زبان‌های خارجی
بررسی و نقد کتاب خواندن متون ساده

عادل خنیاب‌نژاد

دوره 16، شماره 38 ، فروردین 1395، ، صفحه 27-57

چکیده
  موضوع این مقاله نقد و بررسی کتاب خواندن متون ساده، تألیف زهره جوزدانی و نازیتا عظیمی میبدی، از انتشارات سمت است که برای درسی با همین عنوان در مقطع کارشناسی زبان فرانسه و به‌دست دو تن از مدرسان این رشته تألیف شده است. این کتاب شامل گزیده‌‌هایی‌‌ از متون ادبی نویسندگان و شاعران فرانسوی از قرن هفدهم تا اواخر قرن بیستم است، به اضافة ...  بیشتر