علوم سیاسی
نقدی بر خوانش ونسا مارتین در کتاب ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم

سید رضا حسینی؛ مصطفی رضائی حسین آبادی؛ امیر اعتمادی بزرگ

دوره 22، شماره 4 ، تیر 1401، ، صفحه 101-123

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.36382.2243

چکیده
  ونسا مارتین ازجمله پژوهشگران انگلیسی­زبان تاریخ ایران معاصر است که در کتاب ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم تلاش کرده است مشروطه و تحولات سیاسی اجتماعی مرتبط با آن‌را از منظر بیرونی بررسی کند. براین اساس، هدف مقاله حاضر مطالعه تحلیلی ـ انتقادی کتاب در ابعاد شکلی، روشی، نظری و محتوایی است. تمرکز ونسا مارتین در این کتاب بر ...  بیشتر

علوم سیاسی
نگرش انتقادی بر کتاب اندیشه‌های سیاسی غرب در دوران مدرن؛ دیالکتیک اندیشه‌ها

فرهاد زیویار؛ مصطفی رضائی حسین آبادی؛ امیر اعتمادی بزرگ

دوره 20، شماره 9 ، آذر 1399، ، صفحه 119-142

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.30533.1821

چکیده
  اهم موضوع‌های مطرح در ساحت اندیشة سیاسی مدرن چیستی و چگونگی پیوند مفاهیم اساسی هم‌چون جهان هستی، انسان، مذهب، جامعه، دولت، و حکومت است که محققان علم سیاست در ایران همواره تفسیری درخور از آن ارائه داده‌اند. علیرضا اسمعیل‌‌زاد در کتاب اندیشه‌های سیاسی غرب در دوران مدرنِ، با نگاهی نسبتاً جامع، تحولات اندیشۀ سیاسی در غرب را از قرن ...  بیشتر