکلیف‌محور واکاوی و ارزیابی برنامۀ درسی کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان برپایۀ رویکرد تکلیف‌محور [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 357-382]
 • رویکرد ساختاری نقد مجموعه‌کتاب‌های بیایید زبان ژاپنی بیاموزیم! [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 25-44]
 • رویکرد قابلیت نقدی بر ترجمۀ کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری آمارتیا سن [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 137-154]
 • رویکرد مبتنی‌بر شواهد نقد کتاب اقتصاد فقیر [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 237-253]
 • روکو رانته نقد و تحیل کتاب Rayy: From Its Origins to the Mongol Invasion an Archaeological and Historiographical Study [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 123-138]
 • رویۀ قضایی تأثیر رویۀ قضایی دادگاه‌های اختصاصی بر صورت‌بندی مفاهیم حقوق کیفری بین‌الملل:مطالعۀ انتقادی کتاب حقوق بین‌المللی کیفری در رویۀ قضایی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 1-18]

ز

 • زیان‌ها و جرائم نقد کتاب پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 255-274]
 • زبان گفتمان‌های بیگانه و بایستگیِ برنامه‌ریزی برای نوآوری واژگانیِ فرادانشی در زبان فارسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 317-339]
 • زبان نگاهی انتقادی به کتاب زبان، منزلت و قدرت در ایران [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 45-58]
 • زبان شعر نقد کتاب لغة الشعر العربی الحدیث؛ مقوماتها الفنیة و طاقاتها الابداعیة [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 35-49]
 • زبان شناسی تحلیلی بر تکوین حوزه‌های مطالعاتی زبان شناسی و زبان‌های خارجی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 241-271]
 • زبان‌‌شناسی نقد و تحلیل کتاب زبان‌شناسی و خواندن [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 99-118]
 • زبان‌شناسی کاربردی گرایش‌های بین‌رشته‌ای در تحلیل گفتمان انتقادی از نظریه تا عمل [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 81-97]
 • زبان عامیانه نقد و بررسیِ فرهنگ مردم: کلمات و اصطلاحات خودمانی، عامیانه و اسلنگ مردم آمریکا [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 31-44]
 • زبان کوچه‌بازار نقد و بررسیِ فرهنگ مردم: کلمات و اصطلاحات خودمانی، عامیانه و اسلنگ مردم آمریکا [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 31-44]
 • زبان گفتار نقد و بررسیِ فرهنگ مردم: کلمات و اصطلاحات خودمانی، عامیانه و اسلنگ مردم آمریکا [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 31-44]
 • زبان های خارجی تحلیلی بر تکوین حوزه‌های مطالعاتی زبان شناسی و زبان‌های خارجی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 241-271]
 • زبان و ادبیات فارسی آسیب شناسی درس آشنایی با علوم قرآنی در رشته زبان و ادبیات فارسی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 81-101]
 • زردشت نقد و بررسی زردشت و گاهان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 317-332]
 • زیست‌جهان آسیب‌شناسی ریزش دانشجو در رشتة زبان و ادبیات عربی (تمایز در افق زیست‌‌جهان) [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 155-175]
 • زند نقد و بررسی زردشت و گاهان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 317-332]
 • زندگی روزمره معنابخشی به امر ظاهراً بی‌معنا بازخوانی و نقد کتاب معنابخشی به زندگی روزمره [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 215-230]

ژ

 • ژانر نقد و تحلیل کتاب نظریۀ ژانر [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 25-40]
 • ژانر تاج گل سونت‌ها نقد و بررسی مناره‌های والری میتروخین و انعکاس سایه‌روشن‌های باغچه‌سرای الکساندر پوشکین در آن [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 299-316]
 • ژنتیک ‌‌باستان‌شناسی نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر ژنتیک ‌باستان‌شناسی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 45-62]

س

 • ساختار روایت تحلیل انتقادی کتاب بازنویسی فیلم‌نامه [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 117-136]
 • ساختارگرایی ساختارگرایی و انقلاب اسلامی: نقدی بر کتاب بررسی و نقد تئوری‌های انقلاب اسلامی ایران؛ تئوری تدا اسکاچ پل [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 217-236]
 • ساختار متن درسی ارزیابی شاخص‌های ساختاری، صوری، و زبانی در کتاب درسی مبانی عرفان نظری [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 1-19]
 • ساختار مقاله ارزیابی و نقد مقالات حوزة تصویرسازی ادبی [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 225-245]
 • ساختار منطقی نقد کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(با تأکید بر نقد ساختاری براساس نظریۀ «تقسیم» در منطق ارسطویی) [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 123-152]
 • ساخت‌بندی هویت نقدی جامعه‌شناختی بر هویت‌های مرگ‌بار [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 159-177]
 • ساسانی نقدی بر کتاب باستان‌شناسی خلیج فارس در دورۀ اشکانی و ساسانی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 63-76]
 • سیاست نقد و بررسی کتاب بن‌مایه‌های یهودی در فلسفة اسپینوزا [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 109-129]
 • سیاست نگاهی نو به ارتباط سیاست و ادبیات: نقدی بر کتاب سیاست نوشتار [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 141-156]
 • سیاست خارجی آمریکا بررسی و نقد کتاب جنبش راست مسیحی و سیاست خارجی آمریکا [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 177-192]
 • سیاست داخلی آمریکا بررسی و نقد کتاب جنبش راست مسیحی و سیاست خارجی آمریکا [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 177-192]
 • سیاست‌گذاری اقتصادی مطالعات اقتصاد مقاومتی: غلبۀ متن‌پژوهی بر نظریه و واقعیت! [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 155-176]
 • سیاست‌ها و قوانین نقد سیاست‌ها و قوانین ارتقای سهم داخل (Local Content) در قراردادهای بین‌المللی کشور و ارائۀ راه‌کارهای منتخب؛ با تأکید بر بخش نفت و گاز [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 167-192]
 • سبک نگرش انتقادی به آرای سبک‌شناسان دربارة سبک ارانی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 259-284]
 • سبک ادبی مطالعۀ سبک ادبی ازدیدگاه زبان‌شناسی یا بازگشت به مطالعات سنتی؟ (نقدی بر کتاب سبک ادبی ازدیدگاه زبان‌شناسی) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 41-57]
 • سبک‌شناسی مطالعۀ سبک ادبی ازدیدگاه زبان‌شناسی یا بازگشت به مطالعات سنتی؟ (نقدی بر کتاب سبک ادبی ازدیدگاه زبان‌شناسی) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 41-57]
 • سبک‌شناسی نگرش انتقادی به آرای سبک‌شناسان دربارة سبک ارانی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 259-284]
 • سبک‌شناسی نقدی بر کتاب البنی الأسلوبیة دراسة فی الشعر العربی الحدیث [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 113-136]
 • سبک‌‌شناسی لایه‌‌ای نقد و تحلیل لایِة واژگانی خطبه‌ها و نامه‌های نهج‌البلاغه برپایة سبک‌شناسی لایه‌ای مطالعۀ موردی 15 خطبه و 15 نامة سیاسی، اجتماعی، اخلاقی [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 51-72]
 • سرماﯾﺔ اجتماعی بررسی و نقد کتاب آموزش و توسعه: مباحث نوین در اقتصاد آموزش [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 47-71]
 • سرماﯾﺔ فرهنگی بررسی و نقد کتاب آموزش و توسعه: مباحث نوین در اقتصاد آموزش [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 47-71]
 • سیستم تحلیل و نقد نظریۀ سیستم‌های نیکلاس لومان [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 231-253]
 • سطح پیشرفته نقد مجموعه‌کتاب‌های بیایید زبان ژاپنی بیاموزیم! [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 25-44]
 • سطح مقدماتی نقد مجموعه‌کتاب‌های بیایید زبان ژاپنی بیاموزیم! [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 25-44]
 • سعدی نقد کتاب آتش پارسی؛ درنگی در روزگار، زندگی، و اندیشۀ سعدی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 285-306]
 • سعید ورقی نقد کتاب لغة الشعر العربی الحدیث؛ مقوماتها الفنیة و طاقاتها الابداعیة [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 35-49]
 • سقلمه بررسی و نقد کتاب Nudge; Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness (سقلمه؛ بهبود تصمیمات دربارۀ تندرستی، ثروت، و خوش‌بختی) [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 23-43]
 • سیلان پرتوی بر فیلسوف تاریک [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • سیمون دوسیسموندی بررسی رویکرد انتقادی سیسموندی بر اقتصاد سیاسی کلاسیک: نقد و بررسی کتاب اکونومی پولیتیک: آداب مملکت‌داری [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 259-272]
 • سنت بررسی و نقد تعارضات روش‌شناسی علم ‌سنتی در کتاب نیاز به علم مقدس [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 101-121]
 • سنت امکان تفسیر واحد از دین نقد و بررسی کتاب تفسیری از دین: پاسخ‌های بشر به امر متعالی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 131-152]
 • سنتی نقدی بر کتاب منسوجات سنتی هند [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 1-17]
 • سنتی نقدی بر کتاب شناخت صنایع دستی ایران [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 173-188]
 • سینمای اسلامی نقدی بر نظریۀ سینمای دینی بررسی آرای مکتوب نظریه‌پردازان مسلمان و مسیحی (1370- 1390) [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 189-210]
 • سینمای دینی نقدی بر نظریۀ سینمای دینی بررسی آرای مکتوب نظریه‌پردازان مسلمان و مسیحی (1370- 1390) [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 189-210]
 • سهم داخل نقد سیاست‌ها و قوانین ارتقای سهم داخل (Local Content) در قراردادهای بین‌المللی کشور و ارائۀ راه‌کارهای منتخب؛ با تأکید بر بخش نفت و گاز [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 167-192]
 • سواد رسانه‌ای ارزیابی انتقادی کتاب درسی تفکر و سواد رسانه‌ای: واسازی معنای متناقض مخاطب [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 137-157]
 • سورۀ کهف نگاهی انتقادی به کلک خیال‌انگیز (داستان سنتی فارسی در دام فانتزی روایت‌شناسی) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 59-79]
 • سوگیری‌های رفتاری بررسی و نقد کتاب Nudge; Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness (سقلمه؛ بهبود تصمیمات دربارۀ تندرستی، ثروت، و خوش‌بختی) [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 23-43]

