زبان و ادبیات فارسی
نقد کتاب از اسطوره تا حماسه هفت گفتار در شاهنامه‌پژوهی

محمد فولادی

دوره 13، شماره 28 ، آذر 1392، ، صفحه 19-35

چکیده
  چکیده شاهنامۀ فردوسی به‌منزلة برجسته‌ترین منظومة ادب حماسی زبان فارسی همواره مورد توجه پژوهش‌گران بوده و جنبه‌های متفاوت این اثر مانند زبان، محتوا، ساختار، اساطیر، و شخصیت‌های متن بررسی شده و به صورت کتاب یا در قالب مقاله به جامعۀ علمی ارائه شده است؛ هریک از این آثار جنبه‌های ارزش‌مند و احتمالاً کاستی‌هایی دارد که مطرح‌کردن ...  بیشتر