زبان‌های خارجی
بررسی و نقد کیفی کتاب زبان انگلیسی پایة اول دورة اول متوسطه (هفتم) با تأکید بر روش‌شناسی آموزش زبان خارجی

محمدهادی محمودی؛ محمد مرادی

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1394، ، صفحه 179-196

چکیده
  آموزش هر زبانی مشکل‌های خاص خود را دارد؛ آموزش زبان انگلیسی نیز از این موضوع مستثنی نیست. یکی از اصلی‌ترین مشکل‌های آموزش زبان انگلیسی، کیفیت کتاب‌های درسی است. از آن‌جا که کتاب زبان انگلیسی پایة هفتم مقطع متوسطه نخستین تجربة رسمی تحصیلی دانش‌آموزان با زبان انگلیسی است، تهیه و تدوین این کتاب اهمیت مضاعفی دارد و طبعاً مستلزم دقت ...  بیشتر

زبان‌های خارجی
کاربرد هوش‌های چندگانه در کتاب جدید «زبان انگلیسی دوره اول متوسطه»

اسمعیل ‌علی سلیمی؛ یونس تاسه

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1394، ، صفحه 215-230

چکیده
  اخیراً کتاب‌های زبان انگلیسی در ایران بر اساس نظریة هوش‌های چندگانه بررسی شده‌اند. در مطالعة حاضر با استفاده از سیاهة هوش‌های چندگانة بوتلهو کاربرد هوش‌های چندگانه را در تمارین کتاب زبان انگلیسی پایة هشتم به نام پراسپکت دو (Prospect Two) بررسی می‌کنیم که هم‌اکنون برای اولین‌بار در دورة اول متوسطه در مدارس ایران تدریس می‌شود. نتایج ...  بیشتر