زبان و ادبیات عربی
بررسی و نقد النحو الغائب

محمد اجاقی؛ سیدمحمد‌رضا ابن‌الرسول

دوره 15، شماره 34 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-19

چکیده
  چکیده النحو الغائب اثری است دربارة نحو زبان عربی که پدید‌آورندة آن تلاش دارد با رویکردی متفاوت و روز‌آمد به توصیف نحو زبان عربی بپردازد، به طوری که این توصیف مناسب و برآورندة نیاز‌های عربی‌آموزان عربی‌زبان و به‌ویژه غیر عربی‌زبان باشد. این کتاب، چنان‌که خود نویسنده هم چنین باوری دارد، دارای سه ویژگی است که در دیگر آثار هم‌نوع ...  بیشتر