زبان‌های خارجی
بررسی و نقد کتاب انگلیسی پایة هفتم از دیدگاه مدل تحولی ـ تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط

رضا پیش‌قدم؛ زهرا رستمی

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1394، ، صفحه 23-38

چکیده
  کتاب درسی یکی از مهم‌ترین مراجع و منابع یادگیری دانش‌آموزان در هر نظام آموزشی است و در ایران نیز یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را در برنامة درسی ایفا می‌کند. در این مطالعه می‌کوشیم به صورت کیفی نقش کتاب انگلیسی پایة هفتم را در کیفیت یادگیری دانش‌آموزان بررسی کنیم. ارزیابی صوری، ارزیابی محتوایی، بررسی ایجاد حس هیجانی با زبان، و میزان ...  بیشتر