علوم سیاسی
بررسی و نقد کتاب نظریة روابط بین‌الملل برای سدة بیست و یکم

مجید بزرگمهری؛ نازنین خرمی

دوره 16، شماره 39 ، خرداد 1395، ، صفحه 35-55

چکیده
  چکیدهنظریة روابط بین‌الملل برای سدة بیست و یکم در قالب سیزده مقاله، ضمن معرفی مکاتب مهم روابط بین‌الملل، آخرین یافته‌های نظری در این حوزه را نیز عرضه کرده است. هریک از سیزده مؤلف با تکیه بر جهان‌نگرش و سبک و سیاق نگارشی و استدلالی خاص خود یافته‌هایشان را در مقالاتی با زمینه‌های واقع‌گرایی، انترناسیونالیسم لیبرال، مارکسیسم، نظریة ...  بیشتر