زبان‌های خارجی
نقد کتاب اصول و روش تحقیق در زبان‌شناسی کاربردی

محمد احمدی صفا

دوره 19، شماره 6 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.4373

چکیده
  کتاب درسی از عناصر ضروری در فرایند آموزشی به‌شمار می‌رود و در بسیاری از محیط‌های آموزشی رسمی درکنار عناصر دیگر از قبیل معلم و فراگیر نقش‌محوری را بر‌عهده دارد. بی‌تردید ارزیابی و نقد این منبع آموزشی تأثیری مستقیم در آموزش و ارتقای کیفی آن خواهد داشت. پژوهش حاضر به نقد کتاب اصول و روش تحقیق در زبان‌شناسی کاربردی پرداخته است و با ...  بیشتر

زبان‌های خارجی
ارزیابی کتاب آموزش زبان انگلیسی پایة اول دورة متوسطة اول: پراسپکت یک

محمد احمدی‌صفا؛ شادی دنیایی؛ شیلان سهرابی؛ مجتبی فراهانی؛ دایان خاسمی؛ الهه ساعدپناه

دوره 18، شماره 8 ، آبان 1397، ، صفحه 1-24

چکیده
  هدف تحقیق حاضر ارزیابی کتاب آموزش زبان انگلیسی پایة اول دورة متوسطة اول (هفتم)، پراسپکت یک، است که در سال‌های اخیر توسط وزارت آموزش و پرورش ایران طراحی و مورداستفاده قرار گرفته است. بدین منظور، پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساخته طراحی شد و براساس اطلاعات حاصل از اجرای آزمایشی، روایی، و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و ...  بیشتر

زبان‌های خارجی
پرورش توانش بینا‌‌فرهنگی کتاب در پراسپکت یک بر اساس دیدگاه معلمان زبان ‌‌انگلیسی به منزلة زبان خارجی

محمد احمدی‌صفا؛ مجتبی فراهانی

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1394، ، صفحه 1-21

چکیده
  هدف از مطالعة ‌‌حاضر بررسی دیدگاه معلمان زبان‌‌ انگلیسی در خصوص توان بالقوة یکی از کتب ملی آموزش زبان انگلیسی به نام پراسپکت ‌‌یک در پرورش «توانش بینافرهنگی» دانش‌‌آموزان مقطع ‌‌اول متوسطه است. 70 معلم با سابقة تدریس کتاب مزبور از طریق روش نمونه‌‌گیری دردسترس برای پاسخ‌گویی به پرسش‌نامه‌‌‌‌ای محقق‌ساخته انتخاب شدند؛ ...  بیشتر

زبان‌های خارجی
ارزش‌یابی الگو ـ محور کتاب‌های «انگلیسی برای اهداف خاص» (ESP)

محمدهادی محمودی؛ محمد احمدی صفا

دوره 14، شماره 32 ، آذر 1393، ، صفحه 113-133

چکیده
  چکیدهآموزش زبان انگلیسی برای اهداف خاص در سیستم دانشگاهی کشورهای غیر انگلیسی‌زبان، به سبب اهمیت و جایگاه این زبان که همانا زبان رایج علم است اهمیت بسیار دارد. به همین سبب، طراحی و تدوین مطالب آموزشی مناسب و نیز ارزش‌یابی و ارتقای منابع موجود آموزش این زبان کاملاً ضروری است. از سوی دیگر، ارزش‌یابی مواد آموزشی، از جمله کتاب ـ از مهم‌ترینِ ...  بیشتر