ش

 • شاخص اسلامی نقدی بر کتاب درآمدی بر شاخص‌های بانک‌داری اسلامی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 1-22]
 • شخصیت‌پردازی تقلیل نظریه‌های پسامدرن در پژوهش‌های ادبی معاصر (نگاهی به کتاب داستان کوتاه در ایران: داستان‌های پسامدرن با تأکید بر فصل شخصیت‌پردازی پسامدرن: نظریۀ فوکو) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 1-23]
 • شرح آثار بوعلی نقد و بررسی کتاب شرح نفس شفا جلد اول، نوشتة داود صمدی آملی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 191-213]
 • شرح متن الزامات شرح متن با نگاهی به‌ روایتِ غلامحسین دینانی از غزلیات شمس [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 227-257]
 • شرط ترک فعل اضطراب در مبانی، اختلاف در استنباط (درنگی بر نظرات دکتر کاتوزیان در جلد دوم کتاب درس هایی از عقود معین) [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 217-231]
 • شریعتی نگاهی به کتاب‌شناسی انتقادی جامعه‏شناسی تشیع [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 275-293]
 • شعاع شمس الزامات شرح متن با نگاهی به‌ روایتِ غلامحسین دینانی از غزلیات شمس [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 227-257]
 • شعر بررسی و تحلیل زبان‌شناختی ـ ادبی ساختار مَثَل در اشعار قیصر امین‌پور [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 359-378]
 • شعر اندلسی بررسی، تحلیل، و نقد الشعر الأندلسی فی عصر الموحّدین [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 351-369]
 • شعر معاصر نقد کتاب لغة الشعر العربی الحدیث؛ مقوماتها الفنیة و طاقاتها الابداعیة [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 35-49]
 • شعر معاصر عربی نقدی بر کتاب البنی الأسلوبیة دراسة فی الشعر العربی الحدیث [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 113-136]
 • شعر و نثر معاصر بررسی تحلیلی ـ انتقادی کتاب دراساتٌ فی الأدب العربی الحدیث [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 137-153]
 • شیعه مذهب از جامعه تا سیاست؛ نقدی بر کتاب جابه‌جایی دو انقلاب: چرخش امر دینی در جامعۀ ایرانی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 87-107]
 • شیما نبی‌‌فر نقد و تحلیل کتاب زبان‌شناسی و خواندن [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 99-118]
 • شمیسا نگرش انتقادی به آرای سبک‌شناسان دربارة سبک ارانی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 259-284]
 • شناخت بررسی و نقد کتاب آموزش معلمان زبان خارجی برای یک جامعۀ جهانی:‌ مدل چندواحدی کسب دانش، تحلیل، شناخت، اجرا و مشاهده [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 109-127]
 • شهید صدر نقد نظریۀ بانک‌داری بدون ربا از ایده تا اجرای آن در ایران (با تأکید بر قانون بانک‌داری بدون ربا) [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 211-236]
 • شهر افتراقی نقد و بررسی کتاب جامعۀ مصرفی و شهر پسامدرن [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 197-214]
 • شهر پسامدرن نقد و بررسی کتاب جامعۀ مصرفی و شهر پسامدرن [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 197-214]
 • شهرنشینی نقد و تحیل کتاب Rayy: From Its Origins to the Mongol Invasion an Archaeological and Historiographical Study [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 123-138]
 • شهروندی دفاعیه از شهروندی لیبرال درمقابل شهروندی جماعت‌گرا: نقدی بر کتاب مفهوم شهروندی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 41-60]
 • شهروند چندفرهنگی عدالت هویتی و اقلیت‌های فرهنگی نقد و بررسی کتاب شهروندی چندفرهنگی اثر ویل کیملیکا [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 131-152]
 • شوقی ضیف تحلیل انتقادی کتاب عصر الدّول والإمارات: الأندلس [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 207-224]

ص

 • صحنه‌آرایی عکاسی به‌مثابۀ عملی تئاتری تحلیل و بررسی کتاب صحنه‌آرایی در عکاسی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 39-60]
 • صدر معرفی، نقد، و بررسی مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 307-323]
 • صلاحیت حرفه‌ای معلم نقد و بررسی برنامۀ درسی جدید رشتۀ دبیری زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 273-297]
 • صلاحیت شریعت اسلامی مطالعۀ انتقادی مقررات مربوط به تعارض قوانین در احوال شخصیه ازمنظر فقه و حقوق [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 193-215]
 • صلاحیت قانون مذهبی مطالعۀ انتقادی مقررات مربوط به تعارض قوانین در احوال شخصیه ازمنظر فقه و حقوق [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 193-215]
 • صلاحیت قانون ملی مطالعۀ انتقادی مقررات مربوط به تعارض قوانین در احوال شخصیه ازمنظر فقه و حقوق [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 193-215]
 • صنایع ادبی بررسی و تحلیل زبان‌شناختی ـ ادبی ساختار مَثَل در اشعار قیصر امین‌پور [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 359-378]
 • صنایع دستی نقدی بر کتاب شناخت صنایع دستی ایران [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 173-188]
 • صورت‌بندی تأثیر رویۀ قضایی دادگاه‌های اختصاصی بر صورت‌بندی مفاهیم حقوق کیفری بین‌الملل:مطالعۀ انتقادی کتاب حقوق بین‌المللی کیفری در رویۀ قضایی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 1-18]

ض

 • ضیاء قاسمی مطالعۀ سبک ادبی ازدیدگاه زبان‌شناسی یا بازگشت به مطالعات سنتی؟ (نقدی بر کتاب سبک ادبی ازدیدگاه زبان‌شناسی) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 41-57]
 • ضدروش 1 نقد کتاب ضدروش 1 [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 57-73]
 • ضدواقع ‏گرایی بررسیِ موفقیت و عقلانیت علم براساس دیدگاه مایکل بنر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 265-286]
 • ضمان عهده اضطراب در مبانی، اختلاف در استنباط (درنگی بر نظرات دکتر کاتوزیان در جلد دوم کتاب درس هایی از عقود معین) [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 217-231]

ط

 • طباطبایی معرفی، نقد، و بررسی مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 307-323]
 • طبقه‌بندی نقد و تحلیل کتاب نظریۀ ژانر [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 25-40]
 • طب و قضا نقد کتاب پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 255-274]
 • طراحی برنامة درسی واکاوی و ارزیابی برنامۀ درسی کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان برپایۀ رویکرد تکلیف‌محور [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 357-382]
 • طرح پژوهش رویکردهای تقابلی روش در علوم انسانی و ارائۀ الگویی بدیل: معرفی و نقد مجموعه‌مقالات نگاهی کثرت‌گرایانه به رویکردها و روش‌شناسی‌ها در علوم اجتماعی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 349-368]

