نقش مقرره‌گذاری بانکی در ایجاد و وصول مطالبات معوق با نقد و تحلیل آیین‌نامۀ وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق، و مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

علی‌اصغر اسماعیلی‌فر؛ غلامحسین مسعود؛ محمدکاظم عمادزاده

دوره 20، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 47-68

10.30465/crtls.2021.6001