زبان‌های خارجی
پذیرش آثار کریستیان بوبن در ایران: با نگاهی به ترجمه‌های مهوش قویمی

اسماعیل فرنود

دوره 20، شماره 8 ، آبان 1399، ، صفحه 249-270

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.28426.1657

چکیده
  اثر ترجمه‌شده را با دیدگاه‌های متفاوتی می‌توان مطالعه کرد؛ یکی از این دیدگاه‌ها معیارهای نقد ترجمه مبتنی‌بر کارکرد ترجمه است. گاهی این کارکرد بیش‌تر فرامتنی است و گاهی به گفتمانی می‌پردازد که اثر ترجمه‌شده در جامعۀ مقصد تولید می‌کند. مطالعه و بررسی مقابله‌ای متن مبدأ و متن مقصد، به‌لحاظ زبانی، آموزشی، و در سنجش کیفیت ترجمه ...  بیشتر