همکاری با انجمن های علمی

نشریه در پذیرش مقالات در حوزه های تخصصی با انجمن های ذیل همکاری دارد:

انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی

انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی رتبه بندی و جایگاه علمی

انجمن علوم سیاسی ایران

انجمن علوم سیاسی ایران

انجمن انسان شناسی ایران

انجمن انسان شناسی ایران رتبه بندی و جایگاه علمی