زبان و ادبیات عربی
تحلیل انتقادی الاتجاهات والحرکات فی الشعر العربی الحدیث

فرامرز میرزایی؛ حسین ابویسانی

دوره 14، شماره 33 ، اسفند 1393، ، صفحه 147-169

چکیده
  چکیدهتألیف کتابی فراگیر دربارة شعر امروز عرب کاری بس دشوار می‌نماید، زیرا گسترة جغرافیایی، تاریخی و موضوعی آن امکان چنین آفرینشی را فراهم نمی‌آورد. از این رو هر کتابی که در این زمینه نوشته شده است فقط بخشی از نیاز فراگیران و خواهندگان را در سطوح گوناگون برآورده می‌کند. کتاب الاتجاهات والحرکات فی الشعر العربی الحدیث نوشتة «سلمی ...  بیشتر