ع

 • عالم معنا بررسی و نقد تعارضات روش‌شناسی علم ‌سنتی در کتاب نیاز به علم مقدس [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 101-121]
 • عاملیت نقدی بر ترجمۀ کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری آمارتیا سن [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 137-154]
 • عاملیت نقدی جامعه‌شناختی بر هویت‌های مرگ‌بار [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 159-177]
 • عبدالمجید ارفعی نقد و بررسی کتاب گل‌نبشته‌های باروی تخت جمشید (جلد دوم، متن‌های A-G) [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 299-315]
 • عبدالملک مرتاض تحلیل انتقادی کتاب فی نظریة الروایة: بحث فی تقنیات السرد تلاشی برای بومی‌سازی گفتمان‌کاوی داستان [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 331-349]
 • عجایب‌نامه نگاهی انتقادی به کلک خیال‌انگیز (داستان سنتی فارسی در دام فانتزی روایت‌شناسی) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 59-79]
 • عدم ثبت نکاح نقد نحوۀ جرم‌انگاری ثبت‌نکردن نکاح [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 343-362]
 • عدم حجیت اصل مُثبت نظریۀ اصل مثبت: مطالعۀ قلمرو اثباتی اصول عملیه [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 275-298]
 • عرفان نقد و بررسی کتاب شرح نفس شفا جلد اول، نوشتة داود صمدی آملی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 191-213]
 • عصر الدّول والإمارات: اندلس تحلیل انتقادی کتاب عصر الدّول والإمارات: الأندلس [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 207-224]
 • عصر انحطاط نقد کتاب الأدب المصری فی ظلّ الحُکم العُثمانی [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 73-94]
 • عصر موحدین بررسی، تحلیل، و نقد الشعر الأندلسی فی عصر الموحّدین [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 351-369]
 • عفیف البهنسی نقدی بر کتاب هنر اسلامی عفیف البهنسی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 19-37]
 • عقلانیت جایگاه اقتصاد و جامعه در اندیشۀ ماکس وبر [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 21-45]
 • عقلانیت علم بررسیِ موفقیت و عقلانیت علم براساس دیدگاه مایکل بنر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 265-286]
 • عکاسی عکاسی به‌مثابۀ عملی تئاتری تحلیل و بررسی کتاب صحنه‌آرایی در عکاسی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 39-60]
 • عکس عکاسی به‌مثابۀ عملی تئاتری تحلیل و بررسی کتاب صحنه‌آرایی در عکاسی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 39-60]
 • عیلامی هخامنشی نقد و بررسی کتاب گل‌نبشته‌های باروی تخت جمشید (جلد دوم، متن‌های A-G) [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 299-315]
 • علی دلاور نقد کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(با تأکید بر نقد ساختاری براساس نظریۀ «تقسیم» در منطق ارسطویی) [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 123-152]
 • علم الأصول روش‌شناسی کتاب الأصول فی النحو ابن‌سراج (با تکیه بر نقد و بررسی ویژگی‌های کتاب) [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 177-206]
 • علم‌النفس نقد و بررسی کتاب شرح نفس شفا جلد اول، نوشتة داود صمدی آملی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 191-213]
 • علم بیان نقد و تحلیل نگاهی تحلیلی به علم بیان [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 129-151]
 • علم تجربی دینی نقدی بر کتاب هویت علم دینی: نگاهی معرفت‌شناختی به نسبت دین با علوم انسانی [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 21-36]
 • علم دینی نقدی بر کتاب هویت علم دینی: نگاهی معرفت‌شناختی به نسبت دین با علوم انسانی [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 21-36]
 • علم مقدس بررسی و نقد تعارضات روش‌شناسی علم ‌سنتی در کتاب نیاز به علم مقدس [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 101-121]
 • علوم اجتماعی اسلامی نقد کتاب گامی به‌سوی علم دینی (2): روش بهره‌گیری از متون دینی در علوم اجتماعی [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 37-56]
 • علوم اجتماعی سکولار نقد کتاب گامی به‌سوی علم دینی (2): روش بهره‌گیری از متون دینی در علوم اجتماعی [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 37-56]
 • عناصر پیشرفت نقدهایی بر کتاب نظریۀ اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 177-196]
 • عنوان تحلیل انتقادی کتاب نقد ادبی اثر نعیم عموری [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 305-329]

غ

 • غلامحسین ابراهیمی ‎دینانی الزامات شرح متن با نگاهی به‌ روایتِ غلامحسین دینانی از غزلیات شمس [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 227-257]
 • غلامرضایی نگرش انتقادی به آرای سبک‌شناسان دربارة سبک ارانی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 259-284]

ف

 • فارسی‌ عمومی نقد آسیب‌شناسانۀ درس‌نامه‌های فارسی عمومی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 181-205]
 • فارسی میانة ساسانی نقد و بررسی کتاب استروکا، پاپیروس و پوست‌نوشتة II [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 333-355]
 • فانتزی نگاهی انتقادی به کلک خیال‌انگیز (داستان سنتی فارسی در دام فانتزی روایت‌شناسی) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 59-79]
 • فراروایت بررسی و نقد کتاب وضعیت پست‌مدرن: گزارشی دربارۀ دانش [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 73-92]
 • فرازبان معنایی طبیعی رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: بررسی و نقد کتاب ویرزبیکا [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 59-80]
 • فراگیری و رشد زبان اول مروری بر مطالعات فراگیری و رشد زبان فارسی درمقام زبان اول [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 1-29]
 • فرج بعد از شدت نگاهی انتقادی به کلک خیال‌انگیز (داستان سنتی فارسی در دام فانتزی روایت‌شناسی) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 59-79]
 • فرد دفاعیه از شهروندی لیبرال درمقابل شهروندی جماعت‌گرا: نقدی بر کتاب مفهوم شهروندی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 41-60]
 • فرد تاریخی جایگاه اقتصاد و جامعه در اندیشۀ ماکس وبر [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 21-45]
 • فردید معرفی، نقد، و بررسی مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 307-323]
 • فرم بررسی و نقد کتاب مبانی آفرینش ملودی در آهنگ‌سازی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 61-84]
 • فرهنگ امکان تفسیر واحد از دین نقد و بررسی کتاب تفسیری از دین: پاسخ‌های بشر به امر متعالی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 131-152]
 • فرهنگ ارزش‌یابی کتاب راه‌نمای نقد ادبی و نظریۀ فرهنگی راتلج به ویراستاری سایمن مالپاس و پال ویک [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 149-163]
 • فرهنگ هگل بعد از نیچه: نقد و بررسی کتاب فراسوی هگل و نیچه اثر الیوت ل. ژورست [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 1-21]
 • فرهنگ تخصصی بررسی و نقد کتاب فرهنگ توصیفی آواشناسی و واج‌شناسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 341-358]
 • فرهنگ دوزبانه تحلیل میزان رعایت معیارهای خردساختار و کلان‌ساختار در فرهنگ‌های دوزبانۀ روسی به فارسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 45-65]
 • فرهنگ روسی به فارسی تحلیل میزان رعایت معیارهای خردساختار و کلان‌ساختار در فرهنگ‌های دوزبانۀ روسی به فارسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 45-65]
 • فرهنگ مردم نقد و بررسیِ فرهنگ مردم: کلمات و اصطلاحات خودمانی، عامیانه و اسلنگ مردم آمریکا [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 31-44]
 • فرهنگ‌نگاری تحلیل میزان رعایت معیارهای خردساختار و کلان‌ساختار در فرهنگ‌های دوزبانۀ روسی به فارسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 45-65]
 • فیزیک مالی فیزیک مالی به‌عنوان زمینه‌ای بین‌رشته‌ای؛ خدمات دانش فیزیک به مالی و نقد آن‌ها [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 93-112]
 • فضا نقد کتاب حقوق بین‌الملل فضا شرح گسترۀ حقوق تا افلاک [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 299-316]
 • فضای مجازی نقدی بر قانون مجازات در ماهیت دفاع مشروع و رابطۀ آن با تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 19-39]
 • فقیر نقد کتاب اقتصاد فقیر [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 237-253]
 • فقیران شهریِ جهان سوم حکم‌روایی شهری و طبقۀ کارگر جهان سوم: برخی ملاحظات روش‌شناختی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 153-175]
 • فقر جهانی نقد کتاب اقتصاد فقیر [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 237-253]
 • فقه اسلامی نقدی بر قانون مجازات در ماهیت دفاع مشروع و رابطۀ آن با تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 19-39]
 • فیلیپ کوهل نقد محتوا و ترجمۀ کتاب باستان‌شناسی آسیای مرکزی، از پارینه‌سنگی تا عصر آهن [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 105-121]
 • فلسفة اخلاق نقد و بررسی کتاب اخلاق: درآمدی بر فلسفة اخلاق تألیف نوئل استیوارت [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 17-41]
 • فلسفة اسلامی معاصر معرفی، نقد، و بررسی مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 307-323]
 • فلسفة یهودی نقد و بررسی کتاب بن‌مایه‌های یهودی در فلسفة اسپینوزا [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 109-129]
 • فلسفۀ اخلاق مراقبت و معنا نقد و بررسی کتاب دربارۀ مراقبت نوشتۀ میلتون میرآف [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 287-305]
 • فلسفۀ اخلاق مراقبت مراقبت و معنا نقد و بررسی کتاب دربارۀ مراقبت نوشتۀ میلتون میرآف [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 287-305]
 • فلسفۀ زبان نقد و تحلیل کتاب درآمدی به فلسفة زبان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 197-218]
 • فلسفۀ عملی نقد و بررسی کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به آموزه Kant's Practical Philosophy from Critique to Doctrine [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 169-189]
 • فلسفۀ فیلم نقدی بر نظریۀ سینمای دینی بررسی آرای مکتوب نظریه‌پردازان مسلمان و مسیحی (1370- 1390) [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 189-210]
 • فیلم بنیان‌های ادبی یک هنر جدید (نقد و بررسی کتاب راه‌نمایی بر ادبیات و فیلم) [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 103-116]
 • فی نظریة الروایة تحلیل انتقادی کتاب فی نظریة الروایة: بحث فی تقنیات السرد تلاشی برای بومی‌سازی گفتمان‌کاوی داستان [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 331-349]
 • فوزی عیسی بررسی، تحلیل، و نقد الشعر الأندلسی فی عصر الموحّدین [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 351-369]

