علوم سیاسی
گفتمان معاصر عربی در میانة ابهامات و چندگانگی‌ها

حمید احمدی

دوره 16، شماره 39 ، خرداد 1395، ، صفحه 17-34

چکیده
  چکیدهپژوهش کنونی با تمرکز بر چگونگی و چیستی گفتمان‌محوری جهان عرب این فرضیه را طرح می‌کند که وحدت عربی یا اتحاد اعراب در چهارچوب یک واحد سیاسی و سرزمینی، گفتمان‌محوری، و آرمانی اعراب در یک و نیم قرن اخیر بوده است. با این همه، دگرگونی‌های بین‌المللی و داخلی تحقق چنین آرمانی را با دشواری روبه‌رو کرده و بروز مشکلات سیاسی ـ اقتصادی ...  بیشتر