زبان‌های خارجی
بررسی و نقد کتاب پژوهشی در هزار توی رمان نو

طهمورث ساجدی

دوره 16، شماره 38 ، فروردین 1395، ، صفحه 109-121

چکیده
  این کتاب دنبالة اثری است که مؤلف آن را با عنوان از رمان تا ضد رمان منتشر کرده و مبنای هر دو اثر هم مقاله‌ای که سال‌ها پیش منتشر کرده بوده است. موضوع اصلی کتاب جدید رمان نو در فرانسه و نیز نویسندگان رمان نو و آثارشان است. تعداد این نویسندگان زیاد نیست، ولیکن ما در ایران آن‌ها را از طریق ترجمة آثارشان می‌‌شناسیم و به همین خاطر موضوع رمان ...  بیشتر