ق

 • قابلیت‌ها نقدی بر ترجمۀ کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری آمارتیا سن [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 137-154]
 • قیاس‌ناپذیری ‌‌نقد و بررسی کتاب قیاس‌ناپذیری پارادایم‌های علمی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 153-168]
 • قاعدۀ اتلاف نقدی بر محکومیت امدادگران به مسئولیت مدنی (حکومت قاعدۀ احسان بر اتلاف) [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 363-386]
 • قاعدۀ احسان نقدی بر محکومیت امدادگران به مسئولیت مدنی (حکومت قاعدۀ احسان بر اتلاف) [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 363-386]
 • قاعدۀ الزام مطالعۀ انتقادی مقررات مربوط به تعارض قوانین در احوال شخصیه ازمنظر فقه و حقوق [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 193-215]
 • قانون بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت و مراجع رسیدگی‌کننده به آن در حقوق ایران و انگلستان [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 59-79]
 • قانون عملیات بانکی بدون ربا نقدی بر قوانین حاکم بر وصول مطالبات معوق بانکی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 41-58]
 • قانون مسئولیت مدنی - بررسی و نقد قانون مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه کنونی ایران [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 143-165]
 • قدرت‌های بزرگ ارزیابی کتاب خاورمیانه از فروپاشی تا نظم‌یابی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 307-328]
 • قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز نقد سیاست‌ها و قوانین ارتقای سهم داخل (Local Content) در قراردادهای بین‌المللی کشور و ارائۀ راه‌کارهای منتخب؛ با تأکید بر بخش نفت و گاز [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 167-192]
 • قرآن نقد و بررسی کتاب البلاغة و التحلیل [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 247-267]
 • قیصر امین‌پور بررسی و تحلیل زبان‌شناختی ـ ادبی ساختار مَثَل در اشعار قیصر امین‌پور [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 359-378]
 • قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه بررسی و نقد کتاب Nudge; Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness (سقلمه؛ بهبود تصمیمات دربارۀ تندرستی، ثروت، و خوش‌بختی) [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 23-43]
 • قواعد روش جامعه‎شناسی مروری انتقادی بر کتاب قواعد روش جامعه‌شناسی دورکیم [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 179-196]

ک

 • کاربردشناسی نقد و تحلیل کتاب درآمدی به فلسفة زبان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 197-218]
 • کاربرد فرهنگ بررسی و نقد کتاب فرهنگ توصیفی آواشناسی و واج‌شناسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 341-358]
 • کاربردهای فضایی نقد کتاب حقوق بین‌الملل فضا شرح گسترۀ حقوق تا افلاک [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 299-316]
 • کارشناسی ارشد بررسی و تحلیل آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشتۀ زبان آلمانی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 181-196]
 • کارکردها نقدی بر ترجمۀ کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری آمارتیا سن [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 137-154]
 • کاریکلماتور بررسی هنجارگریزی‌های به نگاهم خوش‌ آمدی پرویز شاپور [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 209-227]
 • کارل مارکس حکم‌روایی شهری و طبقۀ کارگر جهان سوم: برخی ملاحظات روش‌شناختی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 153-175]
 • کار هنری نقد و بررسی برگزیدة مقالات والتر بنیامین [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 65-84]
 • کاشفی خوانساری نقد کتاب نظر بر نظر، مجموعۀ بررسی کتاب [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 103-127]
 • کتاب نقدی بر کتاب شناخت صنایع دستی ایران [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 173-188]
 • کتاب آموزشی نقد کتاب ضدروش 1 [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 57-73]
 • کتاب آموزش کاربردی واژه نقد و بررسی کتاب‌ آموزش کاربردی واژه (جلدهای 1 و 2) از‌دیدگاه طرح درس تکلیف‌محور و بازبینۀ رابدی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 185-207]
 • کتاب درسی نقد و بررسی کتاب اخلاق: درآمدی بر فلسفة اخلاق تألیف نوئل استیوارت [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 17-41]
 • کتاب درسی نقد و تحلیل نگاهی تحلیلی به علم بیان [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 129-151]
 • کتاب درسی نقد کتاب اصول و روش تحقیق در زبان‌شناسی کاربردی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 1-24]
 • کتاب درسی ارزش‌یابی و نقد کمی و کیفی کتاب زبان انگلیسی پایۀ سوم دورۀ اول متوسطه (نهم)، بررسی در سطح ملی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 249-272]
 • کتاب درسی بررسی و نقد کتاب درس‌نامۀ اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 113-135]
 • کتاب درسی تفکر و سواد رسانه‏ای ارزیابی انتقادی کتاب درسی تفکر و سواد رسانه‌ای: واسازی معنای متناقض مخاطب [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 137-157]
 • کتاب درسی دانشگاهی ارزیابی شاخص‌های ساختاری، صوری، و زبانی در کتاب درسی مبانی عرفان نظری [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 1-19]
 • کتاب ویژن یک ارزیابی ویژن یک (Vision 1): کتاب آموزش زبان انگلیسی پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 273-297]
 • کثرت‌گرایی امکان تفسیر واحد از دین نقد و بررسی کتاب تفسیری از دین: پاسخ‌های بشر به امر متعالی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 131-152]
 • کثرت‌گرایی رویکردهای تقابلی روش در علوم انسانی و ارائۀ الگویی بدیل: معرفی و نقد مجموعه‌مقالات نگاهی کثرت‌گرایانه به رویکردها و روش‌شناسی‌ها در علوم اجتماعی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 349-368]
 • کلیات شمس الزامات شرح متن با نگاهی به‌ روایتِ غلامحسین دینانی از غزلیات شمس [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 227-257]
 • کلان‌ساختار بررسی و نقد کتاب فرهنگ توصیفی آواشناسی و واج‌شناسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 341-358]
 • کلان‌ساختار فرهنگ تحلیل میزان رعایت معیارهای خردساختار و کلان‌ساختار در فرهنگ‌های دوزبانۀ روسی به فارسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 45-65]
 • کلیدواژه‌ها: جلد سوم تاریخ فلسفۀ راتلج نقد و بررسی ترجمة جلد سوم تاریخ فلسفة راتلج [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 215-241]
 • کلیشۀ بیانی نقد مجموعه‌کتاب‌های بیایید زبان ژاپنی بیاموزیم! [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 25-44]
 • کمال عبدالرزاق العجیلی نقدی بر کتاب البنی الأسلوبیة دراسة فی الشعر العربی الحدیث [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 113-136]
 • کیملیکا عدالت هویتی و اقلیت‌های فرهنگی نقد و بررسی کتاب شهروندی چندفرهنگی اثر ویل کیملیکا [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 131-152]
 • کم‌مایگی خردورزی کم‌یابی تفکر انتقادی در پیشینۀ فرهنگی ایران [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 255-274]
 • کنش سرگشتگیِ نشانه‌ها (نگاهی به نشانه‌معناشناسیِ ادبیات: نظریه و روش تحلیلِ گفتمانِ ادبی) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 153-179]
 • کنکور بررسی و تحلیل آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشتۀ زبان آلمانی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 181-196]
 • کیهان تحلیل انتقادی استعاره: نمود نظام‌مند ایدئولوژی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 157-180]
 • کیهان‌شناسی نقد و بررسی کتاب کیهان‌شناسی افلاطون و ابعاد اخلاقی آن [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 325-347]
 • کهن‌الگو بنیان‌های ادبی یک هنر جدید (نقد و بررسی کتاب راه‌نمایی بر ادبیات و فیلم) [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 103-116]
 • کوهن ‌‌نقد و بررسی کتاب قیاس‌ناپذیری پارادایم‌های علمی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 153-168]

گ

 • گاهان نقد و بررسی زردشت و گاهان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 317-332]
 • گریماس سرگشتگیِ نشانه‌ها (نگاهی به نشانه‌معناشناسیِ ادبیات: نظریه و روش تحلیلِ گفتمانِ ادبی) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 153-179]
 • گروه‌های اجتماعی ارزیابی انتقادی صورت‌بندی نظری امنیت اجتماعی در ایران [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 193-215]
 • گروه‌های قومی عدالت هویتی و اقلیت‌های فرهنگی نقد و بررسی کتاب شهروندی چندفرهنگی اثر ویل کیملیکا [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 131-152]
 • گفتار نقد و بررسی کتاب نوسازی، تحریم، و تأویل؛ ره‌یافتی نوین برای مواجهه با گفتار مقدس [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 109-129]
 • گفتمان گفتمان‌های بیگانه و بایستگیِ برنامه‌ریزی برای نوآوری واژگانیِ فرادانشی در زبان فارسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 317-339]
 • گفت‌‌و‌‌گوی ادیان نقد و بررسی مناره‌های والری میتروخین و انعکاس سایه‌روشن‌های باغچه‌سرای الکساندر پوشکین در آن [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 299-316]
 • گل‌‌نبشته‌‌های باروی تخت جمشید نقد و بررسی کتاب گل‌نبشته‌های باروی تخت جمشید (جلد دوم، متن‌های A-G) [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 299-315]
 • گودمن نقد و بررسی کتاب بن‌مایه‌های یهودی در فلسفة اسپینوزا [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 109-129]
 • گونه‌های شعر عربی نگاه انتقادی به کتاب انواع شعر عربی و سیر تطور آن [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 269-287]

