فلسفه
نقد و بررسی کتاب پوزیتیویسم منطقی

عبدالرزاق حسامی‌فر

دوره 16، شماره 40 ، مرداد 1395، ، صفحه 1-16

چکیده
  چکیده یکی از جریان‌های فکری مهم در فلسفۀ علم و فلسفۀ تحلیلی معاصر مکتب پوزیتیویسم منطقی است و از آن‌جا که در آغاز به‌صورت حلقه‌ای از فیلسوفان با محوریت موریتس شلیک و بعدها کارناپ در وین شکل گرفته بود حلقۀ وین نیز خوانده شد. آموزۀ مهم این فیلسوفان اصل تحقیق‌پذیری، چونان ملاک معناداری و ملاک تفکیک علم از غیرعلم، بود که بر اساس آن گزاره‌های ...  بیشتر

فلسفه
نقد و بررسی کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین

عبدالرزاق حسامی‌فر

دوره 14، شماره 31 ، شهریور 1393، ، صفحه 1-11

چکیده
  یکی از موضوعات بسیار مهم مطرح در فلسفۀ علم و فلسفۀ دین، نسبت میان علم و دین است. این نسبت در دو حوزه مورد توجه قرارمی‎گیرد: نیاز انسان به هر دو و تقابل میان گزاره‎های آن دو در توصیف قوانین طبیعت. این مسئله از حوزۀ بررسی عمیق استاد مطهری بیرون نبوده‎است؛ چنان‎که می‎توان اشتغال بدان را در آثار ایشان ردیابی کرد و این کاری است که ...  بیشتر