زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
بررسی و تحلیل زبان و منطق در اندیشة ابونصر فارابی

محمدحسین قرشی

دوره 12، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 63-84

چکیده
  چکیدهشناخت ماهیت و چیستی زبان به‌دلیل پیچیدگی و گستردگی آن امری دشوار است و از دیرباز ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است. فارابی، با اطلاق «علم اللسان» بر همة علوم زبانی، نخستین‌بار ترتیب علوم زبانی را در یک نظام واحد فراهم کرد. فارابی در بیان جایگاه زبان و منطق می‌گوید: «جایگاه منطق در ارتباط با عقل چون مرتبه و جایگاه ...  بیشتر