ل

 • لیبرال دفاعیه از شهروندی لیبرال درمقابل شهروندی جماعت‌گرا: نقدی بر کتاب مفهوم شهروندی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 41-60]
 • لیبرالیسم نقد و بررسی کتاب برابری و جانب‌داری [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 289-305]
 • لیبرالیسم بررسی و نقد کتاب بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 329-347]
 • لوازم عقلی و عادی نظریۀ اصل مثبت: مطالعۀ قلمرو اثباتی اصول عملیه [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 275-298]
 • لیوتار بررسی و نقد کتاب وضعیت پست‌مدرن: گزارشی دربارۀ دانش [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 73-92]
 • لوگوس پرتوی بر فیلسوف تاریک [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]

م

 • مابعدالطبیعه نقد و بررسی کتاب بن‌مایه‌های یهودی در فلسفة اسپینوزا [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 109-129]
 • ماکس وبر حکم‌روایی شهری و طبقۀ کارگر جهان سوم: برخی ملاحظات روش‌شناختی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 153-175]
 • مایکل بنر بررسیِ موفقیت و عقلانیت علم براساس دیدگاه مایکل بنر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 265-286]
 • مبانی بررسی و نقد کتاب مبانی آفرینش ملودی در آهنگ‌سازی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 61-84]
 • مبانی پیشرفت نقدهایی بر کتاب نظریۀ اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 177-196]
 • مبانی نظری سینما بنیان‌های ادبی یک هنر جدید (نقد و بررسی کتاب راه‌نمایی بر ادبیات و فیلم) [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 103-116]
 • مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی نقد کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(با تأکید بر نقد ساختاری براساس نظریۀ «تقسیم» در منطق ارسطویی) [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 123-152]
 • مبانی نقد نگاهی انتقادی به کتاب مبانی و اصول پژوهش در زبان و ادبیات فارسی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 207-226]
 • مبانی و اصول پژوهش در زبان و ادبیات فارسی نگاهی انتقادی به کتاب مبانی و اصول پژوهش در زبان و ادبیات فارسی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 207-226]
 • متن آلمانی نقد و بررسی کتاب استروکا، پاپیروس و پوست‌نوشتة II [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 333-355]
 • متن‌شناسی اسپانیایی چگونگی تفسیر یک متن ادبی، راه‌نمایی پایه‌ای برای کسب مهارت‌های ادبی در آموزش اسپانیایی در دانشگاه‌های ایران [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 129-148]
 • متون ادبی آسیب شناسی درس آشنایی با علوم قرآنی در رشته زبان و ادبیات فارسی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 81-101]
 • متون ادبی چگونگی تفسیر یک متن ادبی، راه‌نمایی پایه‌ای برای کسب مهارت‌های ادبی در آموزش اسپانیایی در دانشگاه‌های ایران [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 129-148]
 • متون ادبی نقد ترجمۀ البدائع والطّرائف با رویکردی بر شاخصه‎های تعادل در ترجمۀ لفظ‌به‌لفظ [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 95-111]
 • مَثَل بررسی و تحلیل زبان‌شناختی ـ ادبی ساختار مَثَل در اشعار قیصر امین‌پور [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 359-378]
 • مَثَل‌آفرینی بررسی و تحلیل زبان‌شناختی ـ ادبی ساختار مَثَل در اشعار قیصر امین‌پور [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 359-378]
 • مَثَل‌گونه بررسی و تحلیل زبان‌شناختی ـ ادبی ساختار مَثَل در اشعار قیصر امین‌پور [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 359-378]
 • مجتبی عزیزی نقد و بررسی کتاب در جست‌وجوی روش [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 75-99]
 • مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ارزیابی و نقد مقالات حوزة تصویرسازی ادبی [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 225-245]
 • مجموعۀ آموزشی نقد مجموعه‌کتاب‌های بیایید زبان ژاپنی بیاموزیم! [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 25-44]
 • محاورات متأخر نقد و بررسی کتاب کیهان‌شناسی افلاطون و ابعاد اخلاقی آن [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 325-347]
 • محتوا بررسی تحلیلی ـ انتقادی کتاب دراساتٌ فی الأدب العربی الحدیث [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 137-153]
 • محتوا تحلیل انتقادی کتاب نقد ادبی اثر نعیم عموری [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 305-329]
 • محتوای درسی نقد و بررسی محتوای درسی زبان انگلیسی پایۀ دهم متوسطه در ایران [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 89-107]
 • محتواربایی نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر ژنتیک ‌باستان‌شناسی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 45-62]
 • محیط تحلیل و نقد نظریۀ سیستم‌های نیکلاس لومان [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 231-253]
 • محیط زیست نقد کتاب حقوق بین‌الملل فضا شرح گسترۀ حقوق تا افلاک [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 299-316]
 • محکومیت امدادگران نقدی بر محکومیت امدادگران به مسئولیت مدنی (حکومت قاعدۀ احسان بر اتلاف) [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 363-386]
 • محمدپور نقد کتاب ضدروش 1 [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 57-73]
 • محمد زکی العشماوی بررسی و نقد کتاب أعلام الأدب العربی الحدیث واتجاهاتهم الفنیۀ [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 15-34]
 • محمد سیدکیلانی نقد کتاب الأدب المصری فی ظلّ الحُکم العُثمانی [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 73-94]
 • مخاطب‌شناسی نقد آسیب‌شناسانۀ درس‌نامه‌های فارسی عمومی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 181-205]
 • مخاطب فعال ارزیابی انتقادی کتاب درسی تفکر و سواد رسانه‌ای: واسازی معنای متناقض مخاطب [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 137-157]
 • مخاطب منفعل ارزیابی انتقادی کتاب درسی تفکر و سواد رسانه‌ای: واسازی معنای متناقض مخاطب [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 137-157]
 • مراجع بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت و مراجع رسیدگی‌کننده به آن در حقوق ایران و انگلستان [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 59-79]
 • مراقبت مراقبت و معنا نقد و بررسی کتاب دربارۀ مراقبت نوشتۀ میلتون میرآف [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 287-305]
 • مردم‌سالاری تحلیل انتقادی استعاره: نمود نظام‌مند ایدئولوژی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 157-180]
 • مردم‌‌شناسی نگاهی انتقادی به کتاب زبان، منزلت و قدرت در ایران [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 45-58]
 • میرر تحلیل انتقادی استعاره: نمود نظام‌مند ایدئولوژی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 157-180]
 • مرگ عصر استاد بررسی و نقد کتاب وضعیت پست‌مدرن: گزارشی دربارۀ دانش [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 73-92]
 • مرلوپونتی معرفی، بررسی و نقد ترجمة انگلیسی پدیدارشناسی ادراک حسی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 43-64]
 • مروری مروری بر مطالعات فراگیری و رشد زبان فارسی درمقام زبان اول [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 1-29]
 • مروری انتقادی مروری انتقادی بر کتاب قواعد روش جامعه‌شناسی دورکیم [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 179-196]
 • مساجد اولیة ایران نقد و بررسی کتاب معماری مساجد اولیۀ ایران از آغاز تا دورۀ حکومت سلجوقیان [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 29-43]
 • مسئولیت نقد کتاب حقوق بین‌الملل فضا شرح گسترۀ حقوق تا افلاک [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 299-316]
 • مسئولیت امدادگران نقدی بر محکومیت امدادگران به مسئولیت مدنی (حکومت قاعدۀ احسان بر اتلاف) [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 363-386]
 • مسئولیت مدنی بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت و مراجع رسیدگی‌کننده به آن در حقوق ایران و انگلستان [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 59-79]
 • مسئولیت مدنی نقد و بررسی کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 81-103]
