زبان‌های خارجی
ارزش‌یابی الگو ـ محور کتاب‌های «انگلیسی برای اهداف خاص» (ESP)

محمدهادی محمودی؛ محمد احمدی صفا

دوره 14، شماره 32 ، آذر 1393، ، صفحه 113-133

چکیده
  چکیدهآموزش زبان انگلیسی برای اهداف خاص در سیستم دانشگاهی کشورهای غیر انگلیسی‌زبان، به سبب اهمیت و جایگاه این زبان که همانا زبان رایج علم است اهمیت بسیار دارد. به همین سبب، طراحی و تدوین مطالب آموزشی مناسب و نیز ارزش‌یابی و ارتقای منابع موجود آموزش این زبان کاملاً ضروری است. از سوی دیگر، ارزش‌یابی مواد آموزشی، از جمله کتاب ـ از مهم‌ترینِ ...  بیشتر