فلسفه
نقد و بررسی کتاب ارسطو

حمیدرضا محبوبی آرانی

دوره 16، شماره 40 ، مرداد 1395، ، صفحه 141-168

چکیده
  چکیده جدیدترین درآمدی که بر اندیشۀ ارسطو نگاشته شده است اثری است از کریستوفر شیلدز از مجموعۀ فیلسوفان راتلج. تلاش شیلدز در این کتاب نه بررسی کل افکار ارسطو در همۀ حوزه‌های گوناگونی است که وی در آن‌ها سخنی برای گفتن دارد، که نشان دادن روش و چهارچوب تبیین‌گرانۀ ارسطو و استفادۀ وی از روش و چهارچوب در برخی حوزه‌های دانش نظری، دانش عملی، ...  بیشتر

علوم تربیتی
تحلیل انتقادی الگوهای تغییر برنامه‌ درسی

سید محمدحسین حسینی؛ محمود مهرمحمدی؛ غلامرضا حاج حسین‌نژاد؛ نادر سلسبیلی

دوره 15، شماره 37 ، اسفند 1394، ، صفحه 199-235

چکیده
  هدف این مقاله تحلیل انتقادی الگوهای تغییر برنامه‌های درسی بود. برای تحقق این هدف، از روش پژوهش «کاوشگری فلسفی انتقادی» استفاده شد. جامعه آماری دربرگیرنده کلیه منابع اعم از کتابها، مقالات، مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با موضوع بود که حداکثر ممکن منابع به روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های موردنیاز از طریق ...  بیشتر