 • مسئولیت مدنی دولت - بررسی و نقد قانون مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه کنونی ایران [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 143-165]
 • مسئولیت مدنی سرپرست - بررسی و نقد قانون مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه کنونی ایران [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 143-165]
 • مسئولیت مدنی کارفرما - بررسی و نقد قانون مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه کنونی ایران [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 143-165]
 • مشاهده بررسی و نقد کتاب آموزش معلمان زبان خارجی برای یک جامعۀ جهانی:‌ مدل چندواحدی کسب دانش، تحلیل، شناخت، اجرا و مشاهده [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 109-127]
 • مصباح الشریعة رهیافتی انتقادی در نسخه‌شناسی کتاب مصباح الشریعۀ و مفتاح الحقیقۀ [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 243-264]
 • مصباح یزدی معرفی، نقد، و بررسی مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 307-323]
 • مطالبات نقدی بر قوانین حاکم بر وصول مطالبات معوق بانکی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 41-58]
 • مطالبۀ خسارت بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت و مراجع رسیدگی‌کننده به آن در حقوق ایران و انگلستان [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 59-79]
 • مطالعات بین‌رشته‌ای فیزیک مالی به‌عنوان زمینه‌ای بین‌رشته‌ای؛ خدمات دانش فیزیک به مالی و نقد آن‌ها [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 93-112]
 • مطالعات تاریخی ـ تطبیقی جایگاه اقتصاد و جامعه در اندیشۀ ماکس وبر [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 21-45]
 • مطالعات فرهنگی معنابخشی به امر ظاهراً بی‌معنا بازخوانی و نقد کتاب معنابخشی به زندگی روزمره [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 215-230]
 • مطالعات موزه بررسی و نقد کتاب مطالعات موزه (اصول و مبانی) [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 15-28]
 • مطالعه تأثیر رویۀ قضایی دادگاه‌های اختصاصی بر صورت‌بندی مفاهیم حقوق کیفری بین‌الملل:مطالعۀ انتقادی کتاب حقوق بین‌المللی کیفری در رویۀ قضایی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 1-18]
 • مطهری معرفی، نقد، و بررسی مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 307-323]
 • مطولات نقدی بر کتاب البنی الأسلوبیة دراسة فی الشعر العربی الحدیث [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 113-136]
 • معاد‌های غیردقیق نقد و بررسی ترجمة جلد سوم تاریخ فلسفة راتلج [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 215-241]
 • معیار‏های استاندارد بررسی و تحلیل آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشتۀ زبان آلمانی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 181-196]
 • معرفت پرتوی بر فیلسوف تاریک [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • معرفت‌شناسی نقد و بررسی کتاب بن‌مایه‌های یهودی در فلسفة اسپینوزا [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 109-129]
 • معرفت‌شناسی رویکردهای تقابلی روش در علوم انسانی و ارائۀ الگویی بدیل: معرفی و نقد مجموعه‌مقالات نگاهی کثرت‌گرایانه به رویکردها و روش‌شناسی‌ها در علوم اجتماعی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 349-368]
 • معرفت شهودی بررسی و نقد تعارضات روش‌شناسی علم ‌سنتی در کتاب نیاز به علم مقدس [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 101-121]
 • معصومه مرادیان نقد محتوا و ترجمۀ کتاب باستان‌شناسی آسیای مرکزی، از پارینه‌سنگی تا عصر آهن [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 105-121]
 • معلمان ایرانی ارزیابی ویژن یک (Vision 1): کتاب آموزش زبان انگلیسی پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 273-297]
 • معماری اسلامی نقد و بررسی کتاب معماری مساجد اولیۀ ایران از آغاز تا دورۀ حکومت سلجوقیان [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 29-43]
 • معماری اسلامی تاریخ‌گرایی در حوزۀ مطالعات هنر اسلامی نقدی بر کتاب معماری ایلخانی در نطنز [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 137-157]
 • معماری ایلخانی تاریخ‌گرایی در حوزۀ مطالعات هنر اسلامی نقدی بر کتاب معماری ایلخانی در نطنز [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 137-157]
 • معماری انتخاب بررسی و نقد کتاب Nudge; Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness (سقلمه؛ بهبود تصمیمات دربارۀ تندرستی، ثروت، و خوش‌بختی) [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 23-43]
 • معماری صدر اسلام نقد و بررسی کتاب معماری مساجد اولیۀ ایران از آغاز تا دورۀ حکومت سلجوقیان [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 29-43]
 • معنی نقد و تحلیل کتاب درآمدی به فلسفة زبان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 197-218]
 • معنا معنابخشی به امر ظاهراً بی‌معنا بازخوانی و نقد کتاب معنابخشی به زندگی روزمره [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 215-230]
 • معنای زندگی مراقبت و معنا نقد و بررسی کتاب دربارۀ مراقبت نوشتۀ میلتون میرآف [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 287-305]
 • معنی‌شناسی نقد و تحلیل کتاب درآمدی به فلسفة زبان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 197-218]
 • معنی‌شناسی بین‌فرهنگی رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: بررسی و نقد کتاب ویرزبیکا [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 59-80]
 • معنی‌شناسی واژگانی تحلیل و نقد کتاب The Generative Lexicon [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 119-140]
 • مقایسه‏ای مروری بر مطالعات فراگیری و رشد زبان فارسی درمقام زبان اول [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 1-29]
 • مقالۀ پژوهشی ارزیابی و نقد مقالات حوزة تصویرسازی ادبی [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 225-245]
 • مقدم ‌حیدری ‌‌نقد و بررسی کتاب قیاس‌ناپذیری پارادایم‌های علمی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 153-168]
 • ملیت ارزیابی انتقادی صورت‌بندی نظری امنیت اجتماعی در ایران [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 193-215]
 • میلتون میرآف مراقبت و معنا نقد و بررسی کتاب دربارۀ مراقبت نوشتۀ میلتون میرآف [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 287-305]
 • ملزومات سیاستی پی‌گیری حقوقی تحلیلی سیاست‌گذارانه بر پروندۀ حقوقی مصدومان شیمیایی؛ با رویکرد چرخۀ سیاست‌گذاری [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 317-342]
 • ملودی بررسی و نقد کتاب مبانی آفرینش ملودی در آهنگ‌سازی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 61-84]
 • مم‌ها و چرخش نخبگان ما ایرانیان در ترازوی نقد [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 1-20]
 • مناره‌‌ها نقد و بررسی مناره‌های والری میتروخین و انعکاس سایه‌روشن‌های باغچه‌سرای الکساندر پوشکین در آن [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 299-316]
 • منزلت و قدرت در ایران نگاهی انتقادی به کتاب زبان، منزلت و قدرت در ایران [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 45-58]
 • منسوجات نقدی بر کتاب منسوجات سنتی هند [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 1-17]
 • منطق ارسطویی نقد کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(با تأکید بر نقد ساختاری براساس نظریۀ «تقسیم» در منطق ارسطویی) [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 123-152]
 • مهارت ادبی چگونگی تفسیر یک متن ادبی، راه‌نمایی پایه‌ای برای کسب مهارت‌های ادبی در آموزش اسپانیایی در دانشگاه‌های ایران [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 129-148]
 • موزه‌داری بررسی و نقد کتاب مطالعات موزه (اصول و مبانی) [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 15-28]
 • موسیقی بررسی و نقد کتاب مبانی آفرینش ملودی در آهنگ‌سازی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 61-84]
 • موسیقی‌شناسی بررسی و نقد کتاب مبانی آفرینش ملودی در آهنگ‌سازی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 61-84]
 • موشحات بررسی، تحلیل، و نقد الشعر الأندلسی فی عصر الموحّدین [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 351-369]
 • مولوی الزامات شرح متن با نگاهی به‌ روایتِ غلامحسین دینانی از غزلیات شمس [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 227-257]

ن

 • نابرابری نقدی بر ترجمۀ کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری آمارتیا سن [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 137-154]
 • ناپایداری توسعۀ پایدار بررسی و نقد کتاب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و چالش ناپایداری توسعۀ پایدار [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 45-60]
 • ناکارآمدی نقد و بررسی ترجمة جلد سوم تاریخ فلسفة راتلج [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 215-241]
 • نام‌‌واژه گفتمان‌های بیگانه و بایستگیِ برنامه‌ریزی برای نوآوری واژگانیِ فرادانشی در زبان فارسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 317-339]
 • نثر و شعر آموزش زبان اسپانیایی در ایران و کاربرد کتاب ادبیات اسپانیایی مطالعۀ موردی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران ـ شمال [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 165-183]
 • نیچه هگل بعد از نیچه: نقد و بررسی کتاب فراسوی هگل و نیچه اثر الیوت ل. ژورست [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 1-21]
 • نیچه جایگاه اقتصاد و جامعه در اندیشۀ ماکس وبر [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 21-45]
 • نحو عربی روش‌شناسی کتاب الأصول فی النحو ابن‌سراج (با تکیه بر نقد و بررسی ویژگی‌های کتاب) [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 177-206]
 • نخستی‌های معنایی رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: بررسی و نقد کتاب ویرزبیکا [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 59-80]
 • نرخ بهرة اسمی نقد و بررسی کتاب آسیب‌شناسی نظریۀ بهره و نظام بانک‌داری متعارف [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 197-210]
 • نرخ بهرة واقعی نقد و بررسی کتاب آسیب‌شناسی نظریۀ بهره و نظام بانک‌داری متعارف [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 197-210]
 • نساجی نقدی بر کتاب منسوجات سنتی هند [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 1-17]
 • نسخه‌های خطی رهیافتی انتقادی در نسخه‌شناسی کتاب مصباح الشریعۀ و مفتاح الحقیقۀ [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 243-264]
 • نشانه‌شناسی نقد تحلیلی کتاب نشانه‌شناسی تئاتر و درام [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 85-102]
 • نشانه‌شناسیِ گفتمانی سرگشتگیِ نشانه‌ها (نگاهی به نشانه‌معناشناسیِ ادبیات: نظریه و روش تحلیلِ گفتمانِ ادبی) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 153-179]
 • نشانه‌معناشناسی سرگشتگیِ نشانه‌ها (نگاهی به نشانه‌معناشناسیِ ادبیات: نظریه و روش تحلیلِ گفتمانِ ادبی) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 153-179]
 • نصر معرفی، نقد، و بررسی مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 307-323]
 • نطنز تاریخ‌گرایی در حوزۀ مطالعات هنر اسلامی نقدی بر کتاب معماری ایلخانی در نطنز [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 137-157]
 • نظامی‌سازی نقد کتاب حقوق بین‌الملل فضا شرح گسترۀ حقوق تا افلاک [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 299-316]
 • نظر بر نظر نقد کتاب نظر بر نظر، مجموعۀ بررسی کتاب [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 103-127]
 • نظریة بازی‌ها ما ایرانیان در ترازوی نقد [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 1-20]
 • نظریة ژانر نقد و تحلیل کتاب نظریۀ ژانر [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 25-40]
 • نظریة ساختاری تقسیم نقد کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(با تأکید بر نقد ساختاری براساس نظریۀ «تقسیم» در منطق ارسطویی) [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 123-152]
 • نظریة کنش‌گر شبکه نقد و بررسی کتاب در جست‌وجوی روش [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 75-99]
 • نظریة واژگان زایشی تحلیل و نقد کتاب The Generative Lexicon [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 119-140]
 • نظریه نقدی بر کتاب هویت علم دینی: نگاهی معرفت‌شناختی به نسبت دین با علوم انسانی [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 21-36]
 • نظریه نقد و تحلیل نگاهی تحلیلی به علم بیان [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 129-151]
 • نظریه نقد تحلیلی کتاب نشانه‌شناسی تئاتر و درام [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 85-102]
 • نظریه ارزش‌یابی کتاب راه‌نمای نقد ادبی و نظریۀ فرهنگی راتلج به ویراستاری سایمن مالپاس و پال ویک [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 149-163]
 • نظریه‌های معنایی نقد و تحلیل کتاب درآمدی به فلسفة زبان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 197-218]
 • نظریۀ پیشرفت اسلامی ایرانی نقدهایی بر کتاب نظریۀ اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 177-196]
 • نظریۀ سیستمی تحلیل و نقد نظریۀ سیستم‌های نیکلاس لومان [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 231-253]
 • نظریۀ فوکو تقلیل نظریه‌های پسامدرن در پژوهش‌های ادبی معاصر (نگاهی به کتاب داستان کوتاه در ایران: داستان‌های پسامدرن با تأکید بر فصل شخصیت‌پردازی پسامدرن: نظریۀ فوکو) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 1-23]
 • نظم ارزیابی کتاب خاورمیانه از فروپاشی تا نظم‌یابی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 307-328]
 • نظم نمایشگاهی معرفی و بررسی انتقادی کتاب تحولات تصویری ایران [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 211-224]
 • نعیم عموری تحلیل انتقادی کتاب نقد ادبی اثر نعیم عموری [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 305-329]
 • نقد نقد و بررسی کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به آموزه Kant's Practical Philosophy from Critique to Doctrine [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 169-189]
 • نقد نقد کتاب نظر بر نظر، مجموعۀ بررسی کتاب [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 103-127]
 • نقد نقد کتاب آتش پارسی؛ درنگی در روزگار، زندگی، و اندیشۀ سعدی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 285-306]
 • نقد بررسی و نقد کتاب مطالعات موزه (اصول و مبانی) [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 15-28]
 • نقد بررسی و نقد کتاب فرهنگ مصور باستان‌شناسی دوران پیش از تاریخ (جلد 1) [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 77-103]
 • نقد بررسی و نقد کتاب مبانی آفرینش ملودی در آهنگ‌سازی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 61-84]
 • نقد نقدی بر کتاب شناخت صنایع دستی ایران [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 173-188]
 • نقد نقد کتاب اصول و روش تحقیق در زبان‌شناسی کاربردی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 1-24]
 • نقد ارزش‌یابی کتاب راه‌نمای نقد ادبی و نظریۀ فرهنگی راتلج به ویراستاری سایمن مالپاس و پال ویک [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 149-163]
 • نقد نگاه انتقادی به کتاب انواع شعر عربی و سیر تطور آن [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 269-287]
 • نقد نقد نظریۀ بانک‌داری بدون ربا از ایده تا اجرای آن در ایران (با تأکید بر قانون بانک‌داری بدون ربا) [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 211-236]
 • نقد نقد کتاب توسعۀ مالی و رشد اقتصادی: تبیین پیوندها [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 255-273]
 • نقد نگاهی به کتاب‌شناسی انتقادی جامعه‏شناسی تشیع [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 275-293]
 • نقد رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: بررسی و نقد کتاب ویرزبیکا [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 59-80]
 • نقد مروری بر کتاب آواشناسی: بررسی علمی گفتار [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 219-239]
 • نقد تحلیلی بر تکوین حوزه‌های مطالعاتی زبان شناسی و زبان‌های خارجی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 241-271]
 • نقد ادبی بررسی تحلیلی ـ انتقادی کتاب دراساتٌ فی الأدب العربی الحدیث [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 137-153]
 • نقد ادبی تحلیل انتقادی کتاب نقد ادبی اثر نعیم عموری [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 305-329]
 • نقد آسیب‌شناسانه نقد آسیب‌شناسانۀ درس‌نامه‌های فارسی عمومی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 181-205]
 • نقد پویش قدرت نقد و بررسی کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟ [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 23-40]
 • نقد ترجمه نقد و بررسی کتاب در جست‌وجوی روش [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 75-99]
 • نقد ترجمه نقد و بررسی ترجمة جلد سوم تاریخ فلسفة راتلج [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 215-241]
 • نقد ترجمه نقدی بر ترجمۀ کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری آمارتیا سن [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 137-154]
 • نقدِ ترجمه نقد ترجمۀ البدائع والطّرائف با رویکردی بر شاخصه‎های تعادل در ترجمۀ لفظ‌به‌لفظ [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 95-111]
 • نقد روان‌شناختی نقد و بررسی کتاب المنهج النفسی فی النقد الحدیث؛ النقاد المصریون نموذجاً [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 289-303]
 • نقد ساختاری نقد و بررسی کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟ [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 23-40]
 • نقد شکلی نقد و بررسی کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟ [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 23-40]
 • نقد کتاب نقدی بر کتاب هویت علم دینی: نگاهی معرفت‌شناختی به نسبت دین با علوم انسانی [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 21-36]
 • نقد کتاب مطالعۀ سبک ادبی ازدیدگاه زبان‌شناسی یا بازگشت به مطالعات سنتی؟ (نقدی بر کتاب سبک ادبی ازدیدگاه زبان‌شناسی) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 41-57]
 • نقد کتاب نگاهی انتقادی به کتاب مبانی و اصول پژوهش در زبان و ادبیات فارسی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 207-226]
 • نقد کتاب نقدی بر کتاب بین‌النهرین و ایران در دوران هخامنشی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 155-167]
 • نقد کتاب بررسی و نقد کتاب أعلام الأدب العربی الحدیث واتجاهاتهم الفنیۀ [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 15-34]
 • نقد کتاب نقد کتاب لغة الشعر العربی الحدیث؛ مقوماتها الفنیة و طاقاتها الابداعیة [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 35-49]
 • نقد کتاب نقد کتاب الأدب المصری فی ظلّ الحُکم العُثمانی [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 73-94]
 • نقد کتاب نقد و بررسی کتاب المنهج النفسی فی النقد الحدیث؛ النقاد المصریون نموذجاً [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 289-303]
 • نقد کتاب بررسی و نقد کتاب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و چالش ناپایداری توسعۀ پایدار [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 45-60]
 • نقد کتاب بررسی و نقد کتاب درس‌نامۀ اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 113-135]
 • نقد کتاب درسی ارزیابی ویژن یک (Vision 1): کتاب آموزش زبان انگلیسی پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 273-297]
 • نقد لایة واژگانی نقد و تحلیل لایِة واژگانی خطبه‌ها و نامه‌های نهج‌البلاغه برپایة سبک‌شناسی لایه‌ای مطالعۀ موردی 15 خطبه و 15 نامة سیاسی، اجتماعی، اخلاقی [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 51-72]
 • نقد لیبرالیسم عدالت هویتی و اقلیت‌های فرهنگی نقد و بررسی کتاب شهروندی چندفرهنگی اثر ویل کیملیکا [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 131-152]
 • نقد مفهوم قدرت نقد و بررسی کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟ [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 23-40]
 • نقد و بررسی نقدی بر کتاب هنر اسلامی عفیف البهنسی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 19-37]
 • نقد و بررسی نقد و بررسی محتوای درسی زبان انگلیسی پایۀ دهم متوسطه در ایران [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 89-107]
 • نقد و بررسی نقد کتاب الأدب المصری فی ظلّ الحُکم العُثمانی [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 73-94]
 • نقد و بررسی کتاب نقد و بررسی کتاب اخلاق: درآمدی بر فلسفة اخلاق تألیف نوئل استیوارت [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 17-41]
 • نقش عربی نقدی بر کتاب هنر اسلامی عفیف البهنسی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 19-37]
 • نقشه نقد و بررسی کتاب معماری مساجد اولیۀ ایران از آغاز تا دورۀ حکومت سلجوقیان [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 29-43]
 • نقل‌قول بی‌رویه نقد کتاب آتش پارسی؛ درنگی در روزگار، زندگی، و اندیشۀ سعدی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 285-306]
 • نکاح دائم نقد نحوۀ جرم‌انگاری ثبت‌نکردن نکاح [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 343-362]
 • نکاح موقت نقد نحوۀ جرم‌انگاری ثبت‌نکردن نکاح [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 343-362]
 • نیکلاس لومان تحلیل و نقد نظریۀ سیستم‌های نیکلاس لومان [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 231-253]
 • نگرش انتقادی نگرش انتقادی به آرای سبک‌شناسان دربارة سبک ارانی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 259-284]
 • نگرۀ تزئینی معرفی و بررسی انتقادی کتاب تحولات تصویری ایران [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 211-224]
 • نیگل نقد و بررسی کتاب برابری و جانب‌داری [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 289-305]
 • نهج‌البلاغه‌‌ نقد و تحلیل لایِة واژگانی خطبه‌ها و نامه‌های نهج‌البلاغه برپایة سبک‌شناسی لایه‌ای مطالعۀ موردی 15 خطبه و 15 نامة سیاسی، اجتماعی، اخلاقی [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 51-72]
 • نوآوری واژگانی گفتمان‌های بیگانه و بایستگیِ برنامه‌ریزی برای نوآوری واژگانیِ فرادانشی در زبان فارسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 317-339]
 • نوسازی نقد و بررسی کتاب نوسازی، تحریم، و تأویل؛ ره‌یافتی نوین برای مواجهه با گفتار مقدس [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 109-129]
 • نوع ادبی نقد و تحلیل کتاب نظریۀ ژانر [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 25-40]
 • نوواژه گفتمان‌های بیگانه و بایستگیِ برنامه‌ریزی برای نوآوری واژگانیِ فرادانشی در زبان فارسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 317-339]
 • نوئل استیوارت نقد و بررسی کتاب اخلاق: درآمدی بر فلسفة اخلاق تألیف نوئل استیوارت [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 17-41]

و

 • واج‌شناسی بررسی و نقد کتاب فرهنگ توصیفی آواشناسی و واج‌شناسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 341-358]
 • واژه گفتمان‌های بیگانه و بایستگیِ برنامه‌ریزی برای نوآوری واژگانیِ فرادانشی در زبان فارسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 317-339]
 • واژه‌‌گزینی علمی گفتمان‌های بیگانه و بایستگیِ برنامه‌ریزی برای نوآوری واژگانیِ فرادانشی در زبان فارسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 317-339]
 • واژه‌‌های ممنوع نقد و بررسیِ فرهنگ مردم: کلمات و اصطلاحات خودمانی، عامیانه و اسلنگ مردم آمریکا [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 31-44]
 • واسازی ارزیابی انتقادی کتاب درسی تفکر و سواد رسانه‌ای: واسازی معنای متناقض مخاطب [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 137-157]
 • واقعیت اجتماعی مروری انتقادی بر کتاب قواعد روش جامعه‌شناسی دورکیم [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 179-196]
 • واقع‌گرایی انتقادی امکان تفسیر واحد از دین نقد و بررسی کتاب تفسیری از دین: پاسخ‌های بشر به امر متعالی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 131-152]
 • واقع‏ گرایی علمی بررسیِ موفقیت و عقلانیت علم براساس دیدگاه مایکل بنر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 265-286]
 • والتر بنیامین نقد و بررسی برگزیدة مقالات والتر بنیامین [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 65-84]
 • والری میتروخین نقد و بررسی مناره‌های والری میتروخین و انعکاس سایه‌روشن‌های باغچه‌سرای الکساندر پوشکین در آن [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 299-316]
 • ورشکستگی نقدی بر قوانین حاکم بر وصول مطالبات معوق بانکی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 41-58]
 • وظیفة مترجم نقد و بررسی برگزیدة مقالات والتر بنیامین [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 65-84]
 • وهم‌ناک نگاهی انتقادی به کلک خیال‌انگیز (داستان سنتی فارسی در دام فانتزی روایت‌شناسی) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 59-79]
 • و. ویلیچکا بررسی و تحلیل تطبیقی کتاب بن‌مایه‌های شرقی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 229-248]

ه

 • هایدگر نقد و بررسی ترجمة فارسی کتاب هایدگر در چهارچوبی جدید: شرح مفاهیم اصلی هایدگر برای هنرمندان [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 85-108]
 • هالیوود تحلیل انتقادی کتاب بازنویسی فیلم‌نامه [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 117-136]
 • هخامنشیان نقدی بر کتاب بین‌النهرین و ایران در دوران هخامنشی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 155-167]
 • هخامنشیان نقد و بررسی کتاب گل‌نبشته‌های باروی تخت جمشید (جلد دوم، متن‌های A-G) [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 299-315]
 • هداره بررسی تحلیلی ـ انتقادی کتاب دراساتٌ فی الأدب العربی الحدیث [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 137-153]
 • هراکلیت پرتوی بر فیلسوف تاریک [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • هرمنوتیک در میانۀ ایدئولوژی و اتوپیا؛ دربارۀ ایدئولوژی، اخلاق، سیاست پل ریکور [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 237-257]
 • هزارویک شب نگاهی انتقادی به کلک خیال‌انگیز (داستان سنتی فارسی در دام فانتزی روایت‌شناسی) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 59-79]
 • هزینه‌گری نقد و بررسی کتاب جامعۀ مصرفی و شهر پسامدرن [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 197-214]
 • هستی‌شناسی کارل اشمیت مطالعه‌ای در امر سیاسی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 273-288]
 • هستی‌شناسی رویکردهای تقابلی روش در علوم انسانی و ارائۀ الگویی بدیل: معرفی و نقد مجموعه‌مقالات نگاهی کثرت‌گرایانه به رویکردها و روش‌شناسی‌ها در علوم اجتماعی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 349-368]
 • هفت‌پیکر نگاهی انتقادی به کلک خیال‌انگیز (داستان سنتی فارسی در دام فانتزی روایت‌شناسی) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 59-79]
 • هگل هگل بعد از نیچه: نقد و بررسی کتاب فراسوی هگل و نیچه اثر الیوت ل. ژورست [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 1-21]
 • هنجارگریزی بررسی هنجارگریزی‌های به نگاهم خوش‌ آمدی پرویز شاپور [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 209-227]
 • هند نقدی بر کتاب منسوجات سنتی هند [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 1-17]
 • هنر نقد و بررسی ترجمة فارسی کتاب هایدگر در چهارچوبی جدید: شرح مفاهیم اصلی هایدگر برای هنرمندان [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 85-108]
 • هنر بنیان‌های ادبی یک هنر جدید (نقد و بررسی کتاب راه‌نمایی بر ادبیات و فیلم) [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 103-116]
 • هنر نقدی بر کتاب شناخت صنایع دستی ایران [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 173-188]
 • هنر اسلامی نقدی بر کتاب هنر اسلامی عفیف البهنسی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 19-37]
 • هنر اوتسایدر نقدی بر کتاب هنر خودآموختگان، هنری فطری [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 159-172]
 • هنر خام نقدی بر کتاب هنر خودآموختگان، هنری فطری [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 159-172]
 • هنر فطری نقدی بر کتاب هنر خودآموختگان، هنری فطری [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 159-172]
 • هنر کودکان نقدی بر کتاب هنر خودآموختگان، هنری فطری [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 159-172]
 • هنر مدرن ایران معرفی و بررسی انتقادی کتاب تحولات تصویری ایران [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 211-224]
 • هنر معاصر نقد و بررسی ترجمة فارسی کتاب هایدگر در چهارچوبی جدید: شرح مفاهیم اصلی هایدگر برای هنرمندان [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 85-108]
 • هنر نائیو نقدی بر کتاب هنر خودآموختگان، هنری فطری [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 159-172]
 • هنر نوگرای ایران معرفی و بررسی انتقادی کتاب تحولات تصویری ایران [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 211-224]
 • هویت ارزیابی انتقادی صورت‌بندی نظری امنیت اجتماعی در ایران [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 193-215]
 • هویت نقدی جامعه‌شناختی بر هویت‌های مرگ‌بار [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 159-177]

ی

 • یادگیری تکلیف‌محور نقد و بررسی کتاب‌ آموزش کاربردی واژه (جلدهای 1 و 2) از‌دیدگاه طرح درس تکلیف‌محور و بازبینۀ رابدی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 185-207]
 • یازده سپتامبر بررسی و نقد کتاب جنبش راست مسیحی و سیاست خارجی آمریکا [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 177-192]
 • ید امانی اضطراب در مبانی، اختلاف در استنباط (درنگی بر نظرات دکتر کاتوزیان در جلد دوم کتاب درس هایی از عقود معین) [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